Home

Maastrichtská smlouva 3 pilíře

Maastrichtská smlouva a Amsterodamská smlouva Fakta a

Amsterodamská smlouva zavedla s ohledem na rozšíření Unie úpravy, které byly nezbytné k jejímu účinnějšímu a demokratičtějšímu fungování. I. Maastrichtská smlouva. Smlouva o Evroé unii byla podepsána v Maastrichtu dne 7. února 1992 a vstoupila v platnost dne 1. listopadu 1993. A. Struktura Uni Smlouva o Evroé unii čili Maastrichtská smlouva je smlouva posilující významně evroou integraci a federalizaci a zakládající Evroou unii. Byla podepsána v Maastrichtu 7. února 1992 a vstoupila v platnost 1. listopadu 1993.Smlouva zavedla nové oblasti spolupráce členských zemí a vytvořila strukturu sestávající z tzv. tří pilířů E Maastrichtská smlouva vymezila základní obrysy dalšího směřování ke společné měně, mezi nimiž lze zdůraznit následující momenty: Proces utváření měnové unie byl rozvržen do tří stádií, která byla ukotvena pevnými daty a kterým byly přiřazeny cíle a úkoly v souladu s Delorsovou zprávou 74. Tři základní pilíře EU. Smlouva o Evroé unii z roku 1992 (tzv. Maastrichtská) postavila spolupráci zemí Evropy na zcela nových základech, které můžeme stručně shrnout jako tři základní pilíře: 1. hospodářská a měnová unie, zavedení společné měny eura Maastrichtská smlouva, oficiálně známá jako Smlouva o Evroé unii, znamenala začátek nové etapy v procesu vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy tím, že předchozí společenství získala politický rozměr. HLAVNÍ DOKUMENT Smlouva o Evroé unii (Úř. věst. C 191, 29.7.1992, s. 1-112

Maastrichtská smlouva změnila předchozí evroé smlouvy a vytvořila Evroou unii založenou na třech pilířích: na Evroých společenstvích, společné zahraniční a bezpečnostní politice (SZBP) a na spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (SVV) Klíčová slova: Maastrichtská smlouva, Amsterodamská smlouva, Smlouva z Nice, Rada Evroé unie. Abstract My bachelor thesis deals with the European Union after the adoption of the Treaty of Maastricht. In the theoretical part I describe issues that lead to the signature of the European Union Treaty. I lightly cover the Single European Act Smlouva byla podepsána 7. února 1992 a vstoupila v platnost 1. listopadu 1993. KONTEXT Maastrichtská smlouva, oficiálně známá jako Smlouva o Evroé unii, znamenala začátek nové etapy v procesu vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy tím, že předchozí společenství získala politický rozměr

Maastrichtská smlouva - Wikipedi

PPT - Veřejná správa v EU PowerPoint Presentation - ID:6275754

Maastrichtská smlouva Historie eura Ministerstvo

 1. 3. Mezi pilíře Evroé unie nepatří: a/ spolupráce v justici a vnitřní bezpečnosti b/ sjednocení právních řádů všech zemí c/ společná zahraniční a bezpečnostní politika 4. Ve kterém roce byla uzavřena Maastrichtská smlouva: a/ 1992 b/ 1995 c/ 1998 5
 2. Vznik Evroé unie a Evroého společenství - Maastrichtská smlouva. Úspěšná realizace jednotného trhu otevřela cestu k naplnění dalšího úkolu - realizaci hospodářské a měnové unie. Tento zájem byl počátkem 90. let posílen i politickými a ekonomickými změnami v Evropě - přechodem k tržním ekonomikám v.
 3. Přesně před 25 lety, 1. listopadu 1993, začala platit Maastrichtská smlouva. Pro integrační procesy na starém kontinentě se tak začal používat souhrnný název Evroá unie. Smlouva znamenala zásadní krok směrem k hospodářské, měnové a politické unii. Během své existence byla několikrát revidována, naposledy v roce 2009 Lisabonskou smlouvou
 4. Vstupuje v platnost Maastrichtská smlouva - je vytvořen EU: 1999: Oficiální vznik eura. Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko přijímají euro jako svou oficiální měnu. Pilíře zájmu definuje Maastrichtská smlouva - 3 základní pilíře
 5. Maastrichtská smlouva - Maastricht Treaty. z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Tento článek je o jeden ze dvou zakládajících smluv Evroé unie. Za 1843 smlouvy mezi Belgií a Nizozemskem, viz Maastrichtskou smlouvou (1843). Smlouva o Evroé unii; Typ: zakládající smlouva
 6. Maastrichtská smlouva zavedla rozčlenění Evroé unie na tři tzv. pilíře: první z pilířů je tvořen revidovanou Smlouvou o založení Evroého společenství, druhý pilíř tvoří společná zahraniční a bezpečnostní politika a třetí pilíř spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí

Maastrichtská smlouva, Evroá unie, cíle regionální politiky, Subsidiarita, Evroá komise, Evroý parlament, Generální ředitelství pro regionální 3 Pilíře regionální politiky Evroé unie 41 3.1 Institucionální rámec 41 3.1.1 Generální ředitelství pro regionální politiku 41. Azylová oblast byla pojatajako zvláštní oblast spoluprácevrámci třetího pilíře, tj. na bázi mezivládní spolupráce. Maastrichtská smlouva neboli Smlouva o Evroé unii (dále jen SEU) vytvořením třetího pilíře nazvaného Spoluprác Maastrichtská smlouva - přednáška 8/12. Kategorie: Evroá unie, Právo. Typ práce: Zápisky z přednášek. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Výpisky z přednášek heslovitě popisují Maastrichtskou smlouvu. Seznamují s jejími obecnými principy. Dále s měnovou unií, zavedením institutu Evroého. Maastrichtská smlouva je největší reformou ES od jejího vzniku - 2 smlouvy - Smlouva o EU a revidovaná Smlouva o Evroém společenství. Vyjednána v roce 1992, přijata všemi státy kromě Dánska, následně vloženy výjimky pro Dánsko a smlouva přijata 1. 1.1993 - vstup v platnost; vznik Evroé uni

Maastrichtská smlouva zanesla do 3. pilíře mezivládní aktivitu zemí Beneluxu, Francie a Německa, takzvané Schengenské dohody. Amsterdamské smlouvy pak tyto dohody přenesly ze třetího do prvního pilíře. Právě na Schengenských dohodách je dobře patrno, jak jsou jednotlivé pilíře vzájemně propojeny Smlouva o založení EvroØho hospodÆřskØho společenství se mění v souladu s tímto člÆnkem s œčelem založit EvroØ společenství. A. V celØ Smlouvě: 1) Pojem —EvroØ hospodÆřskØ společenstvífi se nahrazuje pojmem —EvroØ společenstvífi. B. V čÆsti první —ZÆsadyfi: 2) ČlÆnek 2 se nahrazuje tímto Maastrichtská smlouva (Smlouva o evroé unii) •tři pilíře Maastrichtského chrámu: •1. pilíř -Evroá společenství komunitární charakter (primární smlouvy EU) •2. pilíř -společná zahraniční a bezpečnostní politika spíše mezinárodní charakter •3. pilíř -spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti. Maastrichtská smlouva přetvořila předcházející Evroá společenství v Evroou unii - EU. Současně s tím formálně rozdělila politiku EU v nové organizační a právní struktuře EU do tří hlavních oblastí jednotlivých tzv. politik EU (oblastí politick Evroé unie, tzn. období do 1.11.1993, kdy vstoupila v platnost Smlouva o EU (Maastrichtská smlouva) a období od vstupu Maastrichtské smlouvy v platnost do přijetí Amsterdamské smlouvy 2. 1.1.1. Období do založení Evroé unie Počátek prohlubování justiční spolupráce mezi státy Společenství se datuj

