Home

Biofyzika dýchání

Biofyzika dýchání. Spirometrie. Biofyzika kardiovaskulárního systému. Biofyzika vnímání světelných podnětů. Biokybernetika. Biologické membrány a bioelektrické jevy. Biosignály. Měření teploty. Dozimetrie a bezpečnost v radiologii. Endoskopy, zařízení pro chirurgické odstraňování tkání a litoriptory Biofyzika dýchání. Spirometrie. 2 Obsah přednášky • Mechanismus výměny plynů mezi Další biofyzikální aspekty dýchání • Projevy fyzikálních vlastností plic v některých oblastech diagnostiky a terapie: největší plocha kontaktu s vnějším prostředí

Biofyzika je mezioborová disciplína (hraniční obor) zkoumající biologické objekty a problémy fyzikálními metodami. Termín biofyzika se začal objevovat počátkem 20. století, ale už dávno předtím byla provedena řada studií na pomezí biologie a fyziky, které z dnešního pohledu pod toto označení spadají Biofyzika vnějšího a vnitřního dýchání Dýchání (respirace) patří ke třech základních vitálních funkcí živého organizmu. Je to periodický a rytmický proces vdechování vzduchu (inspirium) a jeho vydechování (expirium) z dýchacím cest a z plic, který za každou minutu zabezpečuje organizmu přísun 250 ml O2 Rozpustnost plynů v kapalinách, biofyzika dýchání. Skupenské stavy hmoty a jejich změny. Přechodové stavy hmoty. Povrchová energie, napětí a kapilární jevy. Fyzikální systém, fáze, rozhraní a složka. Disperzní soustavy. 3. Termika

Biofyzikální ústav LF MU Brno - MUNI ME

15. Dýchání, fyzikální základy dýchání. Krevní oběh. 16. Optické záření, oko, přístroje a zařízení využívající optické metody. 17. Biomechanika, deformace pevného tělesa a její význam ve zdravotnictví. 18. Ionizující záření. 19. Akutní nemoc z ozáření /syndromy. Fáze akutní nemoci z ozáření Obecná biofyzika. Molekulová biofyzika. Biofyzika buňky. Biosignály. Biofyzika tkání a orgánů. Organismus a prostředí. Krevní oběh a dýchání. Světlo a biofyzika vidění. Zvuk a biofyzika slyšení. Interakce s fyzikálními faktory. Biofyzika záření. Elektrofyzika Mechanická práce srdce Systola - práce pístu vytlačí pod tlakem p tepový objem ΔV U člověka Levá komora Wp = 0,93 J Wk = 0,009 J 100 : 1 Pravá komora W = 0,19 J (20 %) Celková práce srdce W = 1,13 J Při frekvenci 70 tepů za min. výkon P = 1,3 W PLYNY ideální plyn zanedbává velikost a interakce molekul (dokonale stlačitelný) stavová rovnice p V = n R T van der Waalsova. Biofyzika Biofyzika. informace pro užitele 45 (Pokud se okno nezobrazuje, provedli jste zapojení v jiném pořadí. V tomto případě nechte ka dýchání symetricky převrácená oproti křivkám uvedeným v teoretickém úvodu. Pro přesnější určení parametrů je vhodné přejít na 2. stránku.

Biofyzika buňky. Biofyzika krevního oběhu. Biofyzika dýchání, dechové objemy a kapacity, výměna plynů mezi vnějším a vnitřním prostředím. Biomechanika, mechanické vlastnosti tkání. Mechanizmy účinků fyzikálních faktorů na živé systémy. Interakce ionizujícího záření a tkáně. Biofyzika smyslového vnímání Biofyzika a její postavení v systému věd. Molekulová biofyzika. Človek jako termodynamický systém. Mechanika tkání a orgánů - biomechanika, mechanika srdečně cévního systému. Biofyzika dýchání. Elektrické a magnetické vlastnosti tkání - elektrické a magnetické projevy tkání, účinky elektrického proudu a. 3.-4. týden Biofyzika buňky (klidový a akční membránový potenciál, fyzikální základy dýchání, krevní oběh a krevní tlak - fyzikální základy). 5.-6. týden Biofyzikální aspekty regulace teploty, využití tepla a chladu (regulace teploty lidského těla, měření teploty, infračervené záření, koupele, lokálně.

