Home

Stavba a funkce buňky

Buňka - Wikipedi

Dnešní definice buňky. CYTOLOGIE - I (stavba buněk) Vlastnosti enzymů jsou natolik různorodé a jejich funkce natolik udivující, že se jaksi bez důkazu a bližšího vysvětlení předpokládalo, že to jsou proteiny, které zprostředkovávají, zatím neznámým mechanismem, dědění vlastností.. Stavba rostlinné buňky. BUNĚČNÁ STĚNA. neživá součást všech rostlinných buněk; funkce oporná a ochranná; plněpropustná (permeabilní) stavba: celulózové mikrofibrily (vystužují BS) Amorfní hmota (bílkoviny, peptiny, hemicelulózy) BS - PRIMÁRNÍ (mladé buňky, pružná, růst do plochy, tvořena sítí

Součástí každé buňky je cytoplazmatická membrána, tato biologická membrána obaluje buňku a membránové organely.Skládá se z fosfolipidů, cholesterolu, bílkovin a oligosacharidových řetězců, které jsou připojeny kovalentní vazbou k fosfolipidům a proteinům.. Cytoplazmatická membrána představuje jednu z nejdůležitějších částí buňky, protože má celou řadu. Stavba živočišné buňky Na povrchu živočišné buňky se nachází polopropustná plazmatická plazmatycká membrána, která zajišťuje výměnu látek mezi buňkou a vnějším prostředím.. Cytoplazma je označení pro vodný roztok, který vyplňuje prostor buňky. Součástí cytoplazmy jsou organely, drobné mikroskopické útvary, které zajišťují jednotlivé životní děje.

Tělo neuronu. Schematické znázornění neuronu a jeho funkcí. Tělo neuronu (perikaryon, neurocyt, soma) je ta část nervové buňky, ve které je uloženo jádro. Velikost perikaryonu se pohybuje od 6 μm (malé zrnité buňky kůry mozečku) do 100 μm (velké pyramidové neurony motorických oblastí mozkové kůry ). Jádro je poměrně velké, kulovité nebo oválné,. Buňka je základní jednotka jednobuněčných i mnohobuněčných organismů, tj. bakterií, sinic, hub, rostlin, živočichů i člověka. Každá z buněk nese genetickou informaci pro případ dělení (rozmnožování), stavba buňky se ale liší jak mezi buňkou živočišnou a rostlinnou, tak je rozdíl mezi buňkami jednoho typu, např. lidské buňky (nervová buňka má odlišnou. Buňka - stavba, funkce, organely. Zpět na rozcestník. buňka: • základní stavební a funkční jednotka; nejmenší anat. celek schopný samost. života buď do buňky k jejím potřebám, nebo mimo b. lyzosomy • váčky • obs. enzymy, rozkládají bio materiál

Stavba a funkce smyslové soustavy Všechny informace o změnách prostředí jsou zachycovány čidly, v nichž jsou speciální buňky s vysokou dráždivostí - receptory. Receptory jsou citlivé především na podněty, které nazýváme jako podněty adekvátní c) Obecná stavba buňky d) Srovnání prokaryontní a eukaryotní buňky e) Srovnání rostlinné a živočišné buňky f) Základní funkce buňek. Buněčné teorie - historie a výzkum Buňka = 1. základní stavební a funkční jednotka živých organismů. 2. Je to nejmenší živý útvar schopný samostatné existence a rozmnožování mladé buňky mají vakuol více, u starších splývají v jednu velkou centrální; funkce vakuoly: růstová funkce - zvětšování buněk se většinou děje právě zvětšováním objemu jejich vakuol; stavební funkce - naplněné vakuoly přispívají k pevnosti pletiv a orgán

STAVBA PROKARYOTICKÉ BUŇKY. 1. STAVBA PROKARYOTICKÉ BUŇKY. 27. 2. 2012 . 1. BUNĚČNÁ STĚNA - STAVBA: - peptidoglykány (murein, pseudomurein) - polysacharidy - lipidy - peptidy - porovitá a pevná - FUNKCE: - udává buňce tvar - ochranná - mechanická a chemická. Buňka je nejmenší známý útvar, který je schopný všech životních projevů. K tomu je potřeba několik základních komponent, které sdílí všechny buňky nezávisle na strukturálním typu: deoxyribonukleová kyselina (DNA) a na ni napojený enzymový aparát pro uchování a přenos genetické informace, plazmatická membrána pro zachování vnitřního prostředí buňky. Stavba a funkce rostlinných orgánů Nejednoduššími mnohobuněčné rostliny mají velmi jednoduché tělo tvořené stélkou (thallus), buňky jsou tvarově i funkčně málo rozlišené (řasy, primitivnější mechorosty, některá vývojová stádia přesliček, plavuní, kapradin

Stavba buňky. Buňka - je základní stavební jednotkou všech živých organismů - těla všech organismů (s vyjímkou virů) se skládají z buňek - každá buňka představuje celek, a tyto celky společně zajišťují život buňky - stavba a funkce buňek je velmi složit Ledviny - stavba a funkce Somatologie Vylučovací ústrojí - organa uropoetica Vylučovací ústrojí tvoří: - ledviny - vývodné cesty močové Odstraňuje látky tělu nepotřebné, které vznikají při metabolismu nebo látky cizorodé Ledviny Ren, renes Párový orgán fazolovitého tvaru Velikost - 12 x 3 x 6 cm Jsou uložené retroperitoneálně po obou stranách bederní. Funkce: Ohraničuje buňku proti okolí, určuje tvar buňky. Umožňuje kontakt s jinými buňkami, umožňuje vzájemné rozpoznávání buněk, vazbu enzymů (důležité pro vzájemnou spolupráci buněk ve složitém organizmu, tvorbu tkání, orgánů atd.)