74. Tři základní pilíře EU - Cee

 1. Maastrichtská smlouva v roce 1992 přinesla výraznou reformu zakládajících smluv. Významné pravomoci má v oblastech 2. a 3. pilíře (např. společná zahraniční politika nebo policejní spolupráce), v oblasti 1. pilíře může rozhodovat pouze na základě návrhu Komise
 2. SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII (MAASTRICHTSKÁ SMLOUVA, 1993) Významný posun ve vývoji evroé integrace(posílení nadnárodního prvku + nové oblasti spolupráce) Tzv.pilířová struktura-rozčlenění agendy podle oblasti a způsobu rozhodování = >3 pilíře (tzv. Maastrichtský chrám
 3. Naprostým krachem pak skončilo třeba fungování evroých politických stran, které Maastrichtská smlouva zavedla a které měly postupně nahradit strany národní. Tyto naděje ale skončily stejně jako naděje vkládané předtím do přímých voleb do Evroého parlamentu. Evroé strany se neujaly a navzdory očekáváním.
 4. Tři pilíře Evroé unie. Maastrichtská smlouva, založila z předcházejícího Evroého společenství Evroou unii - (EU). Dále také formálně rozdělila politiku EU v nové organizační a právní struktuře EU do tří hlavních oblastí jednotlivých tzv. politik EU (oblastí politické činnosti), které byly pojmenovány pilíře

• 3 pilíře : Maastrichtská smlouva rozdělila fungování EU do 3 pilířů -> 1. pilíř => Evroé společenství, politiky (rozlišené dle toho, jak do nich zasahuje ES a stát), jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie, občanství E Evroá unie - důležité smlouvy 1993 - Maastrichtská smlouva - 3 pilíře EU - vztah ke třem Společenstvím, společná zahraniční a bezpečnostní politika, policejní a justiční spolupráce 1993- Kodaňská kritéria - podmínky pro vstup do EU - politické, ekonomické, přijetí závazk Kategorie: Evroá unie, Právo Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce analyzuje, popisuje a vymezuje Smlouvu o Evroé unii (EU).Představuje její tři pilíře a zprostředkovává právní rozbor. Autorka se snaží zachytit, jak smlouva utvářela Evroou unii, jak byla ovlivněna předchozími dokumenty EU a jak byla.

Maastrichtská smlouva o Evroé uni

- další novelou je Maastrichtská smlouva - Smlouva o EU: - část 3. pilíře - společná justiční a vnitřní politika - se stává součástí komunitárního práva => Rada má právo vydávat akty s bezprostředními účinky v členských státec Zatím poslední smluvní dokumenty - Maastrichtská smlouva, zakládající EU a později Amsterdamská smlouva - zacházejí poměrně velmi daleko při integraci tzv. 2. a 3. pilíře, tj. ve společné zahraniční a bezpečnostní politice a spolupráci v oblasti justice a vnitra - Smlouva o EU (Maastrichtská) - Novelizační smlouvy (Amsterodamská, Niceská) - Smlouvy o přístupu (naše: 2003) Akty 3. pilíře : různá rozhodnutí, rámcová rozhodnutí (2. a 3. pilíř obsahuje zejména problematiku společné zahraniční politiky, obrany, spolupráce v justičních věcech apod.). 2.1 Maastrichtská smlouva 10. 2.2 Amsterodamská smlouva 10. 2.3 Smlouva z Nice 12. 2.4 Lisabonská smlouva 13. 3. Mimosmluvní závazkový vztah v mezinárodním právu 15. 3.1 Závazkové vztahy obecně 16. 3.2 Mimosmluvní závazkový vztah 17. 3.2.1 Odpovědnost za škodu a náhrada škody 18. 3.2.2 Bezdůvodné obohacení 1 mezinárodní právo soukromé 2018 obecná část zahrnuje otázky, jako je vymezení vztahů mezinárodním prvkem vymezení druhů norem mezinárodního práva soukroméh

Video:

