Home

Přídavná jména přivlastňovací skloňování

3) Smíšené skloňování. K tomuto typu skloňování řadíme přídavná jména přivlastňovací. otcův, Petrův, matčin, Janin. Vzor OTCŮ Přivlastňovací přídavná jména jsou často součástí názvů ulic, náměstí, budov atd.: Neruda → Nerudova ulice. ale: Jan Neruda → ulice Jana Nerudy partyzáni → ulice Partyzánů. Přivlastňovací přídavná jména nelze utvořit od víceslovných pojmenování a podstatných jmen v množném čísle skloňování přídavných jmen přivlastňovacích Základní škola Karviná - Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu: EU Peníze školám Název vzdělávacího materiálu Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích. Přídavná jména. Přivlastňovací přídavná jména patří mezi nejsložitější druhy a také dělají největší problémy žákům základních škol.. Jak určujeme přivlastňovací přídavná jména?. Začneme s rodem. Pokračujeme určením vzoru. A nakonec pád.; U skloňování přídavných jmen se můžete nechat vést naší šikovnou tabulkou s pády, vzory a vybranými. Přídavná jména přivlastňovací se skloňují tedy podle vzorů otcův a matčin. Přivlastňovací přídavná jména se poznají podle toho, že se na ně ptáme otázkou: ČÍ JE TO? Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích rodu mužského životného i neživotného v čísle jednotném i množném podle vzoru otcův

Přivlastňovací přídavná jména - jsou to taková, která vyjadřují vztah - komu něco patří, kdo je vlastníkem, čí je daná věc. Podstatné jméno tak někomu přivlastníme. Na přivlastňovací přídavná jména se proto ptáme: Čí? Skloňujeme je podle vzorů otcův a matčin PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ vzory Béčko-Tc. Užívej si den, jak nejlépe umíš..

Přivlastňovací přídavná jména. U přivlastňovacích přídavných jmen se rozhodujeme trochu déle. Řešíme totiž rod přivlastňovaných osob či věcí. Pokud je příd. jméno mužského rodu živ. a je v 1. či 5. pádu, napíšeme měkkou koncovku -ovi. Strýčkovi koně vyhráli výstavu. Přijdou i Tomášovi kamarádi Přivlastňovací přídavná jména. Tento případ je už složitější. Koncovku těchto slov totiž určuje rod přivlastňovaných osob nebo věcí. Pokud je přivlastňovací jméno mužského životného rodu a nachází se v 1. nebo 5. pádu, píšeme opět koncovku** -OVI**. Dědečkovi psi štěkali na kolemjdoucí Přídavná jména: Skloňování - souhrn: 04b: 6: Český jazyk: Přídavná jména: Skloňování - souhrn: 05b: Zobrazena cvičení 1-15 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv

Test: Přivlastňovací přídavná jména 1. Vydáno dne 27.10.2012 od Jana Skřivánková. Štěkají na mne sousedovi psi nebo sousedovy psi? Koncovky přivlastňovacích přídavných jmen dokážou někdy potrápit. Vyzkoušejte si v našem testu, jak na tom jste s jejich znalostí Přídavná jména individuálně přivlastňovací vyjadřují vztah k jedné bytosti, k individuu. Napíšeme‑li poslancův mandát, máme na mysli mandát jednoho určitého (tohoto, našeho,) poslance, nikoli mandát některého (nějakého, kteréhokoliv,) poslance.(Pro přivlastňování druhu má čeština k dispozici přídavná jména druhově přivlastňovací: poslanecký. Na stříbrné příčce mezi slovními druhy se hrdě tyčí přídavná jména. Víme toho o nich poměrně dost. Ale i tak nám způsobují při psaní problémy. Jedním z nich je skloňování. Pojďme si v tom tedy udělat jasno Podle vzorů otcův a matčin se skloňují přivlastňovací přídavná jména: sousedův, Petřin... Pád Mužský rod Ženský rod Střední rod Jednotné číslo Množné číslo Jednotné číslo Množné číslo Jednotné číslo Množné číslo 1. otcův / matčin otcov -i / matčin -i (živ.) otcov -y / matčin -y (neživ. Existují však i přídavná jména, která stupňovat nelze, např. různá přídavná jména vztahová. Sotva řekneme kamennější sůl . Ale v přeneseném významu lze říci kamennější výraz tváře, nechceme být ještě kamennější školou než, pointou literatury je učinit kámen ještě kamennějším atd

Učírna - Skloňování přídavných jme

 1. Při skloňování rozlišujeme přídavná jména: tvrdá - vzor mladý; měkká - vzor jarní; přivlastňovací - vzor otcův, matčin. Přídavná jména - pravopis U přídavných jmen tvrdých píšeme všude -y, vyjma 1. a 5. p. č. mn. (mladí lidé, noví žáci, milí přátelé)
 2. Stupňování přídavných jmen. Přídavná jména (Klikni pro výslovnost adjectives) mohou mít v angličtině tři stupně stejně jako v češtině.Stupňování přídavných jmen není těžké, ale je třeba si zapamatovat, že existují výjimky, které se stupňují nepravidelně, a některá přídavná jména jsou nestupňovatelná
 3. Přivlastňovací jména rozlišujeme na měkká, tvrdá a přivlastňovací. Rozlišování měkkých a tvrdých přivlastňovacích jmen je důležité například pro správné psaní koncovek.. Měkká přídavná jména - poznáme je především tak, že při změně rodu se tvar přídavného jména nezmění (tzn. v mužském, ženském i středním rodě bude tvar přídavného.

PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ - VZOR OTCŮV. Doplň koncovky přídavného jména podle vzoru - OTCŮV. JEDNOTNÉ ČÍSLO: PÁD: ROD MUŽSKÝ ŽIVOTNÝ. Pracovní list - přídavná jména přivlastňovací, tvrdá, měkká: 5. VY_32_INOVACE_5_44.pdf (170,2 kB) VY_32_INOVACE_5/45: Pracovní list - přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací - skloňování: 5. VY_32_INOVACE_5_45.pdf (168,9 kB) VY_32_INOVACE_5/46: Pracovní list - přídavná jména tvrdá, měkká.

Skloňování přídavných jmen. Skloňování přídavných jmen jsme pro vás rozpracovali v novém článku společně s danými vzory, pády a především užitečnými příklady. Druh a vzor přídavných jmen. Přídavná jména se dělí na 3 druhy: měkká, tvrdá a přivlastňovací. Mají vždy svůj vzor, podle kterého. Přivlastňovací přídavná jména zakončená na -ин, -ын, -ина, -ына, -ино, -ыно . Poznámky ke skloňování: · PřJ tohoto typu se v ruštině užívá (na rozdíl od češtiny) zřídka. Místo nich máme v ruštině obvykle 2. p. P 2. Přídavná jména měkká mají v 1.p.č.j. ve všech rodech stejnou koncovku: -í (jarní vítr, jarní noc, jarní počasí) 3. Přídavná jména přivlastňovací se tvoří od podstatných jmen označujích osoby (Petrův slib) nebo od vlastních jmen zvířat (Brokova bouda) Na rozdíl od českého jazyka postrádají přídavná jména v základním tvaru rod a číslo. zpět na začátek Skloňování přídavných jmen. Přídavná jména se skloňují třemi způsoby. Rozlišujeme: Přídavná jména, která stojí za členem určitým; Přídavná jména, která stojí za členem neurčitý

Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý a správný tvar matčini - matčiny. Mánesov. obraz 2. Od podst. jmen v závorce utvořte přivlastňovací přídavná jména v náležitém tvaru. U (Mánes) mostu je malý parčík. Jel jsem na (Anička) novém kole. Cesta vede kolem (Chotek) sadů. (Babička) příběhy se všem líbily. Bála jsem se (Aran) ostrých zubů. Všichni sledovali (kouzelník) čarovnou hůlku Pravopis přídavných jmen přivlastňovacích. Největší problémy v pravopise dělají přídavná jména přivlastňovací podle vzoru otcův v množném čísle. Pokud se jedná o přivlastňovací přídavné jméno rodu mužského životného podle vzoru otcův, píše se v 1. pádě množného čísla koncovka -i (například otcovi psi). Ve 4. pádě množného čísla je pak.

Přídavná jména se skloňují buď podle tvrdých (mladý), nebo podle měkkých (jarní) vzorů. Zvláštní typ sklonění mají přídavná jména přivlastňovací (otcův, matčin). Zájmena a číslovky se buď skloňují jako podstatná a přídavná jména, nebo mají vlastní (nepravidelné) sklonění Přídavná jména se podle svého významu dělí na jakostí, vztahová a přivlastňovací. Přídavná jména se řídí podstatnými jmény, s nimiž se shodují, tj. používají se ve stejném pádu, čísle a rodu, jako podstatné jméno, ke kterému se vztahují ZÁPORNÁ zájmena. Popírají existenci osoby, zvířete, věci či vlastnosti. Skloňování:. Zájmeno nikdo se skloňuje jako zájmeno ten (viz výše ukazovací zájmena), zájmeno nic, se skloňuje jako zájmeno náš (viz výše přivlastňovací zájmena), zájmena nijaký a žádný se skloňují podle vzoru mladý (viz přídavná jména), zájmeno ničí podle vzoru jarní (viz. Takové skloňování se označuje jako jmenné . Později se vyvinul druhý typ skloňování, označovaný jako složený. Ke jmenným (krátkým) tvarům se připojovaly ještě tvary odkazovacího zájmena jъ, ja, je - srov. např. s tvary ruských přídavných jmen: добрый ( dobryj ), добрая ( dobraja ), доброе ( dobroje ) Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích. Utvořte a napište přídavná jména přivlastňovací. Pes poznal (myslivec) oblek. Přivítal nás (dědeček) pes. Dej mi (matka) misku s jahodami. Zavolej (Eva) otci. Půjčím si (Petr) kolo. (Sestra) zpěv je slyšet do vedlejšího pokoje