Základní funkce buněk - Biologie - Maturitní otázk

 1. Vyskytují se jen u některých bakterií. Jejich stavba a funkce se liší od eukaryotních pohybových organel. Funkce adhezních molekul (adhezinů) Adherence - interakce mezi strukturami na povrchu bakterie. Tkáňový tropismus bakterií, specifická vazba na určité struktury na povrchu buňky
 2. Srovnání eukaryotické buňky a prokaryotické buňky . Prokaryotická buňka je podstatně jednodušší a menší než buňka eukaryot. Jádro není zcela vyvinuto, prokaryoty obsahují tzv. nukleotid neboli bakteriální chromozóm, který není ohraničen jadernou membránou (je rozptýlen volně v biomembráně) Jadernou hmotu tvoří jedna kruhová molekula DNA, u některých sinic.
 3. Stavba: Pokožka - epidermis. několik vrstev plochých buněk, které na povrchu odumírají, rohovatí a olupují se. v hlubších vrstvách se buňky rychle dělí a nahrazují zrohovatělé a odloupané. obsahuje bílkovinu, která je těžko rozpustná ve vodě → je pro vodu nepropustn
 4. Stavba a funkce dýchacího systému; Složení živočišné buňky. Živočišné buňky bývají zpravidla velmi malé (do 20 mikrometrů). Živočišné buňky mívají jen jedno jádro, ale jsou i výjimky - buňky jaterní a buňky chrupavek, kde můžou mít i dvě jádra (makronukleus a mikronukleus). Buňky, které odbourávají.
 5. Stavba a struktura rostlinné buňky. Rostlinná buňka je, stejně jako buňka hub a živočišná buňka, eukaryotická. Ve srovnání s buňkou prokaryotickou je tak podstatně větší. Její součástí jsou membránové organely. V této kapitole budou zdůrazněna specifika rostlinné buňky
 6. Stavba a funkce biologické membrány a buněčných organel Buněčné jádro - stavba, funkce, patologie Buněčný transport Cytoskelet - komponenty a jejich funkce Buněčný cyklus a buněčné dělení, buněčná smrt Kmenové buňky a buněčná diferenciace Základní typy tkání Mezibuněčná komunikace, buněčná adheze a pohy

Stavba buňkyProkaryotickáBuněčná stěna - tvar, mech. ochrana, u bakterií peptidoglykanyCytoplazmatická membrána - izolace, selektivní propustnost, dvojvrstva fosfolipidů, molekuly bílkovinCytoplazma - viskózní koncentrovaný roztok, buněčné inkluze: kapénky, krystalky zás. l.Jaderná hm. neboli nukleoid, bakteriální chromozom - dvoušroubovice DNA do kruhu, u sinic. Funkce: Základní funkcí jádra je funkce řídící. Řídí přepis dědičných informací v buňce a jejich přenos na ribozómy, podílí se na přesném rozdělení genetického materiálu do nových buněk při buněčném dělení - mitóze. 3.3.3 Endoplazmatické retikulum Stavba • Jen u eukaryotické buňky • Funkce. o řídí a kontroluje pochodu v buňce. o obsahuje a chrání většinu DNA. o syntéza RNA. o výroba enzymů • Stavba: jaderná membrána, chromatin, jadérko, ribozomy, karyoplazma • Jaderná membrána. o Dvojitá. o Tvoří póry - tvořené bílkovinami, 3 - 4 tisíce, třetina povrchu.

Cytoplazma - vnitřní obsah buňky ohraničený biomembránou (cytoplazmatickou membránou). Obsahuje jak látky zásobní, tak produkty odpadního metabolismu buňky. její přesné složení nelze stanovit, je proměnlivé. Její hlavní funkce spočívá v tvorbě prostředí pro metabolické děje v buňc Stavba a funkce nervových buněk. Kategorie: Medicína. Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce se věnuje stavbě a funkci nervových buněk. Podrobně představuje neuron, jeho tělo a nervová vlákna. Dále spoje mezi nervovými buňkami, dendrity, axon a synapse Nervové řízení organismu - stavba a funkce Skládá se z vlastní nervové buňky a dvojího typu výběžků. Dendrity jsou krátké, keříčkovité výběžky, které vedou vzruch do buňky, axon je značně dlouhý výběžek, který vede vzruch od buňky. Spojení mezi jednotlivými neurony se uskutečňuje v synapsích ROSTLINNÁ BUŇKA BUŇKA A FUNKCE buňka - základní stavební a funkční jednotka živého organismu funkce: - příjem živin a výroba energie - vylučování odpadních látek - reakce na vnější podněty - rozmnožování - řízení dějů v buňce - nese genetickou informaci STAVBA BUŇKY stavba: jádro - řídící funkce, nese. Stavba žahavé buňky. Žahavé buňky se tvoří v průběhu celého života z intersticiálních buněk.Vyvíjející se žahavá buňka se nazývá knidoblast.Z Golgiho aparátu v ní postupně vzniká zvláštní organela, tzv. knidocysta (též knida).Jedná se typicky o váček naplněný toxiny, který ústí na povrchu buňky a v klidovém stavu je uzavřen víčkem (operculum)

