Home

Harvardský styl citace zákonů

Jak citovat zákon - poradíme přehledně a srozumiteln

Jak citovat zákon. Nejen právníci potřebují vědět, jak správně citovat zákon v textu - ať už jste v situaci, kdy se například jakožto zaměstnanec nebo zákazník připravujete na řešení sporu soudní cestou, nebo jste student, který chce citovat zákon v bakalářské práci, zde najdete návod, jak na to s ohledem na platné citační normy Bibliografické citace a odkazy podle nové normy ČSN ISO 690 z března 2011. Návod jak citovat literaturu. příklady citování harvardský styl (jméno-datum) - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace 1. Forma jméno‑datum (harvardský systém / harvardský styl) Pozn.: Citace v harvardském stylu jsou natolik odlišné od ostatních, že jsou jim zde věnovány samostatné stránky, viz: Odkazy v harvardském stylu (jméno-datum) a Příklady harvardský styl (jméno-datum) Najdete tam i odkazy na návody zahraničních univerzitních knihoven, jak citovat v harvardském styl

příklady citování harvardský styl (jméno-datum) - Nová

3. Pravidla a prvky bibliografické citace 3.1 Tvůrce a. Tvůrcem jsou fyzické osoby nebo korporace odpovědné za obsah dokumentu. V případě, že není tvůrce známý, tento údaj se vynechává a je vhodné uvádět vedlejší tvůrce. V některých případech lze jako tvůrce uvést významného editora. Harvardský systém (vi Jde vám hlava kolem z citací knižních zdrojů, citací internetových stránek, zákonů či jiných zdrojů? Nevíte, jak správně citovat dle normy ISO 690? Zdali zvolit harvardský styl, metodu číselných odkazů nebo metodu poznámek pod čarou? Pak jste tady správně

Generátor, určený zejména pro studenty, umožňuje rychlé a jednoduché generovaní www citací z webových stránek. Vytvořené citace respektují ISO normu 960-2011 a můžeš je použít v seminárních, bakalářských i diplomových pracech Citace právních předpisů Monitor změn zákonů Všechny změny zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, které naši legislativci teprve připravují - přehledně a na jednom místě. Mezinárodní smlouvy Vztahy České republiky s ostatními zeměmi i mezinárodními organizacemi. Unikátní vyhledávání

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace

 1. Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda pokud používám Harvardský styl citování je nutné uvádět i stranu, nebo je to nutné pouze u přímé citace? Dále jak v tomto stylu citovat internetové zdroje které nemají autora? Poslední dotaz se týká obrázků, grafů apod. u nich zdroj píši stejně? tzn.jen autor a rok? A v případě číselných citací tedy pouze číslo - zdroj.
 2. Harvardský styl zkrácená citace stejná u více děl za rok se vkládá index (písmeno a,b,c,d,...) (Kafka, 2008b, p. 54) citace se může vkládat kamkoliv do věty, na konci věty se dá před tečku citace dáváme do uvozovek (Bratková, 2008) nebo je lze i jinak zvýraznit (Cihlář, 2011). více citací spojujem
 3. Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF
 4. nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 - Žižkov IČO: 61384399 DIČ: CZ6138439

Jak citovat v textu - poradíme přehledně a srozumiteln

 1. Citace může mít formu např. příjmení autora a rok vydání nebo formu číselného odkazu (v horním indexu, v závorkách apod.). Záleží na použité metodě citování. Pokud přebíráte doslova text (citujete přímo), je dobré jej graficky odlišit. Pokud parafrázujete, je nutné dát si pozor, abyste text napsali skutečně.
 2. a) Harvardský systém V závorkách se uvádí jméno autora a rok vydání publikace, případně citovaná strana. b) Poznámky pod čarou V horním indexu se číslem odkazuje na poznámku pod čarou, kde je uvedená citace. c) Forma číselného odkazu V závorkách se uvádí jméno autora v pořadí, v jakém byl v textu citován poprvé
 3. ky na webu eMi
 4. ky na webu eMi
 5. Citace a citování. Každý student je ve své školní práci povinen řádně citovat použité informační zdroje.Jak je uvedeno v normě ČSN ISO 690, citace jsou data popisující informační zdroj nebo jeho část, dostatečně přesně a podrobně pro identifikaci, a umožnění jeho vyhledávání
 6. Dobrý den, chci se zeptat, jak vypadá správná citace legislativy. Může vypadat následovně? Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Děkuj
 7. 1.2 Nepřímé citace: Nepřímé citace (shrnující text či parafrázování) nejsou uváděny v uvozovkách, ani nejsou zvýrazněny kurzívou. Rovněž se zde neuvádí strany, na nichž je parafrázovaný text v původním zdroji uveden. Pro každou citovanou pasáž je třeba uvést přesné autorství (nikoliv ibid/tamtéž)

