Home

Horniny čr

Horniny ČR značení DUMU: VY_32_INOVACE_GE2.10 ředmět: GEOGRAFIE Tematická oblast: YZ Á RA - GEOLOGIE Autor: an Vavřín atum vytvoření: 28. 7. 2013 Ročník: 2. ročník opis výukového materiálu: Žák si zopakuje vznik, význam a výskyt důležitých hornin v ČR. Tento pracovní list navazuje n Žuly (též granity) jsou hlubinné vyvřelé horniny obsahující v podstatném množství křemen.Žuly jsou obvykle světlé, šedavě nebo bělavě zbarvené, někdy s modrým odstínem. Známé jsou ovšem také žlutavé, růžové a červené druhy

horniny karbonského stáří, která svým složením odpovídá čedičům či tholeyitům. Texturu mají melafyry buď masivní, či - jako v našem případě - mandlovcovitou. Mandle tvoří sekundární minerály (křemen, chalcedon, chlorit, mordenit, zeolity) Tyto horniny se označují jako lamprofyry. Mineta černošedá hornina, která obsahuje hlavně biotit v husté základní hmotě ± ve vyrostlicích (drobné, nepravidelně omezené šupinky) porfyrické struktury. Tato poměrně rychle větrající hornina nemá praktické použití. 5.3. VÝLEVNÉ (VULKANICKÉ) HORNINY 5.3.1 Vulkanotektonické struktury v ČR. Sopečná činnost je obecně vázána na tektonicky aktivní oblasti (zlomy) jako je tomu u sopek jako Vesuv, Ključevskaja, Fudžijama aj. A nebo na izolované (bodové) oblasti, kde prostupuje teplo z nitra Země a dochází k tavení horniny. Tak jako je tomu např. u havajských sopek Mauna Kea či Mauna. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: Žáci umí vyjmenovat základní výlevné horniny a chápou jejich rozdíly v mineralogickém složení. Znají význačné hory v ČR a naleznou je na mapě. KLÍČOVÁ SLOVA: magma, magmatické (vyvřelé horniny) výlevné, pyroklastické horniny, sopečné sklo, sopečný popel, láva, pemza, tuf, ryolit

o Nerosty a horniny se rozpadají na menší částice. o Příčiny: změny teploty, mrazové zvětrávání-klima: suchým nebo chladným · 2. CHEMICKÉ. o Dochází ke změnám minerálů (nerostů), kdy hlavními činiteli jsou voda, vzdušný kyslík a oxid uhličitý rozpuštěný ve vod Hlavní geologické jednotky ČR Variská orogeneze, která vrcholila před 380 až 300 miliony lety, je předělem v geologickém vývoji. Spodnokarbonské sedimenty mají ještě orogenní charakter, svrchnokarbonské a permské pokládáme za přechodné a mladší sedimenty jsou již platformního charakteru Nová geologická mapa ČR Po čtyřiceti letech byla v roce 2007 vydána nová kompletně digitálně zpracovaná Geologická mapa ČR v měřítku 1:500 000. Tato mapa tedy shrnuje moderní poznatky i dosavadní výsledky výzkumů geologického složení našeho území za několik desetiletí HORNINY Horniny najdeme na povrchu pevnin, ale i na dně moří a oceánů. Na některých místech bývají překryty půdou. Jsou složeny z nerostů. Rozdělení hornin podle vzniku: 1) MAGMATICKÉ 2) USAZENÉ 3) PŘEMĚNĚNÉ 1) MAGMATICKÉ (vyvřelé) - vytvářely se v době, kdy vznikala planeta Zem

Z geologického hlediska dělíme naše území na starší Českou vysočinu (Český masiv) a mladší Západní Karpaty.. Hranicí mezi Českou vysočinou a Západními Karpaty jsou : Dyjskosvratecký úval, Vyškovská brána, Hornomoravský úval, Moravská brána, Hornoslezská pánev.. V Českém masivu převažují vyvřelé horniny, např. žula a přeměněné horniny např. ruly. karbonátové horniny kaustobiolity Třídění hornin je čistě účelové a existuje z něho řada výjimek a přechodných horninových typů. Např. karbonátové horniny můžeme v řadě případů řadit mezi chemogenní sedimenty, nebo jistě existuje řada organogenních a chemogenních sedimentů s vysokým podílem klastických. Horniny Schéma vzniku hornin Postupujte podle směru šipek od žhavého magmatu (základ cyklu): V magmatickém krbu (1) v hlubinách Země je křemičitanová tavenina - magma. Po utuhnutí magmatu v hloubce vznikají plutony - masivy (2). Často dochází k erozi nadložních hornin (3) a obnažení plutonů - hlubinných vyvřelin (4). Př

