Home

Spojky a rozptylky

 1. 1 2.1.15 Spojky a rozptylky II Předpoklady: 020114 Pom ůcky: sví čka, jedna optická sada, Př. 1: Využij význa čné paprsky pro konstrukci obrazu sví čky, která je umíst ěna: a) ve vzdálenosti v ětší než 2F od čočky, b) mezi body F a 2F , c) mezi bodem F a čočkou
 2. Spojky a rozptylky Za celou skupinu sepiš na tento papír zprávu, kde bude zapsáno řešení všech úkol ů a popsán použitý postup. Pokud nebudeš v ědět, jak úkol vypracovat, m ůžeš za u čitelem zajít a poprosit o radu
 3. Žáci se seznámí s čočkou spojkou a rozptylkou. Poznají, jaké světelné svazky vznikají, prochází-li čočkami světelné paprsky. Seznámí se s pojmy ohnisková vzdálenost a ohnisko
 4. spojky = po průchodu čočkou se paprsky spojují rozptylky = po průchodu čočkou se paprsky rozptylují SPOJKA ROZPTYLKA Předmětový a obrazový prostor je na opačných stranách čočky, tzn. skutečný obraz se vytvoří za čočkou, zdánlivý v té části prostoru, kde je předmět

Čočka spojka a rozptylka - Digitální učební materiály RV

Rozptylky: 1) dvojdutá a) Spojka 2) ploskodutá 3) vypuklodutá Schematická značka spojky, popis: o...optická osa F...předmětové ohnisko F´..obrazové ohnisko S.. střed čočky Schematická značka rozptylky, popis (stejný jako u spojky): Významné paprsky: b) Rozptylk Schématická značka spojky Spojná čočka (též spojka nebo konvexní čočka ) je optická čočka , která mění rovnoběžný svazek paprsků ve svazek sbíhavý. Spojka se od rozptylky odlišuje tím, že je ve svém středu tlustší než na okraji spojky = konvexní čočky (po průchodu čočkou se paprsky spojují) rozptylky = konkávní čočky (po průchodu čočkou se paprsky rozptylují). Předmětový a obrazový prostor je na opačných stranách čočky, tzn. skutečný obraz se vytvoří za čočkou, zdánlivý v té části prostoru, kde je předmět

Spojná čočka - Wikipedi

Rozptylná čočka je uprostřed tenčí než na okrajích Spojka a rozptylka . ročník kvarta Fyzika Svetelné javy Lom svetla Zobrazovanie spojkou . ročník kvarta Fyzika Svetelné javy Lom svetla Zobrazovanie rozptylkami, ISCED . ročník septima Fyzika Elektromagnetické žiarenia a častice mikrosveta Šošovky Spojky a rozptylky. Lom paraxiálních paprsků : a) skutečné obrazové ohnisko spojky F´ b) neskutečné obrazové ohnisko rozptylky F´ c) skutečné předmětové ohnisko spojky Totéž opakujeme s clonkou ve vzdálenosti rovné dvojnásobku ohniskové vzdálenosti spojky a ve vzdálenosti větší jak ohnisková vzdálenost, ale menší než její dvojnásobek. Můžeme ho však pozorovat okem při pohledu do rozptylky proti směru dopadajících paprsků. Ať bude clonka v jakékoliv pozici mezi zdrojem světla a. 109-Year-Old Veteran and His Secrets to Life Will Make You Smile | Short Film Showcase - Duration: 12:39. National Geographic Recommended for yo Jeho poznatky použil již o rok později známý italský vědec Galileo Galilei a pomocí zdokonaleného dalekohledu, složeného ze spojky a rozptylky učinil řadu převratných objevů, jako jsou Jupiterovy měsíce nebo skvrny na Slunci. Dalekohled dále zdokonalil Johannes Kepler, který použil dvou spojek