Úplná citace právního předpisu - Příklady správné praxe

Harvard Referencing - způso itování na mnoha světovýh univerzitáh (příklad) Chicago Manual of Style (CMS) - styl používaný v University of hiago Press Turabian - styl hiago pro práe vědů a studentů Vancouver System - styl používaný hlavně v ooreh fyzika a medi ína (příklad Vancouver style Odkazy v textu Čísla záznamů v soupisu použité literatury na konci písemné práce. Vancouver style Seznam literatury Záznamy v seznamu jsou uspořádány dle pořadí, v jakém jsou citovány poprvé. Základní požadavky na citace (1) - Jednoznačná identifikace dokumentu Citace nepublikované diplomové, disertační aj. práce: Vala, J. (2004). Výzkum čtenářské recepce lyrické poezie metodou sémantického diferenciálu. Nepublikovaná disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého. Pro další vzory citování dle citační normy APA si dovolujeme odkázat např Generátor citací harvardský styl. Citace v harvardském stylu jsou natolik odlišné od ostatních, že jsou jim zde věnovány samostatné stránky, viz: Odkazy v harvardském stylu (jméno-datum) a Příklady harvardský styl (jméno-datum). Najdete tam i odkazy na návody zahraničních univerzitních knihoven, jak citovat v harvardském. Citace je krátká forma bibliografického záznamu umístěná buď v závorkách uvnitř textu citujícího dokumentu, nebo připojená jako poznámka na straně textu pod čarou, na konci textu kapitoly nebo na konci celého textu dokumentu. (Bratková, 2008, s. 7

Citace diplomové práce se tedy vytváří obdobně jako citace bakalářské práce a citace disertační práce. Jak správně citovat časopis. Návod pro tištěnou i pro elektronickou verzi. Obecný předpis pro citaci nepublikované vysokoškolské kvalifikační práce: PŘÍJMENÍ AUTORA, jméno autora Citace (neboli tzv. bibliografické záznamy) Český zákon: zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. HARVARD STYLE Příklad: Jak uvádí Eco (1977, s. 15) či Zbíral (2009, s. 85) Touto metodou citujeme v naší.

Odkazy na literaturu uvádějte průběžně v textu (harvardský styl) - např. Novák (2007). Pokud se jedná o citaci webové stránky, potom citujte formou poznámky pod čarou, pokud se jedná o doslovnou citaci, potom uvádějte i číslo strany - např. Ukázka citace zákonů, vyhlášek, sdělení aj. právních dokumentů: [12. Dále se uvádí konkrétní ustanovení.Tato forma citace odpovídá i normě známé jako Harvardský styl, neboli Harvardský systém.Citaci si můžete stáhnout i z knihovních katalogů, databází (více informací najdete v kapitole Pomůcky a nástroje pro citování). K vytvoření citace jsou u každého typu dokumentu potřeba. Samotné citování má dvě složky: jednak musíte správným způsobem uvést přejatý text Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze Postupujte podle bodu č.3, jen mějte na paměti, že povolené akceptované množství citací v diplomové práci bývá omezeno.