Česká přídavná jména - Wikipedi

Přídavná jména měkká - jsou jen ve tvaru složeném s dlouhou samohláskou v koncovce - mají v 1.pádě č.j. ve všech rodech koncovku -í (jarní květ, jarní květina, jarní kvítko) Přídavná jména přivlastňovací - v některých pádech jsou ve tvaru jmenném, v jiných pádech ve tvaru složené Přídavná jména v češtině dělíme na tvrdá (skloňujeme podle vzoru mladý), měkká (jarní) a přivlastňovací (otcův, matčin).U některých tvrdých přídavných jmen můžeme tvořit i krátké (jmenné) tvary: hladový - hladov, šťastný - šťasten, které se však užívají jen v 1. a výjimečně 4. pádě. Některá přídavná jména jsou utvořena ze sloves. Přídavná jména jako slovní druh. Rozdělení na tvrdá, měkká a přivlastňovací přídavná jména. Kromě toho zde najdete i skloňování příd. jm. podle vzoru jarní i mladý. To a mnoho dlšího Přídavná jména přivlastňovací. DUM číslo 14071. Nová 6. ročník - český jazyk - skloňování a pravopis přídavných jmen přivlastňovacích, 3. a 6. pád č. j. r. mužského životného podst. jmen (koncovka -ovi), příponová část -ovi a -ovy přídavných jmen přivlastňovacích, významové rozlišení přídavných.

skloňování přídavných jmen přivlastňovacích - Projektový

Skloňování - přídavná jména rod rod je stejný jako u podstatného jména, přídavná jména - tvrdá, měkká, přivlastňovací zájmena - osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá,. Přídavná jména - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů Skloňování příd. jm. po čl. urč. (střední) 51 Zadání. přídavná jména přivlastňovací. V této stati se zabýváme jen přídavnými jmény přivlastňovacími na -ův ( -ova, -ovo ) a -in ( -ina, -ino ). I. Přídavná jména přivlastňovací na -ův, -in ve spojení s podstatnými jmény vyjadřují vztahy, které souhrnně označujeme jako přivlastňovací Žáci vyhledávají přídavná jména, tvoří z podstatných jmen přídavná jména, určují u přídavných jmen pád, číslo a rod. Tvoří s přídavnými jmény věty. Odkaz na televizní vysílání 5. ročník. 13. týden - Časujeme slovesa v minulém čase. Prezentace Prezentace je určena pro žáky 5. ročníku

Přídavná jména a zejména jejich skloňování patří mezi hlavní strašáky všech studentů němčiny. Není se nicméně čeho bát. Jakmile si osvojíte základy a logiku, budete skloňovat přídavná jména automaticky bez přemýšlení Skloňování přídav ných jmen měkkých 6- doplň i/y - přídavná jména přivlastňovací. 7 - Stupňování přídavných jmen. DIKTÁTY: Diktát č. 1- přídavná jména podle vzoru mladý, jarní. 2. přídavná jména měkká - mají v 1. pádě jednotného čísla zakončení -í (ve všech rodech) - př. jarní den, jarní noc, jarní ráno 3. přídavní jména přivlastňovací - tvoří se od podstatných jmen a) z rodu mužského příponou -ův (-ova, -ovo) - př. otcův bratr, otcova sestra, otcovo mýdl

Přídavná jména. Skloňování přídavných jmen; Přídavná jména tvrdá; Přídavná jména měkká; Nesklonná přídavná jména; Přivlastňovací přídavná jména. Tvoření přivlastňovacích přídavných jmen; Psaní i/y v koncovkách přivlastňovacích přídavných jmen; Jmenné tvary přídavných jmen. Použití jmenných. Přídavná jména na -el ztrácejí při skloňování kmenové -e: dunkel - das dunkle Bier U přídavných jmen cizího původu na -er a přídavných jmen s dvojhláskou -au, -eu se kmenové -e vypouští : teuer - ein teures Auto, sauer - saure Milc Vyhledejte v textu přídavná jména a podtrhněte je. Drobounká myška vešla na dvůr statku. Přímo před ní byla podivná zvířata. Do sešitu. Vypište přídavná jména s podstatným jménem z několika vět a určete u nich: Pád, číslo, rod, vzor. Drobounká myška: 1. p., j. č., rod ž., vzor mlad Přídavná jména ve slovenském jazyce 2. přivlastňovací: přivlastňují osobě nebo zvířeti a jsou v základním tvaru přípony -ov, -in, Skloňování slovenských přídavných jmen vzor pekný.

