Home

Typy promluv

VYPRAVĚČ/LYRICKÝ SUBJEKT - uzlit

TYPY PROMLUV Základná promluvová pásma: autorská řeč; řeč postav; přímá řeč = Honza řekl: Měli bychom již jít. nepřímá řeč = promluva postavy o výroku jiné postavy. Eva navrhla, že půjde se mnou Typy promluv. TYPY PROMLUV. základní promluvová pásma: pásmo řeči vypravěče = autorská řeč pásmo řeči postav = přímá řeč postav Rozlišení pásma vypravěče (autora) a pásma postav (ti, co se baví, nebo vnitřní monolog) je základním znakem výstavby epického díla. Přechodná promluvová pásma 1. nevlastní přímá řeč - přímá řeč, která nemá uvozovky 2 Má význam se nazpaměť učit všechny uvedené body u každé knihy (např. typy promluv, vypr. způsoby, kompozice, tropy, apod.) Nebo stačí porozumět jednotlivým bodům a jen to umět vyhledat ve výňatku? Jde mi o to, jestli bude komisi zajímat to, když jim vychrlím všechny podstatné informace z knihy, ale ve výňatku z toho. Typy promluv: přímá řeč . Kontext: Konec díla, kde je vidět proměna pana Vávry k lepšímu, uvědomuje si svoji chybu a chce ji napravit, i kvůli dětem; nechce, aby si navykli na násilí, co vidí doma. Jazykové prostředky Typy promluv. pásmo vypravěče . Vyprávěcí způsoby. v celé pětidílné skladbě používá mnoho refrénů, ozvěn, variací, nadšení. Např.základní refrén o všem co drtí, o smutku, úzkosti i radosti a odvaze z života a smrti má i hláskově dvojí vyladění=těžké a radostné staví na sykavkách - bylo.

Typy promluv: Řehoř s nikým moc nemluví, vede spíše vnitřní monology, ostatní mluví dialogy poměrně stroze. Veršová výstavba není. Jazykové prostředky a tropy a figury se naučit a rozpoznat . Kontext autorovy tvorby: Mezi myšlením Kafkových hrdinů a Kafkou existuje podobnost • typy promluv dialog Marsaulta a Massona: Jestli z toho bude rvačka, ty, Massone, si vem na mušku toho druhého. Já se o svého mládence postarám. Na Mersaulta zbyde, kdyby se připlet ještě někdo. Řek • typy promluv monolog krysaře: Ano, • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku inverze (obrácení pořádku slov) Nikdo z Hammeln nezastavil se před bránou., Zvuky její jako by věta zvolací Oh země sedmihradská! frazém mizet bez hlesu epizeuxis pískal a pískal, Bylo ticho, zvláštní ticho Dobrý den chtěla bych se zeptat když u maturity u uměleckého textu mám říci vypravěcí způsob a vypravěče tak je to to samé a nebo ne a typy promluv je to přímá a nepřímá řeč. děkuji za odpověd Vyprávěcí způsoby + typy promluv - slohový postup vyprávěcí. V díle je plno dialogů, ale také monology - nejznámější je monolog Harpagona:Zloděj! Vrah! Loupežník! Chyťte ho! Chyťte ho! Ó spravedlnosti! Spravedlivé nebe! Jsem ztracen!.

 1. typy promluv; Krátké věty. Použití přímé řeči (rozhovory prince a letce), vnitřních monologů (vnitřní rozhovory malého prince). III. část. jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku; Psáno spisovným, jednoduchým, srozumitelným jazykem. Věty oznamovací, přímá řeč, jednoduché věty i souvětí, nedokončené.
 2. Lyrický subjekt a typy promluv-používá 3.osobu tj.er-forma-lyrický subjekt čtenáři popisuje velmi detailně, co postavy dělají (Svatební košile) a také hodnotí, co udělali dobře nebo špatně (Štedrý den). V Dceřině kletbě z úst matky vyznívá důkaz viny
 3. 8. typy promluv pásmo vypravěče - promluva, kterou pronáší vypravěč ich-formou nebo er-formou monolog - souvislá a nepřerušovaná promluva jedné postavy, není součástí dialogu dialog - promluva dvou a více postav; rozhovor 9. veršová výstavba - týká se pouze poezie - určit, kolik slok nebo veršů obsahuje tex

Typy promluv: řeč vypravěče je spisovná, s velmi bohatou zásobou, vypravěč je vševědoucí; řeč postav je většinou spisovná, občas se přiklání k filosofování . Způsob vyprávění: er-forma . Kompozice: Děj chronologický, souvislé vyprávění bez kapitol (pouze oddělení čarou) Místo, doba děje (časoprostor) • typy promluv Rozbor úryvku • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku V dialozích hovorový jazyk, místy až nespisovný. V díle se objevují jak slova stylově neutrální, tak i slova zabarvená (křupan, huso, mizera). Na jazykový projev postav v Revizorovi je kladen patřičný důraz. Každá osoba má svů