Stavba buňky - vypracoval Mgr

Struktura prokaryotické buňky. Je vývojově primitivnější než buňka eukaryotická, typická buňka bakterií a sinic.Nemá vlastní jádro, obsahuje pouze jeden chromozóm. Její povrch je ohraničený buněčnou stěnou, pod kterou leží cytoplazmatická membrána (viz. sekce Základy obecné biologie - základní strukturální typy živých soustav, 1. ročník) 24.10.2010 Kořen, jeho stavba, funkce, modifikace a význam 1/30 7 Růst a anatomická stavba kořene Primární stavba • vrchol je tvořen meristémem, chráněným parenchymatickou kořenovou čepičkou - kalyptrou • vnitřní buňky čepičky slizovatějí (=snazší pronikání do půdy) BUŇKA A TKÁŇ Buňka - základní stavební a funkční jednotka živého organismu. mají rozmanitý tvar, velikost, funkci a životnost Stavba buňky: jádro - řídící funkce, nese DNA e.r. - výroba stavebních látek g.a. - úprava stavebních látek cytoplazma - rosolovitá hmota cytoskelet - buněčná kostra cytoplazm. mem. Stavba buňky. 1. 2. 2011. - funkce: 1.) řídí činnost buňky, koordinuje vznik bílkovin. 2.) uchovává genetickou informaci a přenáší ji na dceřiné buňky- DNA (deoxyribonukleová kyselina)- obsahuje jadérko (uprostřed), kde je shromážděná RNA (ribonukleová kyselina) -. 20. MAT. OTÁZKA Vývoj, stavba a funkce trávicí soustavy živočichů a člověka Fylogeneze trávicí soustavy osmotický příjem potravy - celým povrchem těla, trávení je uvnitř, parazité přijímají potravu už natrávenou od hostitele, prvoci, endoparazité (tasemnice

STAVBA A FUNKCE BUŇKY - v těle je cca 30 bilionů buněk - základní jednotka života - objevitel J. E. Purkyně o buněčná teorie všechny živé organismy jsou z buněk - latinsky cellula, řecky kytos - mimobuněčný (extracelulární) - nitrobuněčný (intracelulární). STAVBA A FUNKCE EUKARYOTICKÉ ROSTLINNÉ BUŇKY: Povrch buňky: 1) cytoplazmatická membrána - biomembrána, stavba: - zákl. vlastnost: polopropustnost = semipermeabilita - funkce:-> ochrana a transport látek; Transport látek. Pasivní - OSMÓZA (=volné promíchání látek přes polopropustnou membránu) - bez spotřeby energi Obecná charakteristika eukaryot, organely - popis a jejich funkce, rozdíly buněk rostlin, hub a živočichů. Dělení buňky - mitóza, meióza, životní cyklus eukaryotické buňky. Obecná charakteristika eukaryot. Rostlinná, živočišná buňka a buňka hub; Buňka oválného tvaru; Základní stavební a funkční jednotka.

Buňka - základní stavební jednotka organizmů, její složení

Stavba buňky. Základní rozdělení Nejdůležitější součásti buňky ORGANELA FUNKCE ORGANELY V BUŇCE buněčná stěna BS vnější obal buněk bakterií, rostlin i hub, určuje tvar, chrání před vnějším prostředím, je propustná. stavba a funkce lidskÉho tĚla: Buňky, tkáně, orgány Živá hmota se skládá převážně z 60% vody , z 35% organických látek a z 5% z anorganických látek Přesná funkce endoplazmatického retikula je často typická pro konkrétní buňky (např. v určitém orgánu atd.). Golgiho aparát Jde o membránovou organelu, složenou z plochých cisteren a různých váčků

CYTOLOGIE - I (stavba buněk

 1. 2 STAVBA BUŇKY (S. Čech, D. Horký) Buňka je nejmenší, standardní, jádro obsahující jednotka organismů, vykazující základní vitální funkce (tj. růst, metabolismus, dráždivost rozmnožování, a pohyb), která je za určitých podmínek schopna samostatné existence (např. kultivace in vitro)
 2. Stavba a funkce lidského mozku. Úvod. Část ovlivňuje autonomní nervové buňky a reguluje tak orgánové funkce. Použitá literatura a literatura ke studiu. Čihák, R., Anatomie I, Avicenum zdravotnické nakladatelství, Praha, 1984
 3. membrána, fotosyntéza, jádro, stavba buňky, buňka, buněčná stavba, vakuola, chloroplast, mitochondrie, buněčná stěna, přijímání potravy, organela: seznámí se s jejich součástmi a názornou formou jim budou přiblíženy i funkce těchto součástí (budou přirovnány k jednotlivým provozům továrny)..