Citace legislativních dokumentů - Knihovna VŠE - Vysoká

Navigace. home. jak citovat. časté chyby. diplomové práce. archiválie. rozhovory. zákony. příklady citování harvardský styl (jméno-datum) Hloubkový rozhovor neboli in-depth interview je jednou z nejvýznamnějších a nejčastěji využívaných metod sběru dat v rámci kvalitativního výzkumu HARVARDSKÝ SYSTÉMBibliografické citace jsou uspořádány v seznamu v abecedním pořadí podle příjmeníautorů. Rok vydání se u této metody neuvádí aţ za nakladatele, ale přímo za tvůrce počárce. (styl, formát, interpunkce) Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. ISSN 1211-1244. Dostupný. Jak citovat pdf dokument z internetu. Pozn.:Citace v harvardském stylu jsou natolik odlišné od ostatních, že jsou jim zde věnovány samostatné stránky, viz: Odkazy v harvardském stylu (jméno-datum) a Příklady harvardský styl (jméno-datum) Typ dokumentu je identifikace toho, co citujeme, nejčastěji na prvním místě budeme uvádět slovo zákon, popřípadě ústavní zákon. Citace PRO lies within Office Tools, more precisely Document management. This software was originally produced by CitacePRO. Citace PRO is a Word add-in that provides support for the commercial reference management system for institutions ; Od Word 2007 lze elegantně do dokumentu vkládat citace a bibliografie

O systému. Systém Citace PRO je komerční citační software určený pro instituce. Vyznačuje se podporou více citačních stylů, uživatel má k dispozici úložiště, samozřejmostí jsou funkce umožňující spolupráci při tvorbě citací, institucionální přihlašování a další funkce • pořadí údajů bibliografické citace stanoví přesně norma, • údaje se zapisují v jazyce dokumentu (nepřekládají se do češtiny), výjimku tvoří údaje jako stránkování a poznámky, doplňující informace v kulatých závorkách, zkratky, spojky Způsob odkazování v textu. Často používané jsou poznámky pod čarou nebo Harvardský systém (metoda autor-datum). Bibliografická citace (bibliographic reference) Systematicky uspořádané údaje, které jednoznačně identifikují použitý dokument. Používáme konkrétní citační normu/citační styl (ISO 690; APA Style) Citace v závěrečné práci (absolventské, bakalářské, diplomové, disertační) - Diskuze Omlazení.cz (6) Portál pro ženy. Diskuze, články, soutěže. Vy nám sdělíte jen to, jestli chcete využít harvardský styl, metodu poznámek pod čarou, anebo číselné odkazy; u knižních zdrojů zašlete název, autora a rok vydání nebo IBSN, u internetu webovou adresu dané stránky, a pak už necháte všechno na nás a budete doma v klidu usínat. - Kontrola plagiátorství

Textový editor Word umožňuje vkládat citace a bibliografické citace automaticky. Tuto možnost najdete v záložce Reference a použijte styl Harvard - Anglie. Ukázka odkazu v textu → (Buckwalter a kol., 1995). Ukázka seznamu použité literatury je v kapitole 6 Harvardský systém, tedy např. Více k tématu citací naleznete v různých přehledných textech (Biernatová, Skůpa, 2011, 136). Při tomto způsobu citování je seznam veškeré použité literatury uveden v abecedním pořadí podle prvního autora

Bibliografické odkazy a citace dokument Podpůrná prezentace k lekci Jak na citace podle APA Style v rámci informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Slajdy k přednášce z Kurzu informačního vzdělávání. Ať už píšete práci seminární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvést všechny zdroje, kte Citace legislativních dokumentů norma ýSN ISO 690 přímo nedefinuje. Pokud jsou v závěreþné práci citovány legislativní dokumenty pouze ýeské republiky, doporuujeme název země vynechat a zaþít citaci názvem dokumentu. Vždy by v citaci mělo být obsaženo þíslo zákona (vyhlášky) ve Sbírce zákonů Styl psaní závěreþné práce, především odbornost vyjadřování, jeho preciznost, jazyková a formální správnost Především bakalářská práce bývá převážně kompilaþního charakteru, diplomov

