Home

Horniny čr

Horniny ČR značení DUMU: VY_32_INOVACE_GE2.10 ředmět: GEOGRAFIE Tematická oblast: YZ Á RA - GEOLOGIE Autor: an Vavřín atum vytvoření: 28. 7. 2013 Ročník: 2. ročník opis výukového materiálu: Žák si zopakuje vznik, význam a výskyt důležitých hornin v ČR. Tento pracovní list navazuje n Žuly (též granity) jsou hlubinné vyvřelé horniny obsahující v podstatném množství křemen.Žuly jsou obvykle světlé, šedavě nebo bělavě zbarvené, někdy s modrým odstínem. Známé jsou ovšem také žlutavé, růžové a červené druhy

horniny karbonského stáří, která svým složením odpovídá čedičům či tholeyitům. Texturu mají melafyry buď masivní, či - jako v našem případě - mandlovcovitou. Mandle tvoří sekundární minerály (křemen, chalcedon, chlorit, mordenit, zeolity) Tyto horniny se označují jako lamprofyry. Mineta černošedá hornina, která obsahuje hlavně biotit v husté základní hmotě ± ve vyrostlicích (drobné, nepravidelně omezené šupinky) porfyrické struktury. Tato poměrně rychle větrající hornina nemá praktické použití. 5.3. VÝLEVNÉ (VULKANICKÉ) HORNINY 5.3.1 Vulkanotektonické struktury v ČR. Sopečná činnost je obecně vázána na tektonicky aktivní oblasti (zlomy) jako je tomu u sopek jako Vesuv, Ključevskaja, Fudžijama aj. A nebo na izolované (bodové) oblasti, kde prostupuje teplo z nitra Země a dochází k tavení horniny. Tak jako je tomu např. u havajských sopek Mauna Kea či Mauna. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: Žáci umí vyjmenovat základní výlevné horniny a chápou jejich rozdíly v mineralogickém složení. Znají význačné hory v ČR a naleznou je na mapě. KLÍČOVÁ SLOVA: magma, magmatické (vyvřelé horniny) výlevné, pyroklastické horniny, sopečné sklo, sopečný popel, láva, pemza, tuf, ryolit

o Nerosty a horniny se rozpadají na menší částice. o Příčiny: změny teploty, mrazové zvětrávání-klima: suchým nebo chladným · 2. CHEMICKÉ. o Dochází ke změnám minerálů (nerostů), kdy hlavními činiteli jsou voda, vzdušný kyslík a oxid uhličitý rozpuštěný ve vod Hlavní geologické jednotky ČR Variská orogeneze, která vrcholila před 380 až 300 miliony lety, je předělem v geologickém vývoji. Spodnokarbonské sedimenty mají ještě orogenní charakter, svrchnokarbonské a permské pokládáme za přechodné a mladší sedimenty jsou již platformního charakteru Nová geologická mapa ČR Po čtyřiceti letech byla v roce 2007 vydána nová kompletně digitálně zpracovaná Geologická mapa ČR v měřítku 1:500 000. Tato mapa tedy shrnuje moderní poznatky i dosavadní výsledky výzkumů geologického složení našeho území za několik desetiletí HORNINY Horniny najdeme na povrchu pevnin, ale i na dně moří a oceánů. Na některých místech bývají překryty půdou. Jsou složeny z nerostů. Rozdělení hornin podle vzniku: 1) MAGMATICKÉ 2) USAZENÉ 3) PŘEMĚNĚNÉ 1) MAGMATICKÉ (vyvřelé) - vytvářely se v době, kdy vznikala planeta Zem

Z geologického hlediska dělíme naše území na starší Českou vysočinu (Český masiv) a mladší Západní Karpaty.. Hranicí mezi Českou vysočinou a Západními Karpaty jsou : Dyjskosvratecký úval, Vyškovská brána, Hornomoravský úval, Moravská brána, Hornoslezská pánev.. V Českém masivu převažují vyvřelé horniny, např. žula a přeměněné horniny např. ruly. karbonátové horniny kaustobiolity Třídění hornin je čistě účelové a existuje z něho řada výjimek a přechodných horninových typů. Např. karbonátové horniny můžeme v řadě případů řadit mezi chemogenní sedimenty, nebo jistě existuje řada organogenních a chemogenních sedimentů s vysokým podílem klastických. Horniny Schéma vzniku hornin Postupujte podle směru šipek od žhavého magmatu (základ cyklu): V magmatickém krbu (1) v hlubinách Země je křemičitanová tavenina - magma. Po utuhnutí magmatu v hloubce vznikají plutony - masivy (2). Často dochází k erozi nadložních hornin (3) a obnažení plutonů - hlubinných vyvřelin (4). Př