Biofyzika dýchání. Výměna plynů mezi vnitřním a vnějším prostředím, biomechanika dýchání, dechové objemy a kapacity, spirometrie. Biofyzikální principy smyslového vnímání. Klasifikace a funkce receptorů, převodní systém receptorů, biofyzika čichu, chuti. Biofyzika slyšen Po krátkém klidném dýchání (min. 3‐4x klidné nádechy) provede několik manévrů, tj. po klidném výdechu vydechne maximálně (ERV‐ expirační rezervní objem) a následně se maximálně nadechne (IVC -inspirační vitální kapacita) a poté provede s použitím maximálního úsilí co nejrychlejší a úplný výdech (FVC. Na Ústave lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny sa zaoberáme viacerými oblasťami výskumu. Jednou z riešených oblastí je problematika diagnostiky obezity u adolescentov pomocou antropometrických meraní a význam aj štandardných aj neštandardných biochemických ukazovateľov v patogenéze kardiometabolických chorôb Biofyzika Okruhy ke zkoušce: Základní a odvozené fyzikální veličiny Stavba hmoty Magnetismus (jev magnetické rezonance, projevy magnetismu, zákony mg. sil) Transport biologickými membránami, Voda v organismu, Dialýza, Hemofiltrace Biofyzika krevního oběhu Tlak krve - fyzikální principy, měření Biomechanika dýchání, Spirometri Biofyzika dýchání, dechové objemy a kapacity, výměna plynů mezi vnějším a vnitřním prostředím. Studijní aktivity a metody výuky Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Laborování Výstupy z učení Cílem předmětu je objasnit biofyzikální principy fyziologických.

mechanické vlastnosti tkání, biofyzika svalů, krevního oběhu a dýchání 6.Bioakustika základní pojmy, biofyzika slyšení, vyšetřovací metody sluchu, ultrazvuk - jeho diagnostické a terapeutické využití 7. Fyzikální základy využití optiky v lékařstv Biofyzika. Biofyziku lze na PřF studovat jako bakalářský, magisterský i doktorský obor. Jedná se o moderní vědní disciplínu, která využívá nejnovější fyzikální přístupy ke studiu biologických procesů na molekulární úrovni. a právě tato spolupráce pak vede k složitým procesům jako je například dýchání.

Biofyzika dýchání. Dechové objemy a plicní kapacity. Vyšetřovací metody dýchacího ústrojí. Zákony o plynech a jejich význam pro dýchání. Rozpustnost plynů v kapalinách. Adsorpce. 3. Biofyzika krevního oběhu. Srdce jako pumpa. Minutový výdej srdeční. Krevní tlak, průběh, regulace Biofyzika dýchání. Spirografie. 6. Informatika I - úvod do biokybernetiky a modelování, biosignály 7. Informatika II - digitální prostředí a multimedia v medicíně 8. Optické laboratorní přístroje. Optické diagnostické přístroje. 9. Rentgenové zobrazovací metody 10. MRI a ultrazvuková diagnostika 11 Předmět: Biofyzika » Seznam fakult » FVH » 2150. Název předmětu Biofyzika Kód předmětu 2150/HABF Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení Úroveň předmětu Magisterský Rok studia nespecifikován.