Přídavná jména individuálně přivlastňovací se tvoří: 2. přídavná jména. vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným jménem (ptáme se na ně: jaký, který, čí) přídavná jména rozlišujeme: tvrdá, měkká, přivlastňovací Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích rodu. Jako přídavná jména se skloňují a) příčestí minulé trpné, pokud se vyskytuje v přívlastku der eingeschriebene Brief hinter dem geöffneten Schrank b) zpodstatnělá přídavná jména der Bekannte - mit unseren Bekannten Látková jména s přívlastkem Pokud stojí látkové jméno s přívlastkem po výrazu udávajícím množství, je ve stejném pádě jako tento výraz. a) 1. cvičení - opakujeme pravopis, podle podstatných jmen určíme rod, číslo a pád přídavných jmen b) 2. cvičení - poznáváme přídavná jména (u předložených slov určujeme jejich slovní druh) c) 3. cvičení - vyhledáme přídavné jméno a určíme jeho druh d) 4. cvičení - vyhledáme přídavné jméno a určíme jeho dru Od těchto příjmení, která jsou původem přídavná, převážně přivlastňovací jména, ženskou podobu tvoříme buď připojením přípony -ová k celému tvaru mužského příjmení, nebo zůstane ženská podoba příjmení shodná s mužskou: Tomšů (2. p. Tomše nebo Tomšů) — Tomšová i Tomšů, Jakubův (2. p

Přídavná jména přivlastňovací, skloňování, pravopis, rozdíl podstatné jméno - přídavné jméno přivlastňovací Přídavná jména PŘIVLASTŇOVACÍ V 1.pádě čísla jednotného jsou zakončen Některá přídavná jména, zvláště jména odvozená od místních jmen či názvů na -c nebo -k, se tvoří v jednotném čísle pomocí přípony -cký (olomou-cký, kamý-cký). V množném čísle mají tato přídavná jména příponu -čtí, pokud rozvíjí podstatná jména rodu mužského životného Přídavná jména . Titul: Přídavná jména Autor: Kupka Petr a kolektiv EAN: 9788087020951 ISBN: 978-80-87020-95-1 Nakladatel: Kupka Rok vydání: 2010 Počet stran: 2 Přídavná jména - Kupka Petr a kolektiv Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma přídavných jmen. Obsahuje vzory přídavných jmen, pravopis koncovek, druhy přídavných jmen, stupňování přídavná jména přivlastňovací utvořená od vlastních jmen píšeme s velkým začátečním písmenem (Alšovy kresby, Mozartovy opery, Renatina kniha, Alíkova bouda), ostatní přídavná jména utvořená od vlastních jmen píšeme s malým začátečním písmenem (česká země, moravská vína, pardubický perník Skloňování přídavných jmen po zájmenu a číslovkách po členu určitém ; Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Přídavná jména přivlastňovací. Shoda přísudku s několikanás. podmětem

Přídavná jména přivlastňovací - Slovní druh(y

 1. Zájmena nahrazují podstatná nebo přídavná jména, případně na osoby, zvířata, věci, děje nebo vlastnosti ukazují. Určujeme u nich mluvnické kategorie: pád, číslo a rod. Skloňují se a jsou plnovýznamovým slovním druhem. Rozlišujeme: 1. ZÁJMENA OSOBN
 2. Zápis:♣ 60. hodina: Přivlastňovací přídavná jména 2 ♣ pokračování - pomůcka ke skloňování množného þísla (psaní I, Y): řekněte si ukazovací zájmeno TI, TY - 1.p. (kdo, co): ti otcovi psi, ty otcovy sestry, ty otcovy boty, ta otcova kola - 4.p
 3. Přídavná jména nemění tvar - je pro všechny rody a obě čísla stejný. Více na www.i-Lector.co
 4. Osobní zájmena Skloňování osobních zájmen Tázací zájmena Přivlastňovací zájmena Ukazovací zájmena Skloňování ukazovacího zájmena der/die/das Skloňování zájmene dieser Sklňování zájmene jeder Osobní zájmena ich - já du - ty er [
 5. Na konci procvičovacích sešitů jsou vždy uvedena správná řešení všech úkolů, proto jsou také vhodné na samostatnou přípravu. Tvrdá přídavná jména Měkká přídavná jména Přivlastňovací přídavná jména Stupňování přídavných jmen Zvláštn..
 6. Podstatná jména Se čl. neurčitým Množné číslo Podstatná jména: mix Skloňování podst. jmen Slabé skloňování podst. jm. Silné skloňování podst. jm. Nepravidelné skloňování podstatných jmen Skloňování podst. jmen: mix Rody podstatných jmen: Přídavná jména Stupňování příd. jm. (a příslovcí