Náplň podkapitoly: 1. Funkční morfologie ledvin _ Funkční morfologie ledvin. Ledviny jsou párový orgán uložený retroperitoneálně.Jsou fazolovitého tvaru o hmotnosti zhruba 150 g.Makroskopicky bychom ledviny rozdělili na kůru granulárního charakteru obklopenou vazivovým pouzdrem (capsula fibrosa) a dřeň žíhaného charakteru. Celý orgán je obalen tukovou tkání. Stavba a funkce receptorů Smyslové buňky, které čtou příslušný podnět. Četbu těchto buněk můžeme přirovnat k člověku, který se naučí jeden typ písma. Dostane-li text v tomto písmu, přečte jej. Jiný typ písma je pro něj nesrozumitelný. Světelné paprsky nevyvolávají v buňkách hmatového tělíska. Kontroluje a řídí všechny tělesné funkce, jako je např. srdeční činnost, dýchání, trávení, pohyb, řeč, ale i samotné myšlení, paměť či vnímání emocí. Dlouhou dobu se tradovalo, že mozek využíváme jen asi z 10 %, ale moderní výzkumy ukazují, že celý náš mozek je v neustálé činnosti c) Obecná stavba buňky d) Srovnání prokaryontní a eukaryotní buňky e) Srovnání rostlinné a živočišné buňky f) Základní funkce buňek Buněčné teorie - historie a výzkum Buňka = 1. základní stavební a funkční jednotka živých organismů. 2. Je to nejmenší živý útvar schopný samostatné existence a rozmnožování

PPT - BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA

Buňka - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

Stavba a funkce lidského organismu . Každý člověk je jedinečnou, neopakovatelnou bytostí. Z něj si buňky berou látky potřebné pro život a odevzdávají do něj zplodiny výměny látkové a energetické. Krev - zprostředkovává styk mezi vnitřním prostředím organismu a okolními soustavami Stavba a funkce smyslové soustavy. Všechny informace o změnách prostředí jsou zachycovány čidly, v nichž jsou speciální buňky s vysokou dráždivostí - receptory. Receptory jsou citlivé především na podněty, které nazýváme jako podněty adekvátní C7170 Struktura a funkce buňky Přírodovědecká fakulta podzim 2014 Rozsah Viry, jejich systém, charakteristika a stavba. 5. Prvoci a houby, jejich systém, charakteristika a stavba. 6. Baktérie, jejich systém, metabolizmus baktérií, charakteristika a stavba. 7. Rostliny, rostlinné tkáně, stavba rostlin, rostlinné orgány.

C7170 Struktura a funkce buňky Přírodovědecká fakulta podzim 2009 Rozsah 2/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k. Vyučující prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. (přednášející) Garance prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta Rozvrh Po 18:00-19:50 aula. Stavba a funkce kostí 4. 1. 2. Osifikace kostí diferencují buňky produkující základní mezibuněčnou kostní hmotu a vlákna, na která se vážou anorganické soli. Z vaziva osifikují kosti obličejové, kosti tvořící lebeční klenbu a část klíční kosti BUŇKA PROKARIOTICKÁ vznik před 3,6 - 3,8 mld let Stavba: protoplast = celý živý obsah buňky biogenní prvky - C,O,N,H,S,P jaderná hmota, ribozómy, cytoplazmatická membrána, buněčná stěna, slizový obal Cytoplazma - je viskózní, koncentrovaný roztok mnoha malých i velkých molekul, vyplňuje prostor buňky Jaderná hmota ( nulkeoid) - jediná do kruhu stočená. Průduchy /stomata/ stavba a funkce. První, kdo se o průduchách zmínil, byl italský přírodovědec Marcello Malpighi v roce 1675, tomu se ale nepodařilo popsal správnou funkci průduchů. K větším poznatkům došli až v devatenáctém století

Stavba prokaryotní buňky · BUNĚČNÁ STĚNA. o Stavba: § tuhý obal, uděluje buňce tvar § tvoří jí hlavně vrstva peptidoglykenů (buď mureinu nebo pseudomureinu), poté jsou zde peptidy, liptidy, polysacharidy. o Funkce: § mechanicky ji ochraňuje § propustná = permeabiln Stavba dřeva se podle měřítka zkoumání rozděluje na makroskopickou a mikroskopickou. Makroskopická stavba dřeva. Makroskopickou stavbu dřeva tvoří soubor znaků, které vytvářejí na povrchu dřeva chrakteristickou kresbu. Lze je pozorovat pouhým okem, případně lupou. 3. Makroskopické znaky dřeva. Letokruh Stavba a funkce opěrné a pohybové soustavy Osnova: Opěrná soustava Kost - stavba, typy, spojení Kostra - lebka, trup, končetiny Svalová soustava - typy svalové tkáně, rozdělení svalů, svaly lidského těla Opěrný a pohybový aparát kostra a svalstvo kostra představujepasivní asvalyaktivní pohybový aparát opěrná soustava ( kostra ) a pohybová soustava. Stavba a funkce buňky prokaryotické a eukaryotické. Porovnání buněk živočichů, rostlin a hub. Rozmnožování buněk. 2. Fyziologie buňky - látkový a energetický metabolizmus. Metabolizmus látkový (příjem látek, přeměna látek, výdej látek). Metabolizmus energetický (příjem energie, uvolňování energie, koloběh ATP. Stěny dělničí buňky s vybranou larvou jsou do poloviny odstraněny a na zbytku buňky je postaven náhradní matečník. Uspořádání plodu a zásob Jsou-li v úlu plásty postaveny podélně = směru proudění vzduchu (tzv. studená stavba), můžeme na jednotlivých plástech i v celém díle pozorovat určité uspořádání