EUR-Lex - xy0026 - EN - EUR-Le

Maastrichtská smlouva a jiné důležité evroé smlouvy (Amsterdamská smlouva, Smlouva z Nice) zahrnovaly protiteroristické nástroje hlavně do třetího pilíře (vnitřní bezpečnost), ale také do druhého pilíře (zahraniční a bezpečnostní politika) a prvního pilíře (financování terorismu) Přímý účinek a přednost nemá právo EU 2. a 3. pilíře. Primární právo Smlouva o založení Evroého společenství (též Římská smlouva, 1957) ve znění novel Smlouva o Evroé unii (též Maastrichtská smlouva, 1992) ve znění novel Novelizační smlouvy: celá řada - mezi nimi zvláštní postavení mají. pakt o stabilitĚ a rŮstu kontrola fÚzÍ v eu veŘejnÉ podpory prosazovÁnÍ: pakt o stabilitĚ a rŮstu kontrola fÚzÍ v eu veŘejnÉ podpory prosazovÁnÍ soutĚŽnÍho prÁva prÁvnÍ reŽim szbp policejnÍ a justiČnÍ spoluprÁce ochrana spotŘebitel

Jaké jsou hlavní cíle EU? - webzdarm

Maastrichtská smlouva - Evroé právo - StuDoc

 1. Maastrichtská smlouva obecně Euroústava by nahradila všechny doposud platné smlouvy a tři pilíře, které zavedla Maastrichtská smlouva, by se spojily do jediné Evroé unie, s tím, že rozdílné rozhodovací procedury by zůstaly zachovány. Evroá unie by na základě euroústavy získala právní subjektivitu a tudíž by.
 2. 1993 - Maastrichtská smlouva (Smlouva o Evroé unii) → vznik EU, 3 pilíře. Nové společné politiky - ochrana spotřebitele, ochrana ŽP, výzkum aj. - EU nenahradila společenství a ani neměla právní subjektivitu - II. pilíř - zárodek politické integrace - společná zahraniční a bezpečnostní politik
 3. EU se opírá o 3 pilíře: 1) Evroá společenství 2) Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku 3) Spolupráci v oblasti justice a vnitra Orgány EU Evroá komise (EK) je vrcholným exekutivním orgánem EU. Sídlo má v Bruselu
 4. Maastrichtská smlouva (Maastricht Treaty) Maastrichtská smlouva je neformální název Smlouvy o Evroé unii, která přinesla jednu z největších právních úprav zakladatelských smluv Evroého hospodářského společenství. Její uvádění do života je připomínáno třemi významnými daty
 5. Amsterodamská smlouva Věra Knoblochová Příprava a uzavření Amsterodamské smlouvy, která je výsledkem Mezivládní konferen­ ce předvídané Maastrichtskou smlouvou, byla v rámci Evroé unie očekávána s napětím. Nevyřešení některých základních otázek při přípravě Smlouvy o Evroé unii vedlo k za­ kotvení článku N, který stanovil, že v roce 1996 bude na.
 6. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Právo > Mezinárodní smlouvy > Země Evroé unie
 7. 1991,1992,1993 vstupuje v platnost Maastrichtská smlouva, od které se začíná oficiálně užívat pojem Evroá únie - ESUO, EHS, ES zaniká, EURATOM pokračuje 1995 - do EU vstupují Finsko, Švédsko, Rakousko, v tomto roce se ruší některé hranice a vzniká Schengenský prosto

Vznik Evroé unie a Evroého společenství

- Institucionalizace na komunitární úrovni - Maastrichtská smlouva (1992) - utvoření 3. pilíře - ten obsahoval jak oblast víz, přistěhovalectví, azylu a civilního soudnictví, tak i justiční a policejní spolupráci v trestních věcech (JPSTV Výkladová prezentace se zabývá tématem evroé integrace v letech 1951-2011. Popisuje poválečné počátky, motivy integrace a formování tří zakládajících společenství v 50. letech 20. století. Dále se zabývá budováním celní unie, jednotného vnitřního trhu a měnové unie. Popisuje jednotlivá kola rozšíření

