Home

Na čem závisí velikost magnetické síly, která působí na vodič s proudem?

Vodič může být i ve tvaru závitu, pak i na něj působí magnetická síla, která se dá využít např. u elektromotorů nebo deprézského měřícího přístroje. Magnetickými poli na sebe navzájem působí i dva vodiče s proudem. V závislosti na směru proudu se buď přitahují nebo odpuzují Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud).Magnetické pole lze tedy pozorovat kolem elektrických vodičů, kde je zdrojem volný elektrický proud, ale také kolem tzv. permanentních magnetů, kde jsou zdrojem pole vázané elektrické proudy.Magnetické pole může být také vyvoláno změnami elektrického pole

Velikost a směr magnetické síly. Na vodič s proudem, který se nachází v magnetickém poli, působí magnetická síla, jejíž velikost závisí na velikosti magnetického pole, na proudu procházejícím vodičem a na poloze vodiče vůči magnetickým indukčním čarám Na problematiku se můžeme podívat z hlediska síly působící na vodič s proudem v magnetickém poli ¤.Podívejme se na situaci tak, že jeden vodič (třeba ten vlevo) vytváří magnetické pole a na druhý vodič nahlížejme jako na vodič, který se v tomto magnetickém poli nachází Velikost magnetické síly - magn. síla závisí na proudu a délce vodiče v magnetickém poli. Přímý vodič s proudem v homogenním magnetickém poli umístěný kolmo na siločáry - magnetické pole na něj působí silou. Vedle něj dáme ještě jeden vodič, kterým bude protékat stejný proud - na tento vodič působí magn. pole. Směr magnetické síly, která působí na jeden z rovnoběžných vodičů s proudem, závisí na směru proudu v druhém vodiči (viz obr. 110): 1. proudy ve vodičích mají souhlasný směr - vodiče se přitahují 2. proudy ve vodičích mají opačný směr - vodiče se odpuzuj Směr síly závisí na poloze magnetu vůči vodiči a na směru proudu procházejícího vodičem. Proč se vodič vychýlí? Příčinou vzniku magnetické síly, která působí na vodič s proudem v magnetickém poli, je vzájemné působení magnetického pole vodiče s proudem a magnetického pole magnetu

Magnetická síla Eduportál Techmani

 1. Magnetické pole vodičů s proudem [upravit | editovat zdroj] Z obecných znalostí víme, že v okolí vodiče, kterým protéká proud, se vytváří magnetické pole. Zároveň víme, že magnetické pole působí určitou silou na vodič s proudem
 2. govým pravidlem levé ruky: Položíme-li levou ruku na vodič, aby prsty ukazovaly směr proudu a magnetické indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukáže odchýlený palec směr síly
 3. Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.. Síla se projevuje statickými účinky - je příčinou deformace těles - a dynamickými účinky - je příčinou změny pohybového stavu tělesa (hmotného bodu), např. uvedení tělesa z klidu do pohybu nebo naopak, či změny velikosti nebo směru rychlosti tělesa

Výpočet síly působící na vodič v MP Pokud je vodič protékaný proudem umístěný ve vnějším magnetickém poli, působí na něj síla. (obecně tato síla působí na jakékoliv pohybující se náboje). Velikost síly působící na vodič o délce l v homogenním magnetickém poli za předpokladu, že siločáry vnějšíh Na cívku v magnetickém poli, kterou protéká proud, působí magnetické síly. Směr těchto sil určuje Flemingovo pravidlo levé ruky, které je podrobně popsáno v pokusu Působení magnetického pole na vodič s proudem.Proud v částech cívky rovnoběžných s osou teče opačným směrem, proto na horní a dolní část cívky působí magnetické síly opačným směrem