TÉMATA přednášek FVHE z BIOFYZIKY - VF

Biofyzika krevního oběhu. Onkotický tlak, jeho význam pro mikrocirkulaci. Vznik otoků. Biofyzika buňky. Struktura a vlastnosti biomembrán. Biopotenciály, akční potenciál, elektrokardiografie. Biofyzika dýchání, dechové objemy a plicní kapacity. Biofyzika smyslového vnímání. Zrakový analyzátor. Biofyzika slyšení Medicínská biofyzika je interdisciplinárním oborem, který obsahuje prvky mnohých vědních disciplín. Tvoří spojovací článek mezi matematikou a fyzikou na straně jedné a biologickými vědami na straně druhé. Specifikou oboru je skutečnost, že objektem zkoumání jsou živé systémy a výsledky analýzy jsou použity na řešení konkrétních problémů v jednotlivých. Základní učebnice v oboru je určena nejen studentům zdravotnických škol a lékařských a sociálně zdravotních fakult, ale svým obsahem, srozumitelným jazykem a grafickým ztvárněním je vhodná i pro studenty biomedicínských oborů realizovaných na vyšších odborných a vysokých školách technického a přírodovědného zaměření Pneumocyt je souhrnné označení pro několik typů plicních buněk.Název je odvozen z řeckého pneumo- (πνεύμων, česky plíce). Pneumocyty se podílejí na stavbě plicních sklípků (alveol). Přímo nebo nepřímo zajišťují přenos plynů (kyslíku a oxidu uhličitého) mezi vzduchem v plicích a krv Mechanické dýchání. Hydrodynamika srdce. Hydromechanika cévního systému. Lidský organismus při extrémním tělesném zatížení (z biofyzikálního pohledu) Lidský organismus v beztížném stavu (z biofyzikálního pohledu) Piezoelektrický jev v kostech. Elektromechanické děje na membránách z pohledu biofyziky (vybraný přkl.

Předmět Biofyzika (KLI / BBIOF) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KLI / BBIOF - Biofyzika, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) Hrazdira, I.: Biofyzika, Praha, Avicenum, 1990 Ottová - Leitmannová, A.: Základy biofyziky, Bratislava, Alfa, 1993 Dvořák - Maršík - Andrej: Biotermodynamika. 455-0560/01 - Biofyzika (BFY) Garantující katedra: Katedra měřicí a řídicí techniky: Kredity: 2: Garant předmětu: Mgr. Petr Tiefenbach: Garant verze předmětu: Mgr. Petr Tiefenbach: Úroveň studia: pregraduální nebo graduální.

Biofyzika - Wikipedi

 1. Vyberte si z aktuální nabídky zaměstnání Skupiny ČEZ. Začněte pracovat již zítra
 2. Biofyzika. Informace o kurzu; Nemáte přístup do kurzu; Dýchání - provádění klidových a zátěžových měření, vyhodnocení provedených měření, měření koncentrace kyslíku ve vydechovaném vzduchu, provádění klidových a zátěžových měření, validace pulsních oxymetrů na testeru pulsních oxymetrů.
 3. Rozpustnost plynů v kapalinách, biofyzika dýchání. Skupenské stavy hmoty a jejich změny. Přechodové stavy hmoty. Povrchová energie, napětí a kapilární jevy. Fyzikální systém, fáze, rozhraní a složka. Disperzní soustavy. 3. Termika. Termodynamika - vnitřní energie, entalpie, entropie, volná energie a volná entalpie ve.

Seznam otázek z biofyziky Biologie-chemie

Biofyzika dýchání. 2 BAJGAR 6 22 .3. Mikroskopické metody. 2 KOLÁ ŘOVÁ 7 29.3. Principy využití ionizujícího a neionizujícího zá ření v terapii. 2 KOLÁ ŘOVÁ 8 5.4. Laboratorní p řís trojová technika. 2 KOLÁ ŘOVÁ 9 12 .4. Optické p řístroje v léka řství.. Dýchání - provádění klidových a zátěžových měření, vyhodnocení provedených měření, měření koncentrace kyslíku ve vydechovaném vzduchu, provádění klidových a zátěžových měření, validace pulsních oxymetrů na testeru pulsních oxymetrů: 7. První písemná práce: 8 Název práce Dýchání þlověka jako integrované téma ve výuce fyziky a biologie Typ práce Bakalářská Pracoviště Katedra experimentální fyziky Vedoucí práce doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. Rok obhajoby práce 2016 Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na propojení fyziky a biologie v oblasti dýchání þlověka