Žula - Wikipedi

 1. pŘemĚnĚnÉ horniny (metamorfovanÉ) vy_52_inovace_261 vzdĚlÁvacÍ oblast: ČlovĚk a pŘÍroda vzdĚlÁvacÍ obor: pŘÍrodopis roČnÍk: 9. vznik pŘemĚnĚnÝch hornin vznikajÍ pŘemĚnou vyvŘelÝch nebo usazenÝch hornin vlivem tlaku a teploty se mĚnÍ vnitŘn
 2. Obsahuje jak obecné informace o vyvřelých, usazených a přeměněných horninách, jejich různých vlastnotech, vzniku a podrobného rozdělení, tak i systematické přehledy jednotlivých druhů hornin včetně popisu, složení a fotografií a to jak makroskopických tak i v polarizačním mikroskopu
 3. Ahoj, tato stránka je pěkná a hezky shrnutá, ale úplně ti tu chybí žilné (neptunické) magmatické horniny. Vyvřelé horniny se dělí na: a) HLUBINNÉ (plutonické), b) VÝLEVNÉ (vulkanické), c) ŽILNÉ (neptunické)
 4. Nejstarší horniny, to sice nevím, ale pamatuji si, že jsme se na základce chodili dívat na zkameněliny trilobitů do jeskyně v Rybářské ulici v ČK. Do ní se příležitostně ukládal sýr Niva na dozrání. Takže stačí když požádáš tetu Wiki jak je to s trilobitem a dozvíš se i stáří. Snad prvohory, ale to hádám
 5. Nejrozšířenější horniny v ČR . Nejrozšířenější vyvřelé (magmatické) horniny - žula (Českomoravská vrchovina, Středočeská pahorkatina, Karlovarsko, Liberecko), čedič (České středohoří, Doupovské hory, Trosky, Bruntálsko), znělec (České středohoří - Milešovka)
Nasavrky | Železné hory – Geologicky významná oblast

5. HORNINY VYVŘELÉ (MAGMATICKÉ) - cvut.c

Vyvřelé (magmatické) horniny - vznikají utuhnutím magmatu - rozdělení vyvřelých hornin: a) hlubinné b) výlevné c) žilné a) hlubinné vyvřeliny - magma utuhne pod zemským povrchem - magma chladne pomalu → hlubinné horniny mají velké krystaly - žula (granit) -hornina světlá - tvoří ji 3 nerosty: křemen, živec, slíd 2.1 Horniny a nerosty na Českoliu Dne 3.12.2013 se uskutečnila exkurze do Vlastivědného muzea v České Lípě, kde nás i naši paní učitelku Janu Němcovou přivítal geolog Petr Mužák Horniny lze definovat jako: směs. horniny, které vznikaly jen v minulosti, např. železité - křemité páskované železné rudy. Prahory (4 - 2.5 miliard ) •Země vznikla před 4.7 miliardami let. Povrch Země byl z počátku holý a pustý. Zmítal se mohutnými bouřemi a na mnoha místech prorážely proudy žhavé lávy. Láv

Třetihory . 65 - 1,8 mil. a) paleogén (starší) b) neogén (mladší) doba savců rozšiřování Atlantského oceánu; připojení Indie k Eurasi Jako výlevné horniny (též efuziva, efuzivní horniny, extruzivní horniny, vulkanické horniny, sopečné horniny, angl. extruzive rocks, volcanic rocks) označujeme horniny, které pronikly na zemský povrch v roztaveném stavu, tzn. jako přirozená silikátová tavenina, láva. Tokajské vrchy), v ČR jsou hojné paleoryolity. Minerály, nerosty ČR. Minerály, nerosty ČR. Nabídka minerálů, nerostů nalezených v České republice Některé zde vystavené nerosty pocházejí z již nepřístupných nebo v současnosti zakázaných sběratelských lokalit. Minerály na prodej, nejsou sbírány přes zákaz, ale pocházejí ze starých soukromých sbírek ZÁPISY z vyučovacích hodin 4. ROČNÍK: VLASTIVĚDA - zeměpis: VLASTIVĚDA - dějepis: PŘÍRODOVĚDA: 01. ČR - demokratický stát: 39. Časová os