Souhrnné video k optickým čočkám a vidění zdravým, krátkozrakým a dalekozrakým okem. Jde o jedno starší video natočené a vytvořené na iPadu. Nekamenujte pros.. Čočky - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Čočky jsou vybroušeny ze skla nebo jsou vyrobeny z čirého plastu.. Mezi čočky řadíme spojky a rozptylky.. Po průchodu spojkou je obraz skutečný (vzniká za čočkou a můžeme ho zachytit na stínítku), výškově převrácený a podle vzdálenosti předmětu od čočky se mění jeho velikost.Při průchodu spojkou se rovnoběžný svazek paprsků může měnit na sbíhavý Charakteristické paprsky u spojky: F F' 1 2 3 F' F 1 2 3 Charakteristické paprsky u rozptylky: Vlastnosti obrazu předmětu budou záviset na: druhu čočky a jejich vlastnostech vzdálenosti předmětu od čočky Označení: a = vzdálenost předmětu od čočky f = ohnisková vzdálenost 4.10 Podle uspořádání ploch rozlišujeme čočky spojné (spojky) a čočky rozptylné (rozptylky) (viz obr. 104). Co se názvosloví týká, spojka má vypuklý tvar, takže její název je vždy něcovypuklá, zatímco rozptylky jsou tvořeny dutými plochami - proto mají názvy něcodutá

b. spojky c. rozptylky d. hranolu 4. Mikroskop se skládá ze _____. a. dvou spojek b. dvou rozptylek c. spojky a rozptylky d. spojky a hranolu 5. Dalekohledy se zrcadly se jmenují _____. a. reflektory b. refraktory c. triedry . Title: Microsoft Word - 9_odpovez5_cocky.docx Author: Notebook. Existují 2 druhy čoček: spojky a rozptylky Spojky mění dopadající rovnoběžný paprsek na sbíhavý. Rozptylky mění dopadající rovnoběžný paprsek na rozbíhavý. světlo se nejprve ze vzduchu dostává do skla lom ke kolmici pak vychází ze skla do vzduchu lom od kolmice F F' O VYSVĚTLENÍ Ve spojkách se lomem mění. Spojky mají optickou mohutnost kladnou, ϕ > 0. Rozptylky mají optickou mohutnost zápornou, ϕ < 0. f 1 ϕ= [] m D ( )dioptrie m ϕ= = −1 = 1. Znaménková konvence čoček: a - je kladná před čočkou (vlevo

Celá obrazovka. Materiál patrí d fyzika, spojky, rozptylky: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty EU pomoc@dumy.cz 800 880 990

Optika - zobrazení, čočky a zrcadla, přístroj

 1. Optické spojky v béžové barvě se obvykle používají pro konektory s vláknem OM1 a OM2. 59,0 Kč 71,4 Kč s DPH SP-LC-05 - optická spojka LC, quad, SM, modr
 2. Spojky . Rozptylky. spojky. rozptylky. fdfdfdf. Čočky. Spojky jsou čočky, které mění rovnoběžný svazek paprsků ve sbíhavý. optický střed čočky. F - ohnisko . čočky . o - optická osa . čočky. f - ohnisková vzdálenost . Pomocí školní spojky a zdroje světla najdi ohnisko spojky, změř přibližně ohniskovou.
 3. rozptylky a spojivky. rozpylky a spojky. rozptylky a spojky. Optická čočka je. soustava dvou přechodů mezi různými opt. prostředími. luštěnina. soustava dvou přechodů mezi stejnými opt. prostředími. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blo
 4. dále máte pod tabulkou animaci spojky a rozptylky na to se taky koukněte a dále power point o oku taky se podívat jsou tam dobré optické klamy Do sešitu si nakreslete spojku a rozptylku dle těch animací rozbalých z Rozptylka, Spojka.zip souboru!!!! Dále jsem Vám připravil test o mikroskopu, zkuste si ho vyplni
 5. Čočky rozdělujeme na spojky a rozptylky. Spojka je uprostřed tlustší než na okraji. Rozptylka je uprostřed tenčí než na okraji. Spojka Rozptylka Spojka Co se stane, když stínítko oddálíme ? Spojka vytváří sbíhavý svazek paprsků Spojka Sbíhavý svazek paprsků Paprsky tvořící sbíhavý svazek se protnuly v jednom.
 6. Čočky dělíme na dvě hlavní skupiny: spojky = konvexní čočky (po průchodu čočkou se paprsky sbíhají) a rozptylky = konkávní čočky (po průchodu čočkou se paprsky rozbíhají)