Žula - Wikipedi

 1. pŘemĚnĚnÉ horniny (metamorfovanÉ) vy_52_inovace_261 vzdĚlÁvacÍ oblast: ČlovĚk a pŘÍroda vzdĚlÁvacÍ obor: pŘÍrodopis roČnÍk: 9. vznik pŘemĚnĚnÝch hornin vznikajÍ pŘemĚnou vyvŘelÝch nebo usazenÝch hornin vlivem tlaku a teploty se mĚnÍ vnitŘn
 2. Obsahuje jak obecné informace o vyvřelých, usazených a přeměněných horninách, jejich různých vlastnotech, vzniku a podrobného rozdělení, tak i systematické přehledy jednotlivých druhů hornin včetně popisu, složení a fotografií a to jak makroskopických tak i v polarizačním mikroskopu
 3. Ahoj, tato stránka je pěkná a hezky shrnutá, ale úplně ti tu chybí žilné (neptunické) magmatické horniny. Vyvřelé horniny se dělí na: a) HLUBINNÉ (plutonické), b) VÝLEVNÉ (vulkanické), c) ŽILNÉ (neptunické)
 4. Nejstarší horniny, to sice nevím, ale pamatuji si, že jsme se na základce chodili dívat na zkameněliny trilobitů do jeskyně v Rybářské ulici v ČK. Do ní se příležitostně ukládal sýr Niva na dozrání. Takže stačí když požádáš tetu Wiki jak je to s trilobitem a dozvíš se i stáří. Snad prvohory, ale to hádám
 5. Nejrozšířenější horniny v ČR . Nejrozšířenější vyvřelé (magmatické) horniny - žula (Českomoravská vrchovina, Středočeská pahorkatina, Karlovarsko, Liberecko), čedič (České středohoří, Doupovské hory, Trosky, Bruntálsko), znělec (České středohoří - Milešovka)
Nasavrky | Železné hory – Geologicky významná oblast

5. HORNINY VYVŘELÉ (MAGMATICKÉ) - cvut.c

Vyvřelé (magmatické) horniny - vznikají utuhnutím magmatu - rozdělení vyvřelých hornin: a) hlubinné b) výlevné c) žilné a) hlubinné vyvřeliny - magma utuhne pod zemským povrchem - magma chladne pomalu → hlubinné horniny mají velké krystaly - žula (granit) -hornina světlá - tvoří ji 3 nerosty: křemen, živec, slíd 2.1 Horniny a nerosty na Českoliu Dne 3.12.2013 se uskutečnila exkurze do Vlastivědného muzea v České Lípě, kde nás i naši paní učitelku Janu Němcovou přivítal geolog Petr Mužák Horniny lze definovat jako: směs. horniny, které vznikaly jen v minulosti, např. železité - křemité páskované železné rudy. Prahory (4 - 2.5 miliard ) •Země vznikla před 4.7 miliardami let. Povrch Země byl z počátku holý a pustý. Zmítal se mohutnými bouřemi a na mnoha místech prorážely proudy žhavé lávy. Láv

Třetihory . 65 - 1,8 mil. a) paleogén (starší) b) neogén (mladší) doba savců rozšiřování Atlantského oceánu; připojení Indie k Eurasi Jako výlevné horniny (též efuziva, efuzivní horniny, extruzivní horniny, vulkanické horniny, sopečné horniny, angl. extruzive rocks, volcanic rocks) označujeme horniny, které pronikly na zemský povrch v roztaveném stavu, tzn. jako přirozená silikátová tavenina, láva. Tokajské vrchy), v ČR jsou hojné paleoryolity. Minerály, nerosty ČR. Minerály, nerosty ČR. Nabídka minerálů, nerostů nalezených v České republice Některé zde vystavené nerosty pocházejí z již nepřístupných nebo v současnosti zakázaných sběratelských lokalit. Minerály na prodej, nejsou sbírány přes zákaz, ale pocházejí ze starých soukromých sbírek ZÁPISY z vyučovacích hodin 4. ROČNÍK: VLASTIVĚDA - zeměpis: VLASTIVĚDA - dějepis: PŘÍRODOVĚDA: 01. ČR - demokratický stát: 39. Časová os