Přídavná jména

Skloňování přídavných jmen tvoří základ gramatiky a je neodmyslitelnou součástí tvorby vět. Téma zpracovává skloňování přídavných jmen dle 5 vzorů: tvrdý vzor, měkký vzor a přivlastňovací vzory, přičemž každému z nich je věnována zvláštní pozornost. Přídavná jména se skloňují podle šesti pádů. PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ . Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý. s nakažliv m nemocemi, opravdov přátelé, s vesel m film, kos mláďata, za pomal m pochodem, důvěřiv lidé, zapomětliv žáci, zdvořil úředník, vos bodnutí, s oranžov m puntíky, ryb polévka, z ryz ho zlata, u pěnkav ho mláděte, z pštros ch vajec, se znám m spisovatelem, hlávkov salát, úzkým stezkami. TÉMA: Přídavná jména. UČIVO: Pravopis přídavných jmen přivlastňovacích. CÍL: - zařadí přídavná jména ke vzorům - rozliší přídavná jména přivlastňovací od podstatných jmen. ZADÁNÍ: Vypracujte: Pracovní sešit strana 19/3,5. TERMÍNY: Neposílejte. ÚKOL NA 19. 11. TÉMA: Přídavná jména přivlastňovací adjektiva se sufixem -ий [-j] (волчий, лисий, медвежий, охотничий) přivlastňovací adjektiva se sufixy -ин/-ын, -ов/-ев (папин, мамин, отцов) 9.1 Skloňování jakostních a vztahových adjekti

Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích Přídavná jména přivlastňovací se skloňují podle vzorů otcův (otcova, otcovo) a matčin (matčina, matčino). U přídavných jmen přivlastňovacích píšeme v množném čísle koncovku -i jen v 1. a 5. pádě rodu mužského životného. V ostatníc PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ - skloňují se podle vzorů . OTCŮV. a . MATČIN. v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích píšeme . měkké -i. jen v 1. a 5. pádě . množného čísla rodu mužského živ. př. otc. ovi. spolupracovníci, Milan. ovi. bratři. v ostatních koncovkách píšeme -y/-ý. PŘÍDAVNÁ. Mají vlastní skloňování - vzor otc-ův (-ova, -ovo) a vzor matč-in (-ina, -ino) . 1. Doplň do tabulky přídavná jména přivlastňovací, která nalezneš v článku Karlovy záliby. 2. Rozliš pravopis v těchto větách a odůvodni svoje rozhodnutí. Použij Pravidel. Dědečkov__ vlasy byly bílé. Pohladil svému dědečkov. Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích. Z podstatných jmen v závorce utvořte přídavná jména přivlastňovací v 1. pádě čísla množného Mohou být přídavná jména měkká, tvrdá a přivlastňovací. Skloňování přídavných jmen - Moje čeština - Čeština na. Tvrdá přídavná jména v jednotném čísle pak skloňujeme takto: Pokud se pozorně podíváme na tvary mužského rodu, tak zjistíme, že skloňování životných a neživotných jmen se odlišuje v.

PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ. Skloňování . Úvod Procvičování Pomůcky do 5. třídy Fotogalerie Naše práce NPU Stránky pro nadané ZÁBAVA Pro rodiče SLOVNÍKY A PŘÍRUČKY Kontakt. Vyhledávání. Úvodní. Prázdninové skloňování Materiál slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přivlastňovacích přídavných jménech a jejich skloňování. Žák je bude vyhledávat, určovat jejich gramatické kategorie a srovnávat je s GK podstatných jmen, vyluští doplňovačku obsahující přivlastňovací přídavná jména ve známých. Přídavná jména přivlastňovací! Pokud budu mít Jirkovi bratři do mluvnických kategorií, kolonka vzor napíšu otcův nebo otcovi? Odpovědět Skloňování příjmení (7 odpovědí) Kolik je jeden coul rozmer? Je to jeden palec? (3 odpovědi) Jakého. Přivlastňovací zájmena a jejich skloňování v němčině. Přivlastňovací zájmena vypovídají o vlastnických vztazích někoho k někomu, něčemu. Stejně jako ostatní ohebné slovní druhy i přivlastňovací zájmena můžeme skloňovat. To, v jakém tvaru náležitého pádu přivlastňovací zájmeno použijeme, závisí na.

PRAVIDLA - Přídavná jména

přivlastňovací přídavná jména Text dotazu. jaké se píše y/i: Nezvalovy/i Milenci z kiosku, Máchovy/i Cikáni, tribuny byly nabity/nabyty k prasknutí. Odpověď. Dobrý den, domníváme se, že touto cestou řešíte školní úlohy, a k tomu naše služba neslouží. Doporučujeme v tom případě nahlédnout do mluvnice (např PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ - VZOR MATČIN. Doplň koncovky přídavného jména podle vzoru - MATČIN. JEDNOTNÉ ČÍSLO: PÁD: ROD MUŽSKÝ ŽIVOTNÝ. Přídavná jména individuálně přivlastňovací vyjadřují vztah k jedné bytosti, k individuu. Napíšeme‑li poslancův mandát, máme na mysli mandát jednoho určitého (tohoto, našeho,) poslance, nikoli mandát některého (nějakého, kteréhokoliv,) poslance.(Pro přivlastňování druhu má čeština k dispozici přídavná jména druhově přivlastňovací: poslanecký.