Spojka a rozptylka — tak napríklad spojka, ktorá má

 1. Příklad : Předmět vysoký 1 cm je umístěn před tenkou spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností 20 cm ve vzdálenosti a) 40 cm, b) 30 cm, c) 15 cm. Určete polohy obrazů a jejich vlastnosti
 2. Spojky. Pravidla pro chod paprsků. Tvorba obrazu. Rozptylky. Pravidla pro chod paprsků. Tvorba obrazu. Jednoduchý dalekohled. Přidání okuláru. Zdokonalení dalekohledu. Lidské oko. Akomodace čočky. Korekce zraku. Lom hranolem.. Průchod světla hranolem hranolu. Jaký je rozdíl v lomu jednotlivých barev?
 3. Ke korekci dalekozrakosti se používají plusové dioptrie - tzv. spojky. Kontaktní čočky, kterými se tato vada koriguje, jsou konvexního tvaru (jsou uprostřed silnější než na okrajích). Tím se paprsky více lámou a protnou se na sítnici a obraz je tak ostrý
 4. 6) Umístěte rozptylku mezi pomocnou spojku a stínítko dostatečně blízko spojky. Posunem stínítka směrem od rozptylky nalezněte ostrý obraz předmětu. Poznamenejte si polohu rozptylky a stínítka. 7) Z naměřených údajů podle vztahu (2) vypočtěte ohniskovou vzdálenost použité rozptylky
 5. spojky rozptylky Názvosloví u čoček S - střed čočky (F a F´ jsou obráceně) o - optická osa F - předmětové ohnisko F´ - obrazové ohnisko f = FS F´S ohnisková vzdálenost Vlastnosti obrazu vytvořeného pomocí: a) rozptylky - vždy zmenšený, vzpřímený, zdánlivý.
 6. Čočky - spojky = mají podobné vlastnosti, jako zrcadla dutá - rozptylky = mají podobné vlastnosti, jako zrcadla vypuklá Pokud se paprsky po zpracování soustavou protínají, vzniká skutečný reálný obraz, který lze zachytit na stínítku. Pokud se paprsky rozbíhají, tak je obraz neskutečný, virtuální, zdánlivý. Nelze.

pro spojky ϕ > 0 pro rozptylky ϕ < 0 Příklad : Ur čete optickou mohutnost ploskovypuklé čočky o indexu lomu n2 = 1,5 ve vzduchu ( n1 = 1). Polom ěr k řivosti čočky je r1 = 10 cm. Ploskovypuklá čočka ⇒r2 =∞ 1 1 2 ( ) 1 1 12 1 1 1 1,5 1 D 0,5 10 D 5D 0,1 n f n r Rozlišujeme dva základní druhy čoček: spojky a rozptylky. Spojka mění svazek rovnoběžných světelných paprsků na svazek sbíhavý. Využívá se k zobrazování předmětů v důsledku lomu světla. Pro znázornění tenké spojky se používá schematická značka Název pokusu: Čočky Cíl pokusu: určení obrazových ohnisek a ohniskových vzdáleností na modelu spojky a rozptylky. Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší a vyšší stupeň gymnázia Pomůcky: světelný zdroj s žárovkou 12 V/20 W, zdroj napětí 12 V, spojovací vodiče, clona s pěti štěrbinami, 2 ks ploskovypuklé čočky, ploskodutá čočka, bílý papír nebo. Galilei použil ve svém dalekohledu soustavu jedné spojky a jedné rozptylky. Spojku použil jako objektiv a umístil ji dopředu dalekohledu. Druhá čočka se nazývá okulár a tedy v Galileiho dalekohledu jej představovala rozptylka. Takto sestavený přístroj vytvářel vzpřímený, 33 krát zvětšený obraz Povrch čočky tvoří v nejjednodušším případě dvě kulové plochy. Podle uspořádání ploch rozlišujeme: spojky (uprostřed jsou tlustší než u okrajů, soustřeďují paprsky rovnoběžné s optickou osou do ohniska) a rozptylky (uprostřed jsou nejtenčí, rozptylují světlo tak, jako by vycházelo z ohniska před čočkou)