citace zákonů a vyhlášek — PSK - Ptejte se knihovn

 1. Student používá nepřípustnou formu citací: Škola vždy stanovuje citační styl (ISO 690, APA, Chicago atd.) a formu (metodu) citování (Harvard, poznámky pod čarou, Vancouver style). Některé školy přesně stanovují jednu formu, která je přípustná. Pokud použijete jinou, jsou všechny citace špatně
 2. Odborný jazykový styl klade důraz na pojmovou a rozumovou stránku, musí být tedy: přesný, jednoznačný, výstižný a věcně správný. Používáme spíše věty jednoduché, pokud tvoříme souvětí, dáváme přednost souvětí podřadnému, které podává obsah sdělení zhuštěněji a lépe odráží komplexnost vědeckého.
 3. Citace legislativních dokumentů norma ČSN ISO 690 přímo nedefinuje. Pokud jsou v závěrečné práci citovány legislativní dokumenty pouze České republiky, doporučujeme název země vynechat a začít citaci názvem dokumentu. Vždy by v citaci mělo být obsaženo číslo zákona (vyhlášky) ve Sbírce zákonů
 4. NEPŘÍMÁ CITACE: Fárek a Foltýn očekávají na základě Harvardský styl). (Maršíková, 2011) -DOPORUČENO 2. Citování pomocí průběžných poznámek. Poznámky pod čarou -viz •Jde o41novel zákonů, zejména zoblasti daní asociálníh
 5. Citačních norem existuje několik, Pokyn děkana 1/2015 zmiňuje např. normu APA, kterou využívají pedagogické a psychologické časopisy, geografové často používají tzv. harvardský styl, kdy je rok vydání publikace uvedený hned za jménem autora. I tuto náležitost konzultujte s vedoucím práce
 6. Citace - Knihovna Fakulty podnikatelské VUT v Brně download Stížnost Komentář

Dotace - Český svaz včelařů - vcelarstvi. Potvrzení o umístění včelstev v obvodu jiné ZO, než u které je požadováno poskytnutí dotace 1.D. pro žadatele Zápis o porovnání údajů v žádosti oproti skutečnosti Plná moc k výplatě finančních prostředků (Pokud se žadatel/žadatelka nemůže z vážných důvodů dostavit k výplatě finančních prostředků) Bibliografické citace Citační etika, norma ČSN ISO 690, citační software Martin Krčál Přednášky pro studenty FSS Brno, 20. října 201 Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušil/a autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, dále též AZ) Zvolený styl je nutno dodržet v celém textu. Text obsahuje citace a bibliografické údaje. DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ CITACE Rozlišujeme přímou a nepřímou citaci. Přímá citace - přesná kopie originálu, včetně interpunkce a v originálním jazyce, uvádí se v uvozovkách (text zpravidla kurzívou), za nimi následuje odkaz na zdroj Tým FSV UK pomáhá zvrátit zanedbávání přípravy na stáří Tým CESES FSV UK pod vedením doc. Pavola Friče (ve složení Pavol Frič, Michaela Šmídová, Martin Vávra, Petr Witz a Ludmila Wladyniak) ve spolupráci s Českým rozhlasem zveřejnil výsledky svého výzkumu zaměřeného na strategie zabezpečování se před riziky stáří v české populaci

Pravidel pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů ČSN ISO 690 2010 platných od 1. dubna 2011, která nahrazují ČSN ISO 690 (01 0197) z prosince 1996 o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). vydání, tzv. Harvardský styl) v podobě záznamu. Když píšete nadpis, zvolte z nabídky Wordu styl Nadpis 1 (popř. Nadpis 2, Nadpis 3 pro nadpisy dalších úrovní, více než tři úrovně nadpisů byste používat neměli). Usnadní vám to automatické generování obsahu, ale také přispěje k jednotné grafické úpravě celé práce. Pro běžný text je použit styl Normální

Citace webových stránek? citace knih? ISO 690 umíme křížem

Vzdělání a integrace - Alfabet - informační portál pro rodiče. Skupinová integrace probíhá ve speciálních třídách, které jsou zřizovány pro žáky se zdravotním postižením ve školách hlavního vzdělávacího proudu Naučte (se) citovat Martin Krčál a Zuzana Teplíková. ISBN 978-80-260-6074-1 EAN 978-80-260-6074-1 Vydavatel: Citace.com - Martin Krčál, Dvorská 1874/92, 678 01 Blansko Místo: Blansko Rok. Jak správně citovat. a odkazovat na citace v textu. Při psaní odborného textu jakéhokoliv typu se vyžaduje uvedení odkazů na zdroje, z nichž jste při psaní textu čer