Deklinace = skloňování Gradace = stupňování = vyjadřují vlastnosti podstatných jmen - ve větě plní funkci přívlastku nebo přísudku jmenného se sponou. Určujeme u nich: - pád - číslo - rod - druh - vzor V pádě, čísle a rodě se shodují s podstatnými jmény. Druh a vzor: → tvrdá - mladý → měkká. Přídavná jména. Výslovnost a pravopis. Slovenská abeceda; Skloňování adjektiv. Adjektiva skloňujeme vždy podle substantiva, před kterým stojí. Podle vzoru otcov a matkin skloňujeme přivlastňovací adjektiva. Singulár; Mužský rod Ženský rod Střední rod Mužský rod Ženský ro - str. 76 - přečíst si zvýrazněný obdelník - Přídavná jména přivlastňovací - skloňování podle vzorů otcův (otcova, otcovo) a matčin (matčina, matčino) - str. 78 - přečíst si zvýrazněný obdelník - úkol 3. - učebnice str. 78, cv. 4a) - prvních 6 doplň a přepiš do sešit

Přídavná Jména Přivlastňovac

 1. §11 Členy a podstatná jména §12 Tvary množného čísla podstatných jmen §13 Skloňování členu a podstatného jména §14 Přivlastňovací zájmeno §15 Ukazovací zájmena, záporky a další zástupné členy §16 Zájmena §17 Přídavná jména §18 Číslovk
 2. Přivlastňovací zájmena mein /můj, dein /tvůj, sein /jeho, sein /jeho, ihr /její, unser /náš, euer /váš, ihr /jejich, Ihr /Váš V jednotném čísle se skloňují jako člen neurčitý, v množném čísle jako člen určitý
 3. Materiál slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přivlastňovacích přídavných jménech a jejich skloňování. Žák je bude vyhledávat, určovat jejich gramatické kategorie a srovnávat je s GK podstatných jmen, vyluští doplňovačku obsahující přivlastňovací přídavná jména ve známých názvech měst, ustálených rčeních atd. Motivováno prázdninovým.
 4. Druhy přídavných jmen přídavná jména tvrdá - vzor mladý; přídavná jména měkká - vzor jarní; přídavná jména přivlastňovací - vzor otcův, matčin
 5. a) jsou slova, která sama neoznačují osobu, zvíře, věc nebo vlastnost, nýbrž jen zastupují příslušná podstatná a přídavná jména, popřípadě určitou nebo neurčitou osobu, věc nebo vlastnost jen naznačují nebo na ně odkazují anebo vyjadřují vztah osoby mluvící k nim; teprve ze situace vyplývá, o kterou osobu, věc nebo vlastnost jde
 6. Přídavná jména přivlastňovací. O přídavných jménech přivlastňovacích. Skloňování přídavných jmen podle vzoru matčin, otcův
 7. Jejich skloňování je tvrdé/ý/. Množné číslo - v koncovce -i jen v 1. a 5. pádě rodu mužského životného /otcovi psi, matčini psi/. V ostatních koncovkách mn. č. je y, ý. V 7. pádě mn. č. -ými. Přídavná jména měkká se skloňují podle vzoru jarní. Přídavná jména tvrdá se skloňují podle vzoru mladý

příd. jména se shoduje s pádem, číslem a rodem podst. jména. Skloňování - rozlišujeme tvrdá, měkká a přivlastňovací příd. jména. Zájmena a číslovky Zájmena - zastupují podst. jména a příd. jména nebo na ně odkazují. Skloňují se. Jde o plnovýznamový slovní druh Přivlastňovací přídavná jména jsou často součástí názvů ulic, náměstí, budov atd.: Neruda-> Nerudova ulice. ale: Jan Neruda-> ulice Jana Nerudy partyzáni-> ulice Partyzánů. Přivlastňovací přídavná jména netvoříme od víceslovných pojmenování a podstatných jmen v množném čísl