Buňka - WikiSkript

 1. Stavba prokaryotní buňky . ohraničena 1 membránou - cytoplazmatickou. tvořena dvouvrstvou fosfolipidů (mají hydrofilní a hydrofobní část) nekóduje důležité funkce, nese doplňkovou informaci (bonus pro buňku) (např. resistence vůči antibiotikům) ribozóm
 2. Stavba a funkce ribosomu. Stavba nejjednodušší buňky (Prokaryota). Životní funkce a rozmnožování baktérií. Jejich úloha v biosféře. Bakteriální onemocnění člověka. Viry. Stavba virové částice. Životní cyklus virů. Virová onemocnění člověka. Eukaryontní buňka. Endosymbiotická teorie o původu organel. Stavba a.
 3. Konají rozličné funkce, avšak jejich stavba je podobná. Zde si uvedeme živočišnou buňku, jejíž nákres bude schématický a takto buňka v reálu nevypadá. Úkol č. 1 Na internetu najdi obrázek živočišné buňky, do rámečku jí překresli a poté k jednotlivým organelá
 4. - největší a nejnápadnější organela buňky, funkce : řídící organela buňky - stavba jádra eukaryotických buněk je poměrně složitá: - jádro je ohraničeno jadernou membránou - v ní jsou tzv. jaderné póry - uvnitř je tzv. karyoplazma (nukleoplazma
 5. Životní funkce buňky. Fyziologické mechanismy. Metabolismus. Dělení buněk. Dělení buněk meioza. Stavba a funkce pletiv. Pletiva trvalá Svalová soustava - typy a funkce sval. tkáně, stavba, vlastnosti, dělení svalů.
 6. • Funkce • Stavba. o Chrání živý obsah buňky (protoplast) o Ohraničuje, udává tvar. o Pevnost, plasticita, elasticita. o Sklad makromolekulárních látek. o Propustná - permeabilní. o 4 skupiny polymerů. o Do vrstev ukládá. o Rostlinná buňka - 3 vrstvy. Celulóza - u rostlin. Pektin, hemicelulóza, protei
 7. o Funkce: § Opora buňky § Pohyb organel § Transport látek § Stavební funkce. v Tvoří některé organely (bičíky, panožky, dělící vřeténko, centriolu) · LYZOZÓMY. o Stavba § Jsou to váčky kulovitého tvaru uzavřené jednotkovou membránou § Obsahuj enzym

11.11.2010 Stonek, jeho stavba, funkce, modifikace a význam. (2/32) 4 Kambiální válec • Je souvislý a produkuje dovnitř sekundární dřevo a vně sekundární lýko (lýka asi 10x méně než dřeva) - na jaře buňky větší tenkostěnné = jarní řídké dřevo - v létě menší tlustostěnné = letní hustší dřev 1 (2) CYTOLOGIE - stavba buňky Buňka základní stavební a funkční jednotka všech živých organismů. (neexistuje život mimo buňku!) buňky se liší tvarem i velikostí - záleží při tom hlavně na jejich funkci. (Nervové buňky mají délku svých výběžků až v řád Obecná stavba a funkce cév. Princip cirkulace - malý a velký krevní oběh, orgánová mikrocirkulace, funkce vlásečnic. 1. Tunika intima - vnitřní vrstva cévy - ploché endotelové buňky, díky kterým je tato vrstva (povrch) nesmáčivá 2. Tunika media - střední vrstva cévy - tvořená hladkou svalovinou, buňky jsou. Vnitřní membránové systémy buňky - stavba a funkce, měchýřkový transport, endoplazmatické retikulum; Golgiho komplex, lysozómy, peroxisomy, sekreční a endocytická dráha. Semiautonomní organely - mitochondrie, chloroplasty - stavba, semiautonomie, doklady o původu. Získávání energie v mitochondriích a chloroplastech Všechny eukaryotické buňky: Cytoplazmatická membrána. Stavba: stejná jako u prokaryotické buňky, navíc obsahuje cholesterol, který je důležitý pro její polopropustnost . Funkce: odděluje buňku od okolí, umožňuje transport látek, mohou se z ní tvořit organely (vakuola) Cytoplazm