Spojné čočky neboli spojky mění svazek na sbíhavý, takže paprsky se za nimi protínají v bodě označovaném jako ohnisko. Vzniká tak skutečný obraz předmětu před čočkou. Naproti tomu rozptylné čočky neboli rozptylky svazek mění na rozbíhavý, který zdánlivě vychází z ohniska před čočkou - vytvářejí. Pri ponoreni vidi normalne.. takze vydi lip v hustsim prostredi. hustsi prostredi ma vetsi index lomu. tim se zmensi opticka mohutnost (na to mas vzorecc: mohutnost= (n2/n1 -1) * ( 1/r1 + 1/r2) -spojky -rozptylky. Spojky •(ekvivalentní dutému zrcadlu) jsou uprostřed silnější než na okraji. schematická značka. Spojky •Spojky lámou paprsky rovnoběžné soptickou osou do dvou bodů naoptické ose, dotzv. ohnisek (F 1, F 2). F F 2 1

Čočky - základní pojmy - FYZIKA 00

 1. spojky: krátkozrakost: rozptylky: Užití čoček: lupa, mikroskop, dalekohled, kamery, zpětné projektory, dataprojektory, atd. - založené na změně tzv. zorného úhlu j. Rozklad světla: na optickém hranolu (dochází k němu díky rozdílnému indexu lomu jednotlivých barevných složek spektra).
 2. 2) Předmět vysoký , cm stojí kolmo na optickou osu ve vzdálenosti cm od spojky o ohniskové vzdálenosti , cm. Určete polohu a vlastnosti obrazu. y = 1,5 cm a = 4 cm f = 1,5 cm a´= ? ~cm y´= ? ~cm Z = ? Obrazovou vzdálenost vypočítáme podle zobrazovací rovnice 1 a + 1 a´ = 1 f 1 a´ = 1 f − 1 a = a−f f∙a ⇒ ´= .
 3. Čočky se dělí na spojky a rozptylky. Jejich správné pořadí a délkové rozmístění nám přiblíží sledovanou oblast. Obsah schránky čoček je u některých typů naplněn plynem, který zabraňuje mlžení dalekohledu. Dalekohled, nenahraditelný společník. Outdoorové dalekohledy jsou skvělým přítelem na naše výlety
 4. Spojky - spojují světlo do jednoho místa ohnisko předměty zvětšují - lupa, brýle, mikroskop, fotoaparát Rozptylky - rozptylují světlo do stran předměty zmenšují 3. Praktická část - Žáci se dívají přes rozptylky a spojky na texty, do mikroskopu
 5. od spojky, u rozptylky jsou vlastnosti obrazu stálé. předmět ve vzdálenosti větší předmět ve vzdálenosti než 2f - obraz je skutečný, mezi 2f a F - obraz je zmenšený a převrácený skutečný, zvětšený a převrácený předmět ve vzdálenosti mezi předmět umístěn kdekol
 6. Pro spojky je φ > 0, pro rozptylky φ 0. Při geometrické konstrukci polohy obrazu zobrazovaného bodu A kulovou čočkou používáme dva ze tří význačných paraxiálních paprsků: paprsek jdoucí rovnoběžně s optickou osou, paprsek procházející předmětovým ohniskem (nebo do něho směřující),.