biofyzik RNDr

Plicní sklípek - Wikipedi

WikiSkript

 1. KAROLINUM uč ZAKLADY LEKARSKE FYZIKY Jiří Beneš Daniel Jirák František Vítek J. Beneš, D. Jirák, F. Vítek ZÁKLADY LÉKA Ř Učebnice Základy lékařské fyzikysrozumitelněpopisuje základní fyzikální SKÉ FYZIKY vztahy a metody, se kterými se student může nejčastěji setkat v klinické nebo experimentální medicíně
 2. Dýchání a působení vnějšího tlaku na organismus Biofyzika lidského oka - vznik zrakového vjemu, vady zraku Bioakustika - biofyzika slyšení, využití ultrazvuku v medicíně Elektrické jevy v lidském těle - vznik a šíření nervového signálu, použití elektřiny v lékařské diagnostice a terapi
 3. Biofyzika - recenze knihy 4. květen 2016 15:26. Biofyzika pro zdravotnické a biomedicínské obory - vysokoškolská učebnice profesora J. Rosiny a kolektivu autorů, působících mimo jiné na lékařských fakultách. S tímto dílem o biofyzice se můžeme setkat s různými podtituly, ovšem obsah je veskrze stejný, jen jiné vydaní
 4. Autor e-knihy: Jozef Rosina; Hana Kolářová; Jiří Stanek; Jana Vránová, Téma/žánr: biofyzika - lékařská biofyzika, Počet stran: 224, Cena: 246 Kč, Rok.

Zdravotnická biofyzika

Učebnice Základy lékařské fyziky srozumitelně popisuje základní fyzikální vztahy a metody, se kterými se student může nejčastěji setkat v klinické nebo experimentální medicíně Jozef Rosina, Jana Vránová, Hana Kolářová, Jiří Stanek Biofyzika Pro zdravotnické a biomedicínské obory U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 1 9 2 6 9 Biomechanika dýchání, Spirometrie; Základy fyzikální terapie (účinky el.proudu, elektroléčba); Elektrodiagnostika (EKG, EMG, EEG, I/t křivka); Diagnostické využití USG (buzení ultrazvuku a fyzikální vlastnosti UZ vln, principy přístrojů, vytvoření obrazu); Bioakustika (Biofyzika slyšení, audiometrie) biofyzika — biofyzika, biochemie a radiologie — biofyzika, biochémia a rádiológia, stemming. Příklad věty s biofyzika, překlad paměť . add example. cs Vědecké. Všeobecné lékařství 1. ročník Anatomie Biofyzika. Úvod; Aktuality. Archiv; Fakulta. O fakultě; Kolegium děkana; Akademický sená

2., zcela přepracované a doplněné vydání Leoš Navrátil Jozef Rosina a kolektiv Leoš Navrátil, Jozef Rosina a kolektivMedicínská biofyzika Medicínská biofyzika 2., zcela přepracované a doplněné vydán Biofyzika. Experimentální metody v biofyzice Difrakce rentgenového záření, elektronů a neutronů. Principy základních difrakčních metod. Dýchání a fotosyntéza, struktura a funkce antén a reakčních center, energetika transportu elektronů a protonů. Role singletního kyslíku ve fotosyntéze a ve fotodynamické terapii. Mechanika dýchání Vdech (inspirium) bránice - pohyb směrem dolů; zevní mezižeberní svaly - zvětšují objem hrudníku - v hrudníku je podtlak - plíce kopírují pohyby hrudníku - na konci vdechu a výdechu dojde k vyrovnání s atmosférickým tlakem; pomocné vdechové svaly - malý a velký prsní sval, svaly kloněn