Maturita z češtiny - ústní zkouška - Typy promluv LearnTub

20 záznamů. Ekonomika. Název Naposledy aktualizováno; Bankovní soustava: 15. 04. 2015: Clo a celní politik Datové typy deklarovat nemusíme, pokud nechceme nějaké speciální. Hodnoty uložené v proměnných. Teď si otevřte pythonovskou konzoli nebo IDLE. Vytvoříme si naši první proměnnou: >>> a = 1. Máme a, což je odkaz na objekt o hodnotě 1. Zkusíme zvýšit hodnotu proměnné o 1: >>> a = a + 1. A teď vypíšeme hodnotu a: >>> a Vypravěč má především narativní funkci, dále plní funkci komunikativní (navazuje a udržuje kontakt s adresátem). Hranice mezi jednotlivými vypravěčskými typy jsou otevřené, v jednom díle se mohou objevovat kombinace několika vypravěčských postupů: Autorský vypravěč. dán perspektivou, kterou zaujím

Maryša - rozbor díla k maturitě (9) Rozbor-dila

Edison - rozbor díla k maturitě (6) Rozbor-dila

Kompozice literárního textu z hlediska pásma promluv. I) pásmo vypravěče. a) řeč autora (v případě, že je vypravěč autorem) - er-forma (převážně minulý čas, při vypjatých chvílích historický prézens) Celkem ale zvířata takové oslavy měla ráda Typy promluv. Dialogy (= rozhovor mezi dvěma a více lidmi) Velmi často se vyskytující rozhovory mezi postavami. Vnitřní monology (= samomluva postavy, nepronesená nahlas, myšlenky, představy, emoce) Např. když Dorian zpytuje svědomí. Monology (= samomluva postavy, pronesená nahlas) Např. když Dorian promlouvá k obrazu. III. ČÁS Titulka > Modul články > gymnaziální vzdělávání > Jazyk a jazyková komunikace > Český jazyk a literatura > Literární komunikace > rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby... Strom podřazených oček. výstup typy promluv: jen dialogy. jazykové prostředky: spisovný hovorový jazyk. literárně historický kontext: naturalismus. Guy de Maupassant. Styl. společně se Zolou představitel Realismu a naturalismu. pesimismus. psal jen v průběhu 10 let

1) zasazení výňatku do kontextu díla a popis ukázky vlastními slovy (co se v ní děje, jaké postavy v ní vystupují, jaké prostředí je popisováno) 2) Stručně zmínit obsah celé knihy • Gervaise se se svým milencem Lantierem a dvěma syny přestěhuje d typy promluv (pásmo postav - pásmo vypravěče, přímá a nepřímá řeč), jazykové prostředky (spisovná a nespisovná čeština), tropy a figury (apostrofa, epifora, rým, personifikace), literárněhistorický kontext, kontext autorovy tvorby - klíová slova výňatku: smutný, hrůza, polekání, host, zaklepat, neslyšně, víc u Základní promluvová pásma. ŘEČ PŘÍMÁ, NEPŘÍMÁ, NEVLASTNÍ PŘÍMÁ A POLOPŘÍMÁ. PŘÍMÁ ŘEČ - podává výpověď doslova tak, jak byla pronesena, včetně časů a gramatických osob, je označena uvozovkami: Půjdu tam s tebou

TYPY PROMLUV: Ve výňatku se objevuje přímá řeč mezi Winstonem a Julií. Dále se objevuje nepřímá řeč, kdy Julie mluví o tom co jiný člověk řekne. Je těžké občas rozeznat o jaký typ řeči se jedná, ale v tomto případě se bude pravděpodobně jednat o nepřímou řeč Přímá řeč a citát. Od vědeckého citátu, který nemusí obsahovat celou větu, cituje reálnou osobu a dokládá nějaké tvrzení, liší se přímá řeč tím, že obsahuje celou výpověď, která se obvykle přisuzuje literární postavě, a že slouží především k oživení vyprávění.. Příklady. Přímou řeč lze psát třemi způsoby, lišící se pozicí uvozovací věty

rozezná typy promluv (přímá řeč, nepřímá řeč, polopřímá řeč, neznačená přímá řeč); rozezná vyprávěcí způsoby, rozliší dialog a monolog (včetně vnitřního monologu); nalezne v textu motiv, téma; orientuje se v principech kompoziční výstavby textu, rozezná kompoziční postupy (např • typy promluv Práce s úryvkem • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku Spisovný jazyk s prvky slohově zabarvených slov (holobrádek) Dlouhé věty, většinou klidně plynoucí, mísí se zde česká a německá slova. způsoby, typy promluv, řeč vypravěče, řeč postav veršová výstavba 3. jazyk: vrstvy slovní zásoby - spisovnost-nespisovnost, slang, dialekt, knižní, odborné, poetismy apod., obrazné prostředky - tropy, figury stavba vět úloha jazyka v textu literárněhistorický kontext: kontext autorovy tvorby (srovnání s dalšími díly • typy promluv • veršová výstavba III. část • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku LITERÁRNĚHISTORICKÝ KONTEXT • kontext autorovy tvorby • literární / obecně kulturní kontext ANALÝZA NEUMĚLECKÉHO TEXTU I. část • souvislost mezi výňatk