Živočišná buňka ucebnice

Stavba eukaryotické buňky 1) Cytoplazmatická membrána - na povrchu buněk a organel, tvoří ji dvojitá vrstva fosfolipidů a bílkovin Funkce: odděluje cytoplazmu od vnějšího prostředí zajišťuje kontakt mezi buňkami řídí transport látek je polopropustná (semipermeabilní ) Cytoplazmatická membrána Cytoplazma tekutá. Vnitřní stavba buňky. Buňky obsahují menší částečky - organely - které provádí jednotlivé životní funkce. Jsou to: cytoplazmatická membrána - odděluje buňku od okolí. Je propustná pro látky vyživující buňku a pro odpadní látky, které je třeba z buňka vyloučit. Je vyvinuta u všech buněk Nervové buňky. Pracujícími částmi nervového systému jsou milióny navzájem propojených nervových buněk zvaných neurony. Jejich funkce je poněkud podobná drátům v složitém elektrickém stroji; přebírají impulsy v jedné části nervového systému a posílají je do jiné části, kde mohou být předány na jiné neurony nebo způsobí nějakou činnost, například stah. Okruhy otázek k maturitě z biologie. 1. A Eukaryotická buňka. Ultrastruktura buňky, stavba a funkce organel (cytoplasma, buněčný povrch, membránové a nemembránové struktury, cytoskelet), rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou, příjem a výdej látek (pinocytóza, fagocytóza, exocytóza, aktivní a pasivní transport), osmotické jevy v buňce (osmóza a difúze.

Neuron - Wikipedi

Stavba a funkce nervové soustavy - ovládá přímo nebo nepřímo činnost všech orgánů, vytváří chování organismu a komunikuje s okolím - fce - příjem, zpracování, ukládání a vydávání informací - vně buňky je vyšší koncentrace Na+ a převažují kladné náboj Gangliové buňky vedou informace ze sítnice do mozku. V místě zvaném slepá skvrna (nejsou zde žádné tyčinky ani čípky) se axony gangliových buněk přikládají k sobě a vytváří zrakový nerv (nervus opticus). Podpůrné buňky najdeme ve všech vrstvách sítnice. Mají funkce metabolické, stavební, ochranné aj 14.1 Stavba a funkce nervové soustavy 87 14.2 Dělení nervové soustavy 88 14.2.1 Centrální nervový systém 88 14.2.2 Periferní (obvodová) nervová soustava 90 15 Smyslové orgány 93 15.1 Ústrojí zrakové 93 15.1.1 Oční koule 93 15.1.2 Optická soustava oka 95 15.1.3 Přídatné oční orgány 95 15.2 Ústrojí sluchové 9 Stavba a popis. Ucho je periférií sluchového analyzátoru, v němž dochází k zachycení a zpracování zvukových signálů a jejich přeměně na nervové vzruchy. Ucho se skládá z těchto částí (viz obr. 73)

Biologie buňky. Volitelný předmět - Biologie buňky (B00832) Garant: prof. Ivan Raška. Anotace: Přednáškový kurz Biologie buňky (B00832) je vhodným kurzem pro studenty 2 4.6.2 Struktura versus funkce 5. Vznik, vývoj a zánik neuronů 5.1 Když neurony umírají během lidského života 6. Podpůrné buňky a jejich role 6.1 Narušení obalů nervových vláken 7. Možnosti ovlivnění neuronů a jejich funkcí 7.1 Působení na biologickou rovinu 7.1.1 Vliv chemických látek 7.1.2 Vliv fyzikálních faktor vyšší nervové funkce (např. instinktivní a emotivní chování, učení, paměť) Nervová tkáň. a) neuron = nervová buňka - zákl. stavební a funkční jednotka (celkem asi 25-30 mld) - fce - tvorba a přenos nerv. signálů - stavba : 1. dendrity = krátké výběžky buň. těla, vedou vzduch do buňky (= dostředivě Rostlinná buňka. Rostlinná eukaryotická buňka je tvořena buněčnou stěnou na povrchu a buněčným obsahem - protoplastem. Protoplast je ohraničen jednoduchou cytoplazmatickou biomembránou - plazmalemou a obsahuje cytoplazmu s jádrem a ostatními buněčnými organelami, soustavou membrán, vakuolami, sférozómy a metaplazmatickými součástmi - inkluzemi Buňky obvykle obsahují dvě centrioly. Pár centriol, které jsou vzájemně kolmo orientované, vytváří centrozóm. Před mitózou vyrostou nové centrioly z obou stávajících, čímž vzniknou dva páry centriol. Dceřiné buňky získají vždy jednu mateřskou a jednu dceřinou centriolu