Biofyzika - bilakniha

Biofyzika. Řadit podle: Může se jednat o pohyb těla jako celku či o různé subsystémy jako je krevní oběh a dýchání. Se studiem sil a jejich účinků samozřejmě souvisí i mechanické vlastnosti materiálů a to nejen biologických. Biomechanika studuje i vlastnosti implantátů, protéz, ortodontických aparátků a. 1) kožní dýchání - významné pro bezobratlé (obojživelníci), doplňkově i u obratlovců. 2) střevní dýchání = rektální - (například ostnokožci a další mořští bezobratlí) 3) žábry - u ryb (původně pro dýchání plyn. měchýř, druhotně hydrostatická fce - ponoř. a stoupání) 4) plicní vaky - plži. Mechanika dýchání; Ventilace plic, odpory dýchacích cest a plic; Difúze plynů přes alveokapilární membránu; Transport O 2 a CO 2 mezi plícemi a tkáněmi; Bernoulliho rovnice, rovnice kontinuity, Reynoldsovo číslo; Viskozita kapalin a krve; Biofyzika slyšení. Mechanika dýchání. Ventilace plic, odpory dýchacích cest a plic. Difúze plynů přes alveolokapilární membránu. Transport kyslíku a oxidu uhličitého mezi plícemi a tkáněmi. Bernoulliho rovnice, rovnice kontinuity, Reynoldsovo číslo. Viskozita kapalin, krve. Faktory ovlivňující viskozitu, metody měření

Univerzita Palackého v Olomouc

 1. VSBIF2111 Biofyzika Vysoká škola zdravotnická - popsat mechanismus dýchání a princip funkčního vyšetření plic - vysvětlit oko jako optickou soustavu, vady oka a korekce těchto vad - vysvětlit podstatu vzniku sluchového vjemu a negativních aspektů zvuku na lidské zdraví.
 2. Plicní sklípek (latinsky alveolus, množné číslo alveoli) je dutý útvar v plicích podílející se na struktuře plicních váčků.Představuje základní funkční jednotkou plic, ve které dochází k difuzi plynů mezi vzduchem a krví - tedy k vlastnímu dýchání
 3. Výukový portál pro mediky a studenty dalších zdravotnických a klinických oborů. Součást celonárodního meziuniverzitního projektu MEFANET. Podpora e-learningu, elektronických skript a využití moderních informačních technologií ve výuce budoucích lékařů a zdravotníků
 4. Náplň podkapitoly: 1. Reologické vlastnosti krve 2. Tlak krve (TK) a jeho měření 3. Průtok krve orgány 4. Regulace krevního oběhu 5. Mikrocirkulac

Studijní agenda - projekty

2.1 Biofyzika. 2.1.1 Experimentální metody v biofyzice; 2.1.2 Biochemie a molekulární biofyzika; 2.2 Chemická fyzika. 2.2.1 Experimentální metody; 2.2.2 Struktura kondenzovaných soustav a spektroskopické metody; 2.3 Teorie molekulárních systémů. 2.3.1 Molekulární simulace v chemické fyzice; 2.3.2 Ab initio výpočty v chemii a. Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů 15 Fyzikální základy dýchání, krevní oběh a krevní tlak 16 Optické záření, oko, přístroje a zařízení využívající optické metody 17 Biomechanika, deformace pevného tělesa a její význam ve zdravotnictví. 5.2 Biofyzika svalů 5.3 Mechanická práce srdce 5.4 Biofyzika krevního oběhu 5.5 Krevní tlak a jeho měření 5.6 Biofyzika dýchání 6. Bioakustika 6.1 Základní pojmy a veličiny 6.2 Dopplerův jev 6.3 Vztah mezi podnětem a počitkem 6.4 Sluchové pole 6.5 Spektrum zvuku 6.6 Biofyzika slyšení 6.7 Teorie slyšen Mechanika dýchání • Vdech ( inspirium ) - aktivní děj • Výdech (expirium) - pasivní děj - Hlavními dechovými svaly je bránice ( plochý sval, odděluje dutinu hrudní a břišní ) a. zevní mezižeberní svaly - Při vdechu se bránice pohybuje směrem dolů a stahem mezižeberních svalů se. hrudník zvětšuj