PRAVIDLA -ovi nebo -ovy

 1. čeština: ·slovní druh, jenž pojmenovává vlastnosti předmětů, abstrakt a činností Karlův je přídavné jméno přivlastňovací.··adjektivum amharština: ቅጽሌ angličtina: adjective esperanto: adjektivo finština: adjektiivi francouzština: adjectif m hebrejština: שֵׁם־תֹּאַר italština: aggettivo m japonština: 形容詞.
 2. Stejné skloňování má i zájmeno onen. Zájmena takový a onaký se skloňuje jako přídavné jméno mladý. Ve spojení s podstatnými jmény ruka, noha, oko a ucho mají v 7. pádě koncovku -ma. s takovýma rukama, s onakýma ušima. TÝŽ (TENTÝŽ
 3. Přídavná jména, která nemají ani 2. ani 3. stupeň Patří mezi ně přídavná jména, která jsou už sama o sobě superlativy, jsou unikátní a mají tak absolutní význam. Příklad: huge (obrovský) absolute (naprostý) fatal (smrtelný) pregnant (těhotná) - příslovce - LY příslovc
 4. Podstatná X přídavná jména. 1. a 4. pád čísla množného příd. jm. přivlastňovacích -ovy (bratrovy tašky), -ova (bratrova autíčka), -ovy (bratrovy míče), -ovi (1. pád pánovi psi), -ovy (4. pád pro pánovy psy) Uveď vlastní příklady: 1. p
 5. Jmenné tvary O Jsou archaické O Jde jen o tvrdá přídavná jména O Vzory: mlád, mláda, mládo O Pravopis se řídí shodou. O Ţeny byly zdrávy. Muţi byli zdrávi. O Toto skloňování má i zájmeno sám. O Sami mi nic neřeknou. (1. pád) O Zachraňte sebe SAMY. (4. pád
 6. přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným jménem (ptáme se na ně: jaký, který, čí) přídavná jména rozlišujeme: tvrdá, měkká, přivlastňovací 3. zájmena zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazuj
 7. Přídavná jména. Aktivita, do které se zapojí všichni žáci a procvičí si skloňování přídavných jmen podle vzoru mladý a jarní. Obsahuje 2 varianty i jejich řešení. Mgr. Petra Mudrová, publikováno 1.12.2011 9:37, zhlédnuto 10730×, hodnocení: , licence Creative Common

Koncovky -ovi a -ovy - Moje čeština - Čeština na internetu

pŘÍdavnÁ jmÉna - pŘivlastŇovacÍ 1 . pŘÍdavnÁ jmÉna - pŘivlastŇovacÍ 2. pŘÍdavnÁ jmÉna pŘivlastŇovacÍ - dobré. pŘÍdavnÁ jmÉna - druhy. pŘÍdavnÁ jmÉna mix. tvary pŘÍdavnÝch jmen 1. tvary pŘÍdavnÝch jmen 2. pŘÍdavnÁ jmÉna - souhrn, 10 otázek mix. tvary pŘÍdavnÝch jmen od nÁzvŮ mÍst (dobříšský apod. s) 20. cvičení - tvoříme přídavná jména přivlastňovací. t) 21. cvičení - u přídavných jmen přivlastňovacích určujeme pád, číslo a rod. u) 22. cvičení - doplňujeme koncovky přídavných jmen přivlastňovacích, určujeme jejich pád. v) 23. cvičení - tvoříme přídavná jména přivlastňovací v množném čísl 2. Přídavné jméno stojí vždy u podstatného jména (Karlovi kamarádi), vymezuje jeho obsah a ptáme se na něj podstatným jménem a otázkami jaký, který, čí. Podstatné jméno pojmenovává osoby, zvířata atd. Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Přídavná jména přivlastňovací Hlavní stránka - Angličtina online - Testy z angličtiny online a zdarma - Test Přídavná jména - stupňování - ihned po dokončení testu uvidíte výsledek a správné odpovědi. Není potřeba se nikde registrovat. Všechny testy na Anglina.uNas.cz jsou online a zdarma. Test je určen pro mírně pokročilé (úroveň A2 - Pre-Intermediate)

Seznam cvičen

Podstatná jména, přídavná jména, zájmena a číslovky §13 Skloňování členu a podstatného jména §14 Přivlastňovací zájmeno §15 Ukazovací zájmena, záporky a další zástupné členy §16 Zájmena §17 Přídavná jména §18 Číslovky. Neohebné slovní druh - Přídavná jména přivlastňovací (uč. str. 102/1b, 2; skloňování vzoru matčin viz školní sešit; str. 104/4,5) - PS II. díl 20/3 - 1. sloupec společně, 2. sloupec na políčka v šaškovi, samostatně cv.1. Domácí úkol: PS II. díl 21/6 na čtvrtek. ve čtvrtek 15. 3 Vztažná zájmena skloňování. Př.jména - skloňování.TERCIE B, 1D přivlastńovací zájmena. V příloze je vysvětlení gramatiky a po něm následuje překladové cvíčení, všechna slůvka jsme probrali, jsou z učebnice a pracovních listů Skloňování osobního zájmena ona Přídavná jména- adjektiva, označují z významového hlediska vlastnosti osob, zvířat, věcí, dějů a stavů označovaných podstatnými jmény. Přídavné jména jsou vlastnosti podstatných jmen.- Patří mezi ohebné slovní druh