Zobrazování předmětu spojkou — Sbírka pokus

Achromát je objektiv, u něhož je použitím korunové spojky a flintové rozptylky silně snížena barevná vada polohy.. Vhodnou volbou optických skel a křivostí obou čoček lze dosáhnout stejné ohniskové vzdálenosti pro dvě vzdálené části spektra. Pro ostatní vlnové délky zůstává zbytková barevná vada, tzv. sekundární spektrum F, F´ - ohniska rozptylky S - optický střed rozptylky. O - optická osa rozptylky f - ohnisková vzdálenost rozptylky ( záporné číslo ) Optické mohutnost : φ ( 1/m , D - dioptrie ) φ = Optická mohutnost má pro spojky kladnou hodnotu a pro rozptylku zápornou hodnotu 2.3 Rozptylky Dalˇs´ım uk´ olem bylo urˇcit ohniskovou vzd´alenost rozptylky pˇr´ımou metodou. Protoˇze rozptylka vytvaˇr´ı pouze zd´anlivy´ obraz, byla v soustavˇe ponech´ana spojka z pˇredchoz´ıho mˇeˇren´ı. Vyuˇz´ıv´a se toho, ˇze rozptylka obraz posune d´ale od spojky. a = A−R a 0= A −R f0 = a· 0 a−a0 2.

- 1 - Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VYUŽITÍ PROGRAMU CABRI GEOMETRIE VE FYZICE Tereza Žánová, Denisa Novotn Holandský optik Hans Lippershey si 2. října 1608 nechal patentovat první dalekohled. V roce 1609 italský vědec Galileo Galilei pomocí zdokonaleného dalekohledu, složeného ze spojky a rozptylky učinil řadu převratných objevů. Galileo Galilei si při pozorování Slunce nechránil zrak, proto oslepl. Binokulární hvězdářské dalekohled Fyzikální praktikum - OPTIKA 2 Obsah 1 Měření parametrů zobrazovacích soustav..... 4 Úkol:..

Šošovky - teória 2 - YouTub

Galileův primitivní dalekohled. Sestaven v roce: 1610 Zvětšení: 30× Historicky první dalekohled si nechal 2. října 1608 patentovat holandský optik Hans Lippershey.O rok později jeho poznatky využil známý Ital Galileo Galilei a pomocí zdokonaleného teleskopu, složeného ze spojky a rozptylky, učinil na svou dobu řadu převratných astronomických objevů

Šošovka (optika) – Wikipédia

Video: Dalekohled - Wikipedi

PPT - Zobrazování optickými soustavami PowerPointVěda a technika v pozadí Světelný ostrov | Eduportál TechmaniaPPT - Spojka a rozptylka PowerPoint Presentation, free
 • Prodám lodní motor 20 hp.
 • Nintendo ds lite cena.
 • Domov pro seniory kunratice.
 • Obchodní domy praha 1.
 • George michael careless whisper.
 • Povinné očkování dětí.
 • Odstranění veruky.
 • O n složitost.
 • Gustavo gaviria restrepo.
 • Vavruska lektori.
 • Clipart library.
 • Aquapark vyškov restaurace.
 • Vlozky damske.
 • Migrační trasy do evropy.
 • Teleskopický obušek v praxi.
 • Individuální kurz líčení.
 • Infinity gauntlet comic online.
 • Buxus vzdálenost.
 • Volání cthulhu.
 • Šatní skříň policová.
 • Jak vyrobit krabici z kartonu.
 • Krém na celulitidu avon.
 • Pharmatex a menstruace.
 • Migrační trasy do evropy.
 • Ford f150 wiki.
 • Korsak.
 • Kusové struny.
 • Vztah s katoličkou.
 • Dobročinný kalendář 2018.
 • Filip blažek jolana blažková.
 • Starověký egypt net.
 • Samojedi stanice.
 • Aymani cemani.
 • Obrazy na zeď akty.
 • Wham the final.
 • Satelitni snimky oblacnost cr chmu.
 • Koupelnové světlo se zásuvkou.
 • Bidfood czech republic kralupy nad vltavou.
 • Filmy o mafii podle skutečnosti.
 • Choroše na ovocných stromech.
 • Need for speed csfd.