F7PBFZB - Zdravotnická biofyzika predmety

Biofyzika. Základy počítačů a elektroniky v medicíně . Základy termodynamiky, tři termodynamické věty. Záření pevné a kapalné hmoty . Logaritmické a exponenciální funkce a rovnice. Vybrané kapitoly z moderní fyziky . Astigmatizmus jako aberace optického systému . Biomechanika dýchání. Biomechanika svalů a kostí. 15 Fyzikální základy dýchání, krevní ob Její sou částí je i biofyzika, která studuje základní mecha-nizmy působení různých fyzikálních faktorů na zdraví člověka. Učebnice lékařské biofyziky, kterou držíte v rukou, je napsána pro stu biofyzika krevního ob hu, biomechanika dýchání,biofyzika smyslového vnímání, optika a dioptrický systém oka, vady oka a jejich korekce; sluchový orgán a jeho funkce, korekce sluchových vad, elektrické vlastnosti tkání a orgánů - akní potenciál, jeho vznik a ší ení, akní potenciál

Biomechanika dýchání Biofyzika smyslového vnímání, dioptrický systém oka, sluchový orgán a jeho funkce Fyzikální základy radiologických vyšetřovacích a léčebných metod - druhy a zdroje ionizujícího záření, biologické účinky záření, radiologické diagnostické a léčebné metody, Radiační ochrana obyvatelstv Prezentace Dýchání Prezentace na hodiny prof. Kotta. za 4 banány Jak to funguje? Máš nedostatek banánů ? Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících. Biofyzika [KTB/BFYR] Škola. Západočeská univerzita v Plzni biofyzika krevního oběhu; biomechanika dýchání; biofyzika smyslového vnímání, dioptrický systém oka, sluchový orgán a jeho funkce; elektrické vlastnosti tkání - akní potenciál, jeho vznik a šíření, akní potenciály srdeþní, mozkové, svalové, léþebné využití elektrického proudu Biofyzika - otazky (1) za 4 banány Jak to funguje? Máš nedostatek banánů ? Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících. Za získané banány pak stáhneš další materiály nebo je vyměníš za dárky Biofyzika, radiologie a nukleární medicína Kód předmětu UZV/PA1BR Organizační forma výuky Přednáška dýchání, TK, krevní oběh. - zná principy diagnostiky a terapie a principy fungování lékařských přístrojů užívaných v diagnostice, léčbě i prevenci. Předpoklady unspecified.

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a

Doc. MUDr. Jozef Rosina Doc. MUDr. Hana Kolářová, CSc. MUDr. Jiří Stanek, CSc., MSc. BIOFYZIKA PRO STUDENTY ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Recenzovali: Prof. MUDr. biofyzika krevního oběhu; biomechanika dýchání; biofyzika smyslového vnímání, dioptrický systém oka, sluchový orgán a jeho funkce; elektrické vlastnosti tkání - akční potenciál, jeho vznik a šíření, akční potenciály srdeční, mozkové, svalové, léčebné využití elektrického proudu

Information package & Course catalogu

Biofyzika dýchání. 2 BAJGAR 6 22.3. Mikroskopické metody. 2 KOLÁŘOVÁ 7 29.3. Principy využití ionizujícího a neionizujícího záření v terapii. 2 KOLÁŘOVÁ 8 5.4. Laboratorní přístrojová technika. 2 KOLÁŘOVÁ 9 12.4. Optické přístroje v lékařství. 2 KOLÁŘOVÁ 10 19.4 7.3 Mechanika dýchání 44 7.4 Fyzikální a chemické změny v průběhu dýchání 45 7.5 Přenos, vazba kyslíku a oxidu uhličitého 46 8 Trávicí trakt (gastrointestinální trakt, GIT, systema digestorium) 47 biofyzika, biochemie, genetika. Otázky k promyšlení. Biofyzika - úinky fyzikálních faktor $ na lidský organismus, biomechanika dýchání, biofyzika smyslového vnímání, dioptrický systém oka, sluchový orgán a jeho funkce, elektrické vlastnosti tkání, termometrie, fyzikální základy radiologických vyšet ovacích a léþebných metod, radiaþní ochrana obyvatelstv Krevní oběh a aplikace molekulární biofyziky - přednáška pro magisterské studium Intenzivní medicíny (v podstatě asi specialicační studium pro zdravotní sestry) . Aposteriorní souhrn: datum prezentace: 2008-04-06; plánovaný výstup: pokud možno v SVG - nepodařilo se splnit