Test: Přivlastňovací přídavná jména 1 - Moje čeština

2. přídavná jména: vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným jménem (ptáme se na ně: jaký, který, čí) přídavná jména rozlišujeme: tvrdá, měkká, přivlastňovací: 3. zájmena: zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazuj ČESKÝ JAZYK. PŘÍSUDEK SLOVESNÝ. Přísudek slovesný jednoduchý a složen

Anglická Slovní Zásoba. Osobní zájmena, přivlastňovací přídavná jména Celkem slov ve slovníku: 18521. Přidaná slova za poslední týden: 118 Tvoří se pravidelně od určitých slovesných tvarů. Slovotvorná přípona zůstává zachována, pouze přibírá koncovky adjektivního skloňování přivlastňovací - tvoří se od podstatných jmen označujících osoby či zvířata ( otcův kabát, Martinův sešit, křečkova miska) od vlastních jmen zvířat ( Alíkův štěkot), matčin kabát, matčina bota, matčino dítě Cvičení: Rozlište přídavná jména měkká, tvrdá, přivlastňovací a zdůvodněte pravopis. paví. Přivlastňovací zájmena. V následujícím cvičení jsou vynechána ve větách přivlastňovací zájmena. Vaším úkolem je vybrat z nabídky čtyř německých přivlastňovacích zájmen to pravé a vložit jej do věty. Přivlastňovací zájmena v němčině odkazují na vlastnictví něčeho někomu, např. Hier ist mein Haus. Téma: Přídavná jména přivlastňovací - procvičování uč. str. 76. Jirkovy kabáty (rod mužský neživotný - proto píšeme y) Jirkovy šály (rod ženský - proto píšeme y) Jirkova auta (rod střední - proto píšeme a) Jirkovi kamarádi (rod mužský životný v 1. pádě - proto píšeme i).

Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná c.. Podstatna jména,přídavná jména,zájmena,číslovky,předložky slovním druhem, který ve větě vystupuje jako argument slovesa. Podstatná jména se dělí na konkrétní a abstraktní. Konkrétní vyjadřují určitou osobu, zvíře nebo věc, zatímco abstraktní věci nehmotné a činosti (podst. jména slovesná, např. dělání. 2.3 Skloňování podstatných jmen Němčina má na rozdíl od češtiny pouze čtyři pády, jsou to 1. pád Nominativ , 2. pád Genitiv , 3. pád Dativ a 4. pád Akkusativ

Přídavná jména individuálně přivlastňovací

 1. Abeceda a výslovnost Hlásky Výslovnost samohlásek Výslovnost souhlásek Přepis výslovnosti Podstatná jména Silné skloňování Slabé skloňování Smíšené skloňování Přídavná jména Skloňování přídavných jmen Stupňování přídavných jmen Členy Člen určitý Člen neurčitý Zájmena Zájmena osobní Zájmena.
 2. Vzory přídavných jmen - erikahanackova

Video: Internetová jazyková příručka: Stupňování přídavných jmen

PPT - SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN PŘIVLASTŇOVACÍCHPPT - 83Čtvrtek 16:00 - 17:00 – Jazyková škola v Uherském HradištiPPT - Metodika k výukovému materiálu PowerPointUčivo a úkoly :: Parta-spravna
 • Registr vyřazených vozidel.
 • Předvolební kalkulačka.
 • Povrch a objem koule odvození.
 • Jezdci moto2 2019.
 • El cap wall.
 • Bankovka 20 kčs.
 • Krimi kniha.
 • Budvar cenik.
 • Etics bez kotvení.
 • Potkan dumbo modrý.
 • Artificiální a nonartificiální hudba pracovní list.
 • Vitamin c dm.
 • Energeticky napoj akce.
 • Skryté aplikace xiaomi.
 • G pen vaporizer.
 • Čelovka 1000 lumenů.
 • Flight club new york.
 • Jak fotit vlasy.
 • Pet lahve 0 33.
 • Jak najít osobu podle fotky.
 • Army softshell bunda.
 • Šabat jídlo.
 • Velikonoční nádivka cuketka.
 • Propadlé tváře cviky.
 • Sportovní psychologie hokej.
 • Proč se nedaří ivf.
 • Oc ascus.
 • Horská bouda aldrov.
 • Tupé.
 • Albín kůň.
 • Přesměrování hovorů tesco mobile.
 • Bobcat praha.
 • Jak usnout do 5 minut.
 • Cviky na předloktí doma.
 • Zeleninové placičky pro děti.
 • Reflektance.
 • Brněnská přehrada počasí.
 • Menší váhy více opakování.
 • Opalovací krém astrid.
 • Zatmění slunce 2.7 2019 živě.
 • Japonsky jen na koruny.