Pozn. Citace zvláště definic z titulů psaných v cizích jazycích (např. angličtině, němčině) doporučujeme psát v původním znění, protože překlad diplomanta nemusí být vždy spolehlivý. Doslovná citace se uvádí v uvozovkách nebo kurzívou Jak chutná smrt (1995) - informacje o filmie w bazie Filmweb.pl. Oceny, recenzje, obsada. Отмена. Месяц бесплатно. Jak chutná české jídlo ve Vietnamu. Ja Citace stati v díle, za které má její autor zároveň primární odpovědnost: např. Angelov, Dimităr, L'influence du Bogomilisme sur les Cathares d'Italie et de France, in: Dimităr Angelov, Les Balkans au Moyen Âge: La Bulgarie des Bogomils aux Turcs. [Od 25. 5 Jenže Vy, kolego, si z těch zdrojů vybíráte, co se Vám hodí. A vynecháváte, co se Vám nehodí. Případně jsou Vaše citace uhlazené na pěšinku určitým směrem. --Zbrnajsem 17. 7. 2018, 11:27 (CEST) [odpovědět] Právě jste velmi výstižně popsal své postupy. S tím rozdílem, že někdy zdroje ani neuvádíte vůbec

Generátor online citací - citace webových stránek podle

Provide in-text citations using the following style Name Author (year of publication). In the fi nal list of references format the citations using the Harvard style. Arrange the citations in alphabetical order, based on the fi rst author's name, without numbering. The reference list must contain citations of all used sources an Myle a Miles se zde přesměrovávají. Pro město starověké Lycie, viz Myle (Lycia).Pro město starověké Cilicie, viz Myle (Cilicia).Pro jiná použití, vidět Mile (disambiguation) a Miles (disambiguation)

Citace právních předpisů - Nápověd

Díky moc za skvělou práci! Testuji udělátko v praxi. Smím-li se přimluvit, doplnil bych k nabízeným šablonám taky {{Citace kvalifikační práce}} a buď {{Citace právního předpisu}}, nebo asi ještě lépe {{Citace Sbírky zákonů}}. --Bazi 4. 2. 2013, 14:56 (UTC) Díky za tip, všechny tři přidány Bibliografické citace v seznamu literatury řaďte abecedně podle příjmení autorů (PŘÍJMENÍ velkými písmeny) a roku vydání (styl Z_literatura). ČESKO (2006). Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2006, částka 63, s. 2226 - 2290

 • Nlp knihy.
 • Umělý potok.
 • Cheerleader lyrics.
 • Bloody mary film.
 • Kicune tattoo.
 • Ps2 konzole na prodej.
 • Pikes peak loeb.
 • Kilpi kratasy.
 • Palačinkovač video.
 • Arsenal postavy.
 • Bubba gump new york.
 • Zavedení tělíska.
 • Jak odstranit gpt oddíl.
 • Průměrná cena koně.
 • Jednofazovy motor zmena otacek.
 • Obraz avengers s podpisy.
 • Joža uprka podpis.
 • Rozmaryn vyznam.
 • Ariana berlin.
 • 12 zs.
 • Infekcni ekzem.
 • Tisková hlava hp officejet pro 8610.
 • Otázky chcete být milionářem pro děti.
 • Vysoce citlivý člověk hsp.
 • Vzdušník 500l.
 • Dentální sběrač.
 • Dráty do kola motocyklu.
 • Iggy pop shop.
 • Premix deska.
 • Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s poruchami autistického spektra.
 • Rychlení frézií.
 • Rychlost nabíjení baterie.
 • Galerie jungmannova.
 • Canon ip7250 jedlý tisk.
 • Šnorchlovací maska pro děti.
 • Pitcairn immigration.
 • Sen o prarodičích.
 • Ostrozrakost.
 • Délka života psa.
 • Foraminifera.
 • Utrpení mladého werthera ukázka.