Biofyzika Přírodovědecká fakulta J

Kategorie: Medicína Typ práce: Výpisky z knih, recenze Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Jedná se o zpracování výpisků z knihy Lékařská biofyzika a přístrojová technika, zmíněny jsou vlivy techniky na lidský organismus, konkrétně se jedná o vliv tlakových změn, rychlosti, akustických faktorů, klimatických podmínek, elektrického proudu a. - biofyzika krevního ob ěhu, - biomechanika dýchání - biofyzika smyslového vnímání, dioptrický systém oka, sluchový orgán a jeho funkce - elektrické vlastnosti tkání - ak ční potenciál, jeho vznik a ší ření, ak ční potenciály srde ční, mozkové, svalové, lé čebné využití elektrického proud Biofyzika dýchání. 2 BAJGAR 9 5.4. Biofyzika krevního oběhu.(svátek, samostudium) 10 12.4. Mikroskopické metody. 2 KOLÁŘOVÁ 11 19.4. Ultrazvukové metody v lékařství. 2 DOLEŽAL 12 26.4. Terapeutické aplikace ultrazvuku v medicíně. 2 DOLEŽAL 13 3.5

SZZLB Portál moderní fyzik

Uloz.to jest czeskim liderem udostępniania plików. Prześlij, Podziel się i pobierz za darmo. Punkty umożliwiają nieograniczoną prędkość pobierania Lidský hlas. Biofyzika slyšení. 2 KOLÁŘOVÁ 5 18.11. Mechanické vlastnosti látek a jejich aplikace v zubním lékařství. 2 KOLÁŘOVÁ 6 2.12. Terapeutické aplikace ultrazvuku v zubním lékařství. 2 DOLEŽAL 7 16.12. Biostatistika v zubním lékařství. 2 ZAPLETALOVÁ 8 6.1. Biofyzika krevního oběhu, biofyzika dýchání Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů.Praha:Grada,2006.232s. ISBN 80-247-1383-7. ISBN 80-247-1383-7. Studijní plány, ve kterých se předmět nacház Biofyzika Kód předmětu KO/BFVK9 Organizační forma výuky Přednáška + Seminář klidový a akční membránový potenciál, elektrický proud, činnostní potenciály. Fyzikální základy dýchání, krevní oběh a krevní tlak. Elektromagnetické pole a jeho interakce s organismem, magnetoterapie. Ionizující záření v. BIOFYZIKA Písemná Obsah modulu/učivo: Molekulová biofyzika - struktura a vlastnosti molekul a jejich souborů, molekulové vlastnosti látek Biomechanika pohybového systému Biofyzika krevního oběhu, Biomechanika dýchání Biofyzika smyslového vnímání, dioptrický systém oka, sluchový orgán a jeho funkce Elektrické vlastnosti.

Lidský hlas. Biofyzika slyšení. 2 KOLÁŘOVÁ 5 13.11. Mechanické vlastnosti látek a jejich aplikace v zubním lékařství. 2 KOLÁŘOVÁ 6 27.11. Terapeutické aplikace ultrazvuku v zubním lékařství. 2 DOLEŽAL 7 11.12. Biostatistika v zubním lékařství. 2 ZAPLETALOVÁ 8 1.1. Biofyzika krevního oběhu, biofyzika dýchání biofyzika krevního oběhu; biomechanika dýchání; biofyzika smyslového vnímání, dioptrický systém oka, sluchový orgán a jeho funkce; elektrické vlastnosti tkání - akní potenciál, jeho vznik a šíření, akní potenciály srdeþní, mozkové, svalové, léebné využití elektrického proudu Dýchání. Elektromagnetické záření. 6. Pole záření. Účinky ionizujícího záření. 7. Aplikace ionizujícího záření. Jaderná magnetická rezonance. 8. Zařízení pro aplikaci v lékařství. Technologie malých rozměrů. Semináře: 1. Ověření znalostí matematiky a obecné fyziky na jednoduchých matematických. OBOROVÁ RADA LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA Předseda: prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK Salmovská 1, 120 00 Praha 2 tel: 224 965 842, 224 962 55 Sleduje se tu také rychlost fotosyntézy a dýchání tohoto lesa. CO 2 z atmosféry je tedy nejen používán při fotosyntéze rostlin, ale zároveň je uvolňován zpět do atmosféry díky dýchání rostlin (lesa). Rostliny dýchají a spotřebovávají kyslík podobně jako člověk