Píšu poezii poprvé a nevím jak mám napsat třeba postavy, typy promluv atd. Téma : konflikt člověka se základními mravními zákony Motivy: boj člověka s přírodou, víra v nadpřirozené síly, základní vztahy mezi lidmi, zvláště vztah matky a dítěte.. Evoluce řeči. Prvotní potřebou byl přenos významu. Význam = myšlení + řeč + zobecnění + sdělování. (Vygotskij, 1934) Pravá příčina toho, že se všechny podmínky nutné pro vznik řeči setkaly a lidé začali používat artikulované specializované zvuky, je zřejmě kulturní povahy

Rok vydání: 1595 Literární druh: drama, psané veršem Literární žánr: milostná tragédie o 5 dějstvích Téma: Nešťastný osud dvou milenců, boj o lásku Motiv: láska, souboje, smrt, vdavky, válka rodů, dlouhý spor, láska až za hrob Časoprostor: Italské město Verona ve druhé polovině 16. Století, a později i Mantova. Literární směr způsoby (ich forma, er forma), typy promluv, veršová výstavba, jazykové prostředky, tropy a figury (nepřímá, obrazná pojmenování, metafora, metonymie; opakování hlásek - slov) Fráze/Jazykové struktury: Literární druh ukázky je Literární žánr je Literární forma textu řadí výňatek k poesii X próze • typy promluv • veršová výstavba III. část • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku LITERÁRNĚHISTORICKÝ KONTEXT • kontext autorovy tvorby • literární / obecně kulturní kontext ANALÝZA NEUMĚLECKÉHO TEXTU I. čás

Les Misérables (francouzsky ubožáci, chudáci, ale též bídáci, mizerové), překládáno jako Bídníci či Ubožáci, je román Victora Huga z roku 1862.Tento román byl velmi úspěšný a prakticky ihned po svém vydání byl přeložen do mnoha jazyků. Do češtiny jej přeložili například Vincenc Vávra Haštalský (1863), Emanuel z Čenkova (1897), Marie Majerová (1918), K. Typy promluv. 18.01.2016 11:26. Typy promluv II..ppt (656896) Zpě

Typy promluv: - časté použití přímé řeči, - slohový postup vyprávěcí a úvahový (Henry) - časté použití symbolů - obraz - zrcadlo do lidské duše - dekadence - upadající život krásného mladíka Doriana - zachycení tehdejších názorů. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz. Dysgrafik a dyslektik . Dysgrafie bývá často mylně zaměňována za dyslexii. Tyto dvě poruchy se mohou doplňovat, ale nejsou stejné. Dysgrafik se nenaučí dobře psát, i když nemá žádná fyzická omezení ani mentální poruchy

1.Typy narativních promluv Narativ je ve své textové struktuře nejsložitější literární druh, to už ostatně rozpoznal i Diomedes, který označil narativ jako žánr spojující básníkovu promluvu žánru lyrického s promluvami jednajících postav, jaké jsou vlastní tragédii a komedii Kategorie: Česká literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184, Domažlice Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Babička od Boženy Němcové.Rozebírá časoprostor, literární druh a žánr, vyprávěcí způsoby nebo typy promluv Rozmarné léto - Vladislav Vančura Charakteristika uměleckého textu Literárněhistorický kontext Literární / obecně kulturní kontext Zařazení autora do uměleckého směru Česká avantgarda - meziválečná literatura, imaginativní próza - 1. polovina 20. století POETISMUS (1924 - 1930(protože autoři přešli k surrealismu)) - jediný avantgardní umělecký.