Magnetické pole - Wikipedi

Vznášející se vodič v magnetickém poli Země — Sbírka úlo

magnetická pole, která na sebe navzájem také silově působí. Síla (její velikost), kterou na sebe tyto vodiče působí je vyjádřená: = 2. 12 - permeabilita prostředí, I 1,I 2 - proudy ve vodičích, l - vzájemná délka vodičů, d - vzdálenost vodič Platí pouze pro přímý vodič, ale pokud libovolný vodič rozdělíme na krátké úseky Dl, bude výsledná magnetická síla vektorový součet sil působících na jednotlivé úseky.. Veličina B je magnetická indukce.Magnetická indukce je vektorová veličina, kterou charakterizujeme magnetické pole. [B] = T (tesla) Velikost magnetické indukce závisí jen na magnetickém poli Indukčnost cívky L je veličina, která charakterizuje magnetické vlastnosti cívky. Její velikost závisí na vlastnostech cívky - na délce cívky, obsahu plochy každého závitu, na počtu závitů a na permeabilitě jádra. Indukčnost je důležitý parametr el. obvodu (spolu s odporem R a kapacitou C) Abychom mohli magnetické látky porovnávat, byla zavedena veličina relativní permeabilita μ r. Podle hodnoty relativní permeabilita rozdělujeme látky na paramagnetické (μ r > 1, konstantní), diamagnetické (μ r < 1, konstantní) nebo feromagnetické (μ r >> 1, závisí na intenzitě magnetického pole). K vysvětlení vzniku těchto vlastností musíme vstoupit až do nitra atomu. Otázky: Jak se projevuje působení magnetické síly u dvou vodičů s proudem? Kdy se budou vodiče s proudem k sobě přibližovat, kdy oddalovat? Na co všechno působí magnetická síla? Na čem závisí velikost vychylovací síly (máme-li vodič s proudem v magnetickém poli mangetu) a jak s

Určete velikost magnetické síly, která na vodič působí. 2) V homogenním magnetickém poli o magnetické indukci 2 T působí na vodič délky 20 cm, kolmý k magnetickým indukčním čarám, síla o velikosti 2,4 N. Určete proud ve vodiči 3. Na čem závisí a jak velikost síly Fm magnetického pole působící na přímý vodič s proudem I ? 4. Na čem a jak závisí velikost magnetické indukce magnetického pole solenoidu? 5. Vyslovte Flemingovo pravidlo levé ruky. 6. K čemu můžeme použít Ampérovo pravidlo pravé ruky? 7. Urči rozdíl mezi solenoidem a toroidem. 8

Magnetické pole přímého vodiče s proudem

Její velikost závisí na velikosti procházejícího proudu, na délce té části vodiče, která leží v magnetickém poli, a na magnetickém poli samotném: Magnetická síla: Magnetické pole se projevuje silovým působením (dva magnety, magnet a vodič s proudem atd.) 4.5.4 Magnetická indukce Předpoklady: 4501, 4502, 4503 Př. 1: Do homogenního magnetického pole se svislými induk čními čarami položíme svislý vodi č s proudem. Ur či sm ěr síly, kterou bude na vodi č p ůsobit magnetické pole, pokud proud i induk ční čáry sm ěřují seshora dol ů

Směr magnetické síly, která působí na jeden z rovnoběžných vodičů s proudem, závisí na směru proudu v druhém vodiči. Určíme velikost magnetické síly, kterou působí magn. pole na část vodiče o délce l dosazením horního vztahu do vzorce pro Fm Síla, která působí na nabité částice procházející magnetickým polem, je vţdy kolmá jak na směr magnetického pole, tak na směr pohybu daných částic. 36.6 Magnetické síly a pohybující se nabité částic Magnetické pole působí na magnetický dipól momentem síly a tím jím otáčí. Tzn., že koná práci ⇒ dipól má potenciální energii, která závisí na jeho orientaci vzhledem k magnetickému poli EBp(α)=−⋅µ GG (analogie s elektrickým dipólem: EpEp(α)=− ⋅ GG) Orientace odpovídající největší a nejmenší energi

MAGNETISMUS A ELEKTROMAGNETISMUS: Magnety na sebe působí magnetickými silami. Ty mohou být přitažlivé nebo odpudivé. Velikost magnetické síly ubývá s rostoucí vzdáleností. Magnetické síly jsou zprostředkovány magnetickým polem. Prostředí, jakými jsou vzduch, voda, líh, písek, mouka prakticky neovlivňují magnetické síly Působení magnetického pole na vodič Na vodič, kterým protéká proud, působí v magnetickém poli síla. Ta je tím větší, čím je větší proud procházející vodičem a čím je silnější magnetické pole. Směr síly určíme pomocí pravidla levé ruky: Položíme-li levou ruku na vodič tak, aby magnetické indukční čáry. Studentovo minimum - GNB - Elektrický náboj - Elektrické pole Měření el. náboje 1) elektroskop - pouze kvalitativně, nelze měřit typ náboje nebo jeho přesnou velikost 2) elektrometr - se stupnicí nebo digitální, lze určit velikost i typ náboje Dělitelnost el. náboje - el. náboj lze dělit, přenášet z jednoho tělesa na druh c) směr magnetické síly, která působí na jeden z rovnovážných vodičů s proudem, závisí na směru proudu v druhém vodiči d) uchopíme-li vodič do pravé ruky tak, že palec ukazuje proti směru proudu, pak prsty ukazují orientaci magn. indukčních ča 1. Vlastnost dvou veličin (nejč. poloha a hybnost) 2. Říká, že čím lépe určíme jednu vlastnost tím hůře tu druhou. 3. Můžeme předpovědět chování systému, pokud známe jeho počáteční stav, je v praxi nepoužitelná: počáteční stav systému nikdy nemůžeme zjistit dostatečně přesně (protože nelze dostatečně přesně zjistit oba tyto konjugované parametry)