- Dýchání (respirace) => vyloučení odpadního CO2 - pomocí průduchů - Fotosyntéza => vyloučení odpadního O2 - pomocí průduchů - Transpirace = vypařování vodní páry, kyslíku, O2, vůně, zápachu. o Kořeny - Vylučování přebytečné vody hydatodami (není působení slunce => není tolik nutná regulace) = gutac 2 KOLÁŘOVÁ 2 30.9.2009 Biofyzika elektrických projevů v organismu, elektrické přístroje v zubním lékařství. 2 BAJGAR 3 14.10.2009 Biofyzika krevního oběhu, biofyzika dýchání. 2 BAJGAR 4 28.10.2009 Zvuk a jeho vlastnosti. Lidský hlas. Biofyzika slyšení. 2 BAJGAR 5 11.11.2009 Biofyzika vidění Biofyzika a radiologie Kód předmětu KIR/K1BIF Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení Úroveň předmětu Využití odstředivé síly ve zdravotnictví, sedimentace krve. Dýchání, krevní oběh a krevní tlak. Regulace teploty lidského těla, sterilizace, destilace, vliv vlhkosti vzduchu na člověka. Poslech, poklep. Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pre slobodné zdieľanie súborov. Nahrávajte, zdieľajte a sťahujte zadarmo. S kreditom aj neobmedzenou rýchlosťou Biofyzika elektrických projevů, účinky elektrické energie, léčebné využití elektrického proudu. Biomechanika krevního oběhu. Biomechanika dýchání, změny tlaku, vliv na organismus. Optika, vlastnosti elektromagnetického záření, biofyzika vidění, optické metody. Nukleární medicína, vyšetřovací metody využívající.

 • Noční můry běh.
 • Volání kukačky audiokniha.
 • Cena reklamního spotu.
 • Nedostatek vitamínu d poceni.
 • Dokumenty lidských práv.
 • Zákaz vjezdu všech motorových vozidel pokuta.
 • Města v africe.
 • Pánské holení těla.
 • Výměna portové jehly.
 • Jak odstranit lektiny.
 • Jysk plzeň lochotín.
 • Čez fotovoltaika.
 • Interaktivní rande game.
 • Og kush semena.
 • Tatra tank.
 • How to start broadcast on steam.
 • Akce jablonec nad nisou 2019.
 • Administrátor farář.
 • Jak vypočítat objem kufru.
 • Youtube skupina premier.
 • Kdy bylo na území čr nejvíce rybníků.
 • The sand online cz dabing.
 • Holandská kalkulačka tenis.
 • Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru.
 • Shania twain wikipedia.
 • Port kerberos.
 • Močový měchýř čínská medicína.
 • Hrudní aorta.
 • Canon's eos utility.
 • Alen záclony.
 • Granitová deska bazar.
 • Tsunami japonsko 2011 video.
 • Sen o prarodičích.
 • Wham the final.
 • Pečené kuře s rýží a omáčkou.
 • Lykoi chovatelská stanice.
 • Harley davidson dresden mieten.
 • Libor hruška nemoc.
 • Kontrola plagiátorství čzu.
 • Zveřejnění rodného čísla.
 • Ceny v rusku.