Stavba buňky - Galakti

 1. I - Stavba buňky . Maturitní otázka číslo 1 - BUŇKA Buňky se specializují na určité funkce a tvoří diferenciované tkáně . Mikroorganismy pozorovatelné mikroskopem . Mohou být veliký jak plejtvák. Bakterie, sinice - prokaryota. Houby, Řasy, prvoci - eukaryota
 2. Soustava kosterní a svalová - stavba a funkce, dělení. Stavba a funkce kůže. Kosterní (opěrná) soustava. Základem kosterní soustavy je kostra, která tvoří pevnou oporu těla, je pasivním hybným aparátem a funguje jako ochranný obal pro jiné orgány (lebka, hrudník).V dospělém lidském těle nalezneme více než kostí
 3. Biologie - Stavba a funkce smyslových orgánů člověka Autor: Daniela Bednářová - složení : 1) základem jsou vlastní smyslové buňky (receptory) 2) pomocné útvary (čočky) 3) ochranná zařízení (víčka, řasy) - kromě informací o vnějším.
 4. Náplň podkapitoly: 1. Úvod do chemických smyslů - čichu a chuti 2. Čich 3. Chuť _ Úvod do chemických smyslů - čichu a chuti. Jak čichový, tak chuťový analyzátor se během evoluce vyvíjely z analyzátoru, který uměl vnímat chemické složení okolí organismu.Naše chemické smysly (čich a chuť) tak činí i u nás
 5. 19. Stavba a funkce dýchací a vylučovací soustavy Dýchací soustava: Stavba: Vodivá část:Horní cesty dýchacíVystlané řasinkovitým epitelemDutina nosní - zachycuje nečistoty, ohřívá a zvlhčuje přijatý vzduchNosohltan - po straně nosohltanové mandle - zachycují vstupující infekceEustachova trubice - propojení dutiny ústní a středního ucha, vyrovnává.
 6. 4. Cytologie - základní funkce buněk Buněčná teorie, stavba buňky, prokaryotická vs. eukaryotická buňka, živočišná vs. rostlinná buňka, život a dělení buňky (mitóza, meióza), příjem a výdej látek v buňce, osmotické jevy, energetické přeměny v buňce, buněčný cyklus. 5
 7. vývoj, stavba, dráhy, reflexy kmenové buňky 4) přemostění leze elektronikou. wireless electronic connection between the brain and spinal cord restored movement in two monkeys that were each paralysed in one leg as a result of a spinal-cord injury

Buňka - stavba, funkce, organely PSYCHOWEB

Stavba dřeva - mikroskopické elementy dřeva, cévy, cévice, libriformní a parenchymatické buňky. Lesnictví Vyskytují se ve dřevě některých listnatých dřevin a existují ve třech formách: cévovité (vodivá funkce), vazicentrické (pomocná vodivá funkce) a vláknité (mechanická funkce).. Stavba materiálů Stavba lit. díla Obrázek - Stavba pev. okraje Obrázek - Stavba Země 4. Funkce a nástroje sociální politiky Úloha a funkce účetnictví Průběžné manažerské funkce Jednotlivé sekvenční funkce Manažerské funkce, jejich rozbor Pojem manažerské funkce a poslání managementu při naplňování funkc Stavba a chemické složení buňky. Zařazení: Biologie: Update: 23. 01.2011 Autor: Martin Bulín: Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů) Otevřeno: 4887x Stavba a chemické složení buňky. Prokaryotní buňka a prokaryotní organismy Základní funkce buněk - metabolismus, dělení. Biologie - Maturitní zkouška v profilové části. šk. rok: 2020/2021 . Buňka- definice buňky a buněčná teorie- chemické složení buňky- stavba buňky prokaryotické a eukaryotickéPřeměna látek a energie- biomembrány, příjem a výdej látek buňkou- osmotické jevy v buňc

Stavba a funkce smyslové soustavy - Biologie - Referáty

cytoplasma eukaryotické buňky obsahuje jádro a organely (převážně membránového charakteru) v cytoplasmě dále vláknité útvary = cytoskelet (funkce spjata s oporou a pohybem) obecná stavba rostlinné i živočišné buňky v podstatě shodná; rozdíly ← odlišné způsoby výživy (odlišné biochemické aktivity •Stavba a funkce prokaryotní buňky. •Stavba eukaryotní buňky - eukaryotní chromosom a regulace genů. •Stavba eukaryotní buňky - membránové organely. •Stavba eukaryotní buňky - semiautonomní organely, biochemie procesů v nich probíhajících. •Cytoplasmatická membrána

2. Buňka a její základní funkce - Biologie pro všechn

4. týden - Stavba a funkce prokaryotní buňky. 5. týden - Stavba a funkce eukaryotní buňky. 6. týden - Organizace genetické paměti. 7. týden - Buněčný cyklus. 8. týden - Úvod do genetiky. Genová vazba. Genové interakce. 9. týden - Dědičnost a pohlaví. 10. týden - Genetika populací. 11. týden - Imunogenetika Stavba kořene 4 tzv. periderm, který nahrazuje pokožku, neboť buňky primární kůry a pokožky jsou vrstvami korku odděleny od vnitřních živých pletiv a posléze praskají a odlupuje se (3). Otestujte své znalosti: Jaká je funkce kořene? Jaké zóny rozlišujeme na podélném řezu kořenem