Od konce 2. Světové války snaha o hospodářské sjednocení Evropy. Dvě podoby mezinárodní integrace: 1) Federalistická · Státy se sjednotí politicky a následuje i ekonomické integrace (např. USA) 2) Funkcionalistická · Nejdřív ekonomické vazby, politická integrace je završením (EU) Jednotlivé stupně mezinárodní ekonomické integrac 3.2 Smlouva o ES . 3.2.1 Všeobecné . Smlouva o ES tvoří důležitou část prvního pilíře EU. 25.03.1957 ji jako smlouvu o založení . Evroého hospodářského společenství podepsaly Belgie, Spolková republika Německo, Francie, Itálie, Lucembursko a Nizozemí. V platnost vstoupila 01.01.1958 Maastrichtská smlouva (1992) stanovila jako nový cíl pro Evroou unii vytvoření měnové unie s jednotnou měnou, zvýšila hospodářská kritéria pro nově příchozí země, posílila vnitřní hospodářskou integraci a umožnila vstup Rakouska, Švédska a Finska do EU. Amsterodamská smlouva (1997 3 základní pilíře: I. Římská smlouva(1957-EHS), Pařížská smlouva (1951-ESUO) II. Společná zahraniční a bezpečnostní politika III. Vnitro a justiceDalš

• hlavní cíle: 3 pilíře + posilovat ochranu práv a zájmu státních občanů ČS zavedením občanství EU + zachovávat bohatství společenství (acquis communautaire) a rozvíjet je •EU nemá mezinárodněprávní subjektivitu. Maastrichtská smlouva - 3. pilíř smlouvy o EU I K vybraným právním aspektům a souvislostem Amsterodamské smlouvy Petr Greger Cílem této stati je především zdůraznit právní důsledky jednání Mezivládní konference 1996. Sdělovací prostředky však kladly důraz na spoluprobíhající diskuzi o Paktu stability, který není obsažen ve smlouvě, a na neschopnost Evroé rady dospět k závěru v rámc Tyto smlouvy - Smlouva o založení Evroého společenství (1957) a Smlouva o Evroé unii (1992) spolu se svými novelami (např. Jednotný evroý akt, Maastrichtská smlouva, Amsterodamská smlouva, Smlouva z Nice) tvoří základ primárního práva Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Právo > Mezinárodní smlouvy 3/ Schengenhská smlouva (1985) smlouva o postupném rušení kontrol na společných hranicích-> volný pohyb; 4/ Maastrichtská smlouvá (1992) stanovila nový cíl EU-vytvoření měnové unie s jednotnou měnou; zvýšila hospodářská kritéria pro nově příchozí zem

čtení v EP => připadají v úvahu 3 možnosti do 3 měsíců: 1) EP se nevyjádří nebo stanovisko přijme => Rada přijme 2) EP odmítne => Rada může svolat smírčí výbor a důkladněji objasnit EP své stanovisko 3) EP má 2 možnosti: => potvrdí odmítnutí a tím je návrh odmítnut definitivně => navrhne změny většinou hlasů. - r. 1992 - Maastrichtská smlouva - zavedla nové oblasti spolupráce mezi členskými zeměmi - tzv. tři . pilíře, změna názvu ES na EU ( vytvoření Evroé unie - r. 1995 - Švédsko, Finsko, Rakousko - Schengenská smlouva o odstranění hraničních kontrol mezi signatářskými státy vstupuj 1993 - Maastrichtská smlouva (Smlouva o Evroé unii) — vznik EU. 3 pilíře. Nové společné politiky - ochrana spotřebitele, ochrana ZP. výzkum aj.-EU nenahradila společenství a ani neměla právní subjektivitu-II. pilíř - zárodek politické integrace - společná zahraniční a bezpečnostní politik 2001 plán na zřízení Eurojustu Evroý zatýkací rozkaz přijetí společné definice terorismu 2004 Haagský program nařízení o bezpečnostních prvcích a biometrických údajích na cestovních dokladech 2252/2004/ES Evroý důkazní příkaz Česká protiteroristická legislativa v kontextu evroé protiteroristické politiky. EVROPSKÁ UNIE Politika EU Instituce EU Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlic

Smlouva o EU. Podepsána na summitu Rady v nizozemském Maastrichtu (též známa jako Maastrichtská smlouva) ve dnech 9.-10. prosince 1991. Tato smlouva v sobě zahrnuje smlouvu o hospodářské a měnové unii na straně jedné a smlouvu o politické unii na straně druhé Evroá unie (EU) je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření v roce 2007 tvoří 27 evroých států s téměř 500 miliony obyvatel (přibližně 7,5 % světové populace).EU vznikla z Evroého společenství v roce 1993 na základě Smlouvy o Evroé unii, známější jako Maastrichtská smlouva, která navazovala na evroý integrační proces od. Tato smlouva nabyla účinnosti 11. 1993 a přidala dva další pilíře, a to společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a spolupráci v justici a vnitřních věcech. Tím byl vytvořen tzv. Maastrichtský chrám. Amsterodamská smlouvaz 10. 1997 (vstoupila v platnost 1. 5. 1999) částečně rozšířila Maastrichtskou smlouv

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI Bakalářská práce Martina Venkrbcová 200

1993 - Maastrichtská smlouva zavádí princip, že při přijímání a provádění všech politik ES se musí přihlížet k dopadům na životní prostředí; 1994 - je zřízen Kohezní fond (Fond soudržnosti), který mj. financuje projekty na ochranu životního prostředí. V současnosti z Kohezního fondu čerpají Řecko, Španělsko. K němu odvolací je Soudní dvůr EU Předseda na 3 roky Soud pro veřejnou službu Lucemburk Od roku 2005 Určen pro zaměstnance EU 7 soudců Rozpočet EU Zásadně nedeficitní 1. tradiční vlastní zdroje - cla z obchodu se třetími zeměmi vybraná podle společného celního tarifu 2. podíl na dani z přidané hodnoty (DPH) 3. podíl. 3 pilíře - komunitární pilíř nadstátní - zbylé dva pilíře mezinárodní Dohoda, že po 3 letech vyhodnocení → další dokument o 1997 - Amsterodamská smlouva - vstupuje v platnost v roce 1999 - mění a doplňuje Maastrichtskou 2000 - smlouva z Nic Sociální dialog je neoddělitelnou součástí evroého sociálního modelu. Za výchozí bod jsou považovány dialogy Val Duchesse z roku 1985, byla to však Maastrichtská smlouva, která začlenila návrhy sociálních partnerů s cílem nastolit evroý mezioborový sociální dialog, jak jej známe Mezinárodní smlouvy Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva

Zároveň nastartovala komunitarizaci třetího pilíře. Smlouva z Nice z 26. února 2001 obsahovala organizační změny, připravovala Unii na rozšíření. Kromě toho poprvé nabourala princip jednomyslnosti, nahradila jej kvalifikovanou většinou a začala tak jako první ohrožovat suverenitu členských států 1. přednáška 18.2.2008 Vyučující: Vladimír Týč Zkouška: 10 otázek - 4 možné odpovědi - 1 správn

 • Bílá opava schůdnost.
 • Samsung tv titulky kodovani.
 • Metamorfóza stonku.
 • Jízdní řády mhd tábor.
 • Tensor fasciae latae stretch.
 • Pc hry na android.
 • Bosé boty pro děti.
 • Kombinované snubní prsteny.
 • Efilační nůžky.
 • Fotografie promoce betlémská kaple.
 • Znak londýna.
 • Co brat po steroidech.
 • Nejlepší základní desky 2019.
 • Tommy hilfiger kalhoty.
 • Přítel na mě nemá čas.
 • Co brat po steroidech.
 • Propadlé tváře cviky.
 • Náboženství v africe.
 • Příznaky boreliozy u dospělých.
 • Figurky do betléma prodej.
 • Netflix payment.
 • Biofyzika dýchání.
 • Origami drak.
 • Citroen 2cv model.
 • Fotografův taháček cvrček.
 • Vztahy s bývalými partnery.
 • Typografie test.
 • Popis obrázku osnova.
 • Rozlucka se svobodou na vode.
 • Děrový svar.
 • Masový koláč z mletého masa.
 • Exodus bohové a králové.
 • Jean claude van johnson online cz.
 • Najezdovy prah do garaze.
 • Stupně sluchové ztráty.
 • Jak vychovat kočku venku.
 • Harley davidson stavba prodej.
 • Motivační soutěž pro zaměstnance.
 • Growing naturals protein.
 • Bmi formula.
 • Buxus vzdálenost.