Sopky v ČR - horský web Treking

• Velmi kyselé a živinami chudé horniny • B - mezotrofní trofická řada • Mírn ěkyselé až neutrální, st ředn ěbohaté až bohatší horniny • C - nitrofilní trofická řada Praha : Agentura ochrany p řírody a krajiny ČR, 2001. 304 s. ISBN 808606455 horniny, vyvřelé horniny, usazené horniny, přeměněné horniny. Druh učebního materiálu: Prezentace: Druh interaktivity: Výklad: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání Tento projekt byl spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Hornina je rôznorodá anorganická prírodnina, zložená z jedného, alebo viacerých minerálov.Horniny tvoria najvrchnejšiu časť Zeme - zemskú kôru ale aj najvrchnejšiu časť zemského plášťa, obe tieto vrstvy vytvárajú litosféru - kamennú vrstvu. Vytvárajú samostatné súvislé celky zemského povrchu, ktoré sú predmetom výskumu rôznych odborov geológie

Usazené horniny - Velkaencyklopedi

 1. Geologie České republiky - ČGS: Svět geologie
 2. Regionální geologie, geologická mapa ČR a podrobné
 3. HORNINY A NEROSTY - eStránky
 4. Geologie ČR :: Zeměpis
 5. Systematický přehled sedimentárních horni
 6. Atlas hornin - petrografická učebnic

Mineralogie - Horniny (petrologie) - Vyvřelé horniny

Hornina - Wikipédi

Výzkum kritických nerostných surovin v ČR/ Research on critical mineral resources in the CR

 1. Geovlog #01 - Doubravice (ametysty a acháty)
 2. Český granát v mateční hornině serpentinitu - lom 2020
 3. Když kameny vyprávějí 5.díl - Tanec krystalů - Vyvřelé hlubinné horniny
 4. Zánik oceánu na Moravě: Třetihory/ The Sea that Disappeared in Moravia: Tertiary
 5. Jak se stát sběratelem minerálů ...
 6. Česko na střeše světa: Mladší prvohory
 7. Jiří Grygar - Boj s lidskou hloupostí se nedá vyhrát | Neurazitelny.cz | Večery na FF UK

Vznik sopek - lahar/ Formation of volcanoes - lahar

 1. CHYTRÉ MATERIÁLY – NEZkreslená věda V
 2. Vznik sopečného pohoří
 3. Ako bude vyzerať svet do roku 2050?
 4. Krajinou třetihorních sopek
 5. Prvouka: Povrch České republiky
 6. Vlastivěda 06 - Povrch ČR
Mineralogie - Fotoalbum - Nerosty - Horniny - Jílovec

Povrch ČR hory

Kras – WikipediePPT - NEŽIVÁ PŘÍRODA Horniny a nerosty PowerPointDekorační kameny, vápence a vybrané písky ČR - Velké HydčicePetrologie - Magmatické horniny - hlubinné horninyDekorační kameny, vápence a vybrané písky ČR - Lesnice-Vitošovkeramika
 • Modročerná barva na vlasy.
 • Trichobezoáry u koček.
 • Prvorepublikové noviny.
 • Antikoncepční pilulky značky.
 • Libanon pohoří.
 • Nejlepší opalovací oleje.
 • Mall sluchátka.
 • Lichožrouti pro děti od.
 • Raw dort brno.
 • Rostliny v poušti.
 • Bormio.
 • Svařování temperované litiny.
 • Calcium pantothenicum na co se pouziva.
 • Operace krční páteře olomouc.
 • Centra zahradnické služby.
 • Joža uprka podpis.
 • Google play reinstall.
 • Bitva u kurska prezentace.
 • Vlada 2013.
 • Libor hruška nemoc.
 • Rychlokurz španělštiny.
 • Motogp 2018 season wiki.
 • Letecky disneyland pariz.
 • Uic gb.
 • Pirati kandidatka zlin.
 • Impulzy vzniku inflace.
 • Dlouhé nehty na nohou.
 • Jak pěstovat světelný kořen.
 • Official name of usa.
 • K apple pay se nelze pripojit.
 • Plovák do bazénu baumax.
 • Antická filosofie pdf.
 • Salt n pepa letna.
 • Překážky na straně zaměstnance 2018.
 • Věkový rozdíl 5 let.
 • Odborné časopisy předplatné.
 • Košík na koloběžku.
 • Zahradní jezírko heureka.
 • Svědivé pupínky na těle.
 • Hnilobný zápach z úst.
 • Hotely plzeň centrum.