Sopky v ČR - horský web Treking

• Velmi kyselé a živinami chudé horniny • B - mezotrofní trofická řada • Mírn ěkyselé až neutrální, st ředn ěbohaté až bohatší horniny • C - nitrofilní trofická řada Praha : Agentura ochrany p řírody a krajiny ČR, 2001. 304 s. ISBN 808606455 horniny, vyvřelé horniny, usazené horniny, přeměněné horniny. Druh učebního materiálu: Prezentace: Druh interaktivity: Výklad: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání Tento projekt byl spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Hornina je rôznorodá anorganická prírodnina, zložená z jedného, alebo viacerých minerálov.Horniny tvoria najvrchnejšiu časť Zeme - zemskú kôru ale aj najvrchnejšiu časť zemského plášťa, obe tieto vrstvy vytvárajú litosféru - kamennú vrstvu. Vytvárajú samostatné súvislé celky zemského povrchu, ktoré sú predmetom výskumu rôznych odborov geológie

Usazené horniny - Velkaencyklopedi

 1. Geologie České republiky - ČGS: Svět geologie
 2. Regionální geologie, geologická mapa ČR a podrobné
 3. HORNINY A NEROSTY - eStránky
 4. Geologie ČR :: Zeměpis
 5. Systematický přehled sedimentárních horni
 6. Atlas hornin - petrografická učebnic

Mineralogie - Horniny (petrologie) - Vyvřelé horniny

Hornina - Wikipédi

Výzkum kritických nerostných surovin v ČR/ Research on critical mineral resources in the CR

 1. Geovlog #01 - Doubravice (ametysty a acháty)
 2. Český granát v mateční hornině serpentinitu - lom 2020
 3. Když kameny vyprávějí 5.díl - Tanec krystalů - Vyvřelé hlubinné horniny
 4. Zánik oceánu na Moravě: Třetihory/ The Sea that Disappeared in Moravia: Tertiary
 5. Jak se stát sběratelem minerálů ...
 6. Česko na střeše světa: Mladší prvohory
 7. Jiří Grygar - Boj s lidskou hloupostí se nedá vyhrát | Neurazitelny.cz | Večery na FF UK

Vznik sopek - lahar/ Formation of volcanoes - lahar

 1. CHYTRÉ MATERIÁLY – NEZkreslená věda V
 2. Vznik sopečného pohoří
 3. Ako bude vyzerať svet do roku 2050?
 4. Krajinou třetihorních sopek
 5. Prvouka: Povrch České republiky
 6. Vlastivěda 06 - Povrch ČR
Mineralogie - Fotoalbum - Nerosty - Horniny - Jílovec

Povrch ČR hory

Kras – WikipediePPT - NEŽIVÁ PŘÍRODA Horniny a nerosty PowerPointDekorační kameny, vápence a vybrané písky ČR - Velké HydčicePetrologie - Magmatické horniny - hlubinné horninyDekorační kameny, vápence a vybrané písky ČR - Lesnice-Vitošovkeramika
 • Tiskarna airprint.
 • Peeta mellark age.
 • Eu forum wot.
 • Hluboká žilní tromboza délka léčby.
 • Winx club games.
 • Labutí jezero brno program.
 • Bauhaus nábytkové nohy.
 • Brusel počasí.
 • Tatra 815 hasiči prodej.
 • Montana mapa usa.
 • Vlasta švejdová obrazy cena.
 • Výmarský ohař krátkosrstý.
 • Svatební podvazek praha.
 • Gyroskop precese.
 • Box zápasy 2017.
 • Sochy z písku 2019.
 • Balet pro děti nymburk.
 • Dárková sada rumů.
 • Rozloučení s duší zemřelého.
 • Kočárek trojkombinace.
 • Zatinani bricha.
 • Zoocentrum kontakt.
 • Vložit inzerát zdarma.
 • Markiza farma 8.
 • Šídlo rašelinné.
 • Zelenina na hubnutí.
 • Pastelka galerie.
 • Co delat kdyz je na vas ucitelka zasedla.
 • Bosé boty pro děti.
 • Motivační citáty o boji.
 • Ment svět draků.
 • Prezidentské volby 2023 kandidáti.
 • Word 2013 64 bit download.
 • Vtipné karikatury.
 • Motivační soutěž pro zaměstnance.
 • Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti.
 • Plazma využití.
 • Strukturované učení co to je.
 • Starověký egypt net.
 • Metamorfóza stonku.
 • Angličtina počet slov.