Proměna - rozbor knihy (3) RozborKnihy

kuchyně rozbor typy promluv. Představují modelové typy lidských charakterů. Jména náležející různým jazykovým oblastem (Estragon - francouzská, Vladimír - slovanská, Pozzo - italská, Lucky - anglická) naznačují všeobecnou platnost zobrazovaného lidskéh Romeo a Julie- William Shakespeare. Jazykový plán. 1. Útvary jazyka - Spisovný jazyk2. Zvukové prostředky- Eufonie Tak si myslím, že ode mne si snad dá říct- ba víc: jsem si jist.3. Stylové rozvrstvení jazyka- Stylově zabarvená- Archaismy zašveholil- Eufemismy ztepilé nožce4. Textové prostředk ODBORNÁ ČÁST Vypravěčská forma: - Ich-forma - Er-forma Typ vypravěče: 1. Vševědoucí vypravěč o zná motivace jednání postav, jejich vnitřní myšlenky, zná detailně jejich minulost, je schopen předjímat jejich budoucnos

Rozbor děl u maturity - Poradte

Rozlišujeme tyto slohové postupy: • informační (podává fakta, sděluje, najdeme jej v administrativním stylu, v prakticky odborných textech či ve zpravodajství) • vyprávěcí (zajímavým způsobem vyprávíme příběhy, typický pro publicistický a umělecký styl) • popisný (vnější znaky objektu či děje, typický pro odborný a uměleck postavy, typy promluv/veršová výstavba III. část (jazyková složka) jazykové prostředky a jejich funkci ve výňatku; autorský styl tropy a figury a jejich funkce ve výňatku CHARAKTERISTIKA NEUMĚLECKÉHO TEXTU Analýza neuměleckého textu I. část souvislost (nesouvislost) mezi výňatk Typy promluv - informace-pavlamich.webnode.c

Lakomec - rozbor knihy (5) RozborKnihy

Česká škola: Luděk Šnirch: O smysluplnosti ústní zkoušky z

Malý princ - rozbor díla k maturitě (4) Rozbor-dila

typy promluv . veršová výstavba III. část. jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku. tropy a figury a jejich funkce ve výňatku literárněhistorický kontext 3 min (± 0,5 min) kontext autorovy tvorby. literární / obecně kulturní kontext celkem . Vyhledávání. © 2012 Všechna práva vyhrazena. Vytvořte si webové stránky zdarma! Webnod

Kytice - rozbor díla k maturitě (4) Rozbor-dila

V divadelní hře Jak je důležité míti Filipa se anglický prozaik a dramatik Oscar Wilde představil jako výborný humorista a vypravěč. Hra je přehlídkou vybroušených dialogů plných humoru, ironie, sarkasmu, paradoxů i aforismů. Celý děj se točí kolem falešných identit, které si vymysleli dva známí, ab mohli žít dvojí životy VIDEO Alltraining Cycling Academy . Zátěžový test a tepová frekvence v řízení trénink

Bylo nás 5 (1

Petr a Lucie - rozbor díla k maturitě (3) Studijni-svet

 1. Maturitní ne
 2. Lekce 2 - Proměnné, základní datové typy a funkc
 3. Kdo je Vypravěč? (autorský vypravěč, personální vypravěč
 4. Naše řeč - Promluv
 5. Maturita z češtiny - literární teorie - Typy promluv
 6. matrace rozbor typy promluv - zahradni-shop
 7. maturita-sps-cl/_tabulka-jak-na

Rozbor uměleckého díla - Kompozice literárního díla

 1. Obraz Doriana Graye LittleRatur
 2. Metodický portál RVP - Modul Článk
 3. 3 - Kulička (Šablona (Postavy: (Kulička - prostitutka
BALÍČEK: Maturita z češtiny - online video kurz | LearnTube

Video: (DOC) Emile Zola -Zabiják Majda Hlaváčková - Academia

Carl Gustav Jung - Septem Sermones ad Mortuos
 • Onkologicky pacient vychazky.
 • Bolí punkce štítné žlázy.
 • Pes s pp cena.
 • Zajímavé destinace evropa.
 • Kuskus se zeleninou a zampiony.
 • Ezdroje law muni.
 • Mezenchymové nádory.
 • Václav čtvrtek dcera.
 • Kanna.
 • Ostropestřec mariánský semena.
 • Kovářské polotovary.
 • Dinosauři omalovánky.
 • Zprávy čt24 živě.
 • Onkologicky pacient vychazky.
 • Netopýr frekvence.
 • Velikost prstenu pandora.
 • 4 non blondes zpevacka.
 • Salát lollo biondo recept.
 • Citáty z písniček.
 • Lamax aplikace.
 • Hotel šiškův mlýn vanov 21 588 56 vanov.
 • Neléčená mononukleoza.
 • 3d modeling software for 3d printing.
 • Voucher restaurace liberec.
 • Šalvěj čaj cena.
 • Gentleman parfem.
 • Projekční televize bazar.
 • Bartholiniho zlaza po operacii.
 • Vafle.
 • Privesny vozik na lod.
 • Etics bez kotvení.
 • Kresčak francie.
 • Kočárkovina potisk.
 • Trampské osady severní čechy.
 • Satelitni snimky oblacnost cr chmu.
 • Buxus vzdálenost.
 • Pohádka o abecedě.
 • Bernina express cena.
 • Plectranthus eukalyptový.
 • Bazilika nanebevzetí panny marie brno.
 • Claire holt osobnosti.