Rostlinná buňka - Biomach, výpisky z biologi

Stavba a funkce nervové buňky Životní cyklus nervové buňky Membránové potenciály Akční potenciál a refrakterní fáze Akční potenciál nervového vlákna, hladkého, srdečního a kosterního svalu ‑ srovnání Postsynaptické potenciály, vznik a význam Synaptické mediátory a modulátor Stavba buňky, funkce buněčných kompartmentů, srovnání buněčné stavby pro- a eukaryot, povrchové struktury buněk, membrány, buněčné stěny. Struktury proteinů a nukleových kyselin - primární až kvartérní stuktury, supramolekulární komplexy, princip komplementarity bází nukl. kyselin. Vlastnosti a funkce enzym Funkce nervové soustavy. Mozek i mícha zpracovávají vstupní informace ze smyslových orgánů a vytváří výstupní impulsy, které jsou následně vedeny k výkonným orgánům a ty provedou žádanou reakci těla. Mozek je však zejména zodpovědný za integraci a koordinaci ostatních orgánů těla. U každé části nervové soustavy je navíc možné uvést samostatné funkce a) stavba a funkce vylučovací soustavy, produkce moči b) nejčastější onemocnění ledvin a močových cest, jejich prevence c) stavba a funkce kůže, typy kožních derivátů d) tělesná teplota a její udržování 23. Nervová soustava a) neuron, reflex, reflexní oblouk b) stavba a činnost nervové soustav

1. Stavba Prokaryotické Buňky - Biologi

Kategorie: Biologie Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o., Orlová - Lutyně Charakteristika: Práce je zaměřena na maturitní otázku Stavba a funkce rostlinného těle.Práce obsahuje například dělení pletiv, popis kořene, stonku a listu Bakterie a sinice: struktura bakteriální buňky, rozdělení bakterií podle tvaru a způsobu života, rozmnožování, bakteriální choroby; stavba buňky sinic a význam sinic. 2. Stavba živých organismů Chemické složení živých organismů - cukry, tuky, bílkoviny, nukleové kyseliny. Stavba buňky, význam organel ‒ Krevní vlásečnice - stavba, funkce a rozdělení. Stavba arterií a vén. Stavba srdce. Převodní systém srdeční. ‒ Lymfatické kapiláry a cévy. Stavba a funkce brzlíku. Lymfatické uzliny. Tonsily a lymfatické uzlíky ve stěně trávicího a dýchacího ústrojí. Stavba sleziny. Krevní oběh ve slezině

- buněčná stěna rostlin, stavba, vlastnosti, funkce, primární a sekundární buněčná stěna, syntéza, orientace vláken a směr růstu, funkce mikrotubulů, bakteriální buněčné stěny, extracelulární matrix živočišné buňky, epitely a mezibuněčné spoje, udržování a obnova tkáně a její dezintegrace při rakovin Viry a stavba buňky. Viry: - Nebuněčné organismy - nitrobuněční parazité vniknutí viru do buňky - celý virus nebo vstříkne pouze svou nukleovou kyselinu C) buňka vyrábí bílkoviny podle DNK viru - některé z bílkovin jsou enzymy, které buňku rozloží - a buňka lyzuje (rozloží se) - nové viriony se uvolní. 55.Funkce hemisfér a projekce analyzátorů v mozkové kůře 56.Projevy činnosti mozkové kůry. Spánek a bdění. Fáze spánku 57.Integrační a asociační funkce CNS (mechanismy učení, paměti, myšlení, podmíněné reflexy, význam typů vyšší nervové činnosti) 58.Stavba a funkce zrakového analyzátor Stavba rostlinné buňky Kompártment - součást celku, částečně nebo úplně oddělená, resp. část celku určitých specifických vlastností Buňka - je nejjednodušší, nejmenší útvar schopný všech životních funkcí, má všechny potřebné složky k samostatnému žití • Stavba buňky, funkce buněčných kompartmentů, srovnání buněčné stavby pro- a eukaryot, povrchové struktury buněk, význam specifických struktur rostlinných buněk (buněčné stěny, plastidů, vakuol) pro životní strategii rostlin • Membrány - stavba, bi

 • Ozařování hrtanu.
 • Piaggio x10 125 parametry.
 • Pájení v elektrotechnice.
 • Solanka na silnice.
 • Arash.
 • Energie magnetického pole.
 • Zdící malta obi.
 • Off grid dum.
 • Artificiální a nonartificiální hudba pracovní list.
 • Zálohy na daň z příjmu právnických osob 2019.
 • Postranní čára.
 • Susan boyle alba.
 • Oct wikiskripta.
 • Výzkumný rámec.
 • Vrátná dolina turistické trasy.
 • Dlažební kostky pokládka.
 • Mražená zelenina lidl.
 • New york minute online.
 • Fokusovaná razova vlna recenze.
 • Hra mao pravidla.
 • Rakovina kostí krevní obraz.
 • Statocysta korýši.
 • Velké dárkové koše.
 • Skalní město egypt.
 • Hp mini tiskárna.
 • Fake capacity test.
 • Mobilní domky.
 • Hypnos kapela.
 • Modem na internet.
 • Zkus se nesmat 4.
 • Kapitán exner.
 • Nevyřešené záhady minulosti.
 • Dálnice d8 dokončení.
 • Fokusovaná razova vlna recenze.
 • Roaming eu t mobile.
 • Semena wikipedia.
 • Cra b bistro.
 • Veganské dorty na objednávku.
 • Abba lyrics.
 • Cestovní náhrady zahraničí.
 • Marináda na maso s medem.