Směr magnetické síly, která je kolmá na magnetickou indukci, a směr rychlosti částice závisí na náboji částice Paramagnetické látky - relativní permeabilita lehce větší než 1, mírně zesilují magnetické pole, hliník, mangan, chrom, platina, závisí na teplot Magnetické pole vodiče s proudem. v okolí vodiče s proudem se vytváří magnetické pole. orientace indukčních čar ja dána Ampérovým pravidlem pravé ruky směr síly, kterou bude působit magnetické pole 1. vodiče na 2. vodič, je dán Flemingovým pravidlem levé ruky Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud) El. proud protékající vodičem budí kolem sebe magnetické pole. Když ho vložíme do dutého magnetu, začne na vodič působit magnetická síla a vodič se vychýlí (magnetická síla je výsledkem střetu mag. pole vodiče a mag. pole magnetu). Jaký bude směr síly, závisí na směru proudu. Platí Flemingovo pravidlo levé ruky má velikost 12 2 0 7 0 8,854 10 4 10 = ⋅ − ⋅ ⋅ = πc ε [F·m-1] (1.2) Konstanta c0 = 2,9986*10 8 ms-1 je rychlost světla ve vakuu. Bylo zjištěno, že dva nesouhlasné náboje se přitahují, dva souhlasné odpuzují. Tím je určený smysl působení sil

Ampérovo pravidlo pravé ruky zní: uchopíme-li vodič do pravé ruky tak, že palec ukazuje směr proudu, pak prsty ukazují orientaci magnetických indukčních čar velikost proudu, který protéká vodičem, je přímo úměrná délce vodiče směr magnetické síly, která působí na jeden z rovnoběžných vodičů s proudem, závisí. S dq Na celkový náboj dq v tomto elementu vodiče , který se pohybuje nějakou rychlostí v, pak podle Lorenzova vztahu působí síla (je to část celkové síly na vodič) : dF dq v B Pomocí délky dl elementu vodiče a jeho příčného průřezu S vyjádříme nyní jeho objem : dV S d Působení magnetického pole na vodič V obou obrázcích vyznač šipkou sílu, která působí na vodorovnou část vodiče. Jaká síla působí na vodič, který má směr magnetických indukčních čar? Závisí síla na velikosti proudu ve vodiči? - + + - Fyzika 9_PS-SsN_s01-72.indd 7 24.07.19 14:5 V homogenním magnetickém poli je velikost magnetické síly určena vztahem Veličina B charakterizuje silové působení magnetického pole na vodič s proudem a její velikost závisí jen na magnetickém poli. Je to vektorová veličina a nazývá se magnetická indukce. kterým prochází stálý proud 1 A, působí síla 1 N

Určete velikost síly, která působí na vodič. Potřebný jev: A Vysvětlení: Vodič je součástí obvodu a protéká jím proud (velikost proudu závisí na odporu vodiče). Vodič je umístěn v homogenním magnetickém poli, a proto na něj působí magnetická síla (jev A) Magnetické pole vodiče s proudem Magnetické vlastnosti látek byly známy už od starověku, ale teprve v roce 1820 si dánský fyzik, chemik a filosof Hans Christian Oersted (1777 - 1851) všiml souvislosti magnetismu a elektrického proudu. Zjistil, že magnetka umístěná v blízkosti vodiče se vychýlí, začne-li vodičem protékat proud Obsahuje podstatné definice, vzorce a nákresy. Vysvětluje, co je to magnetická indukce B či ampér. Zabývá se částicemi s nábojem v magnetickém poli, látkami v magnetickém poli a na závěr uvádí možná využití magnetismu závisí také na polaritě náboje částice. Vše je postupně naznačeno na Obr. 5. Na částici s nábojem q, která letí rychlostí v kolmo na magnetickou indukci B, působí magnetická síla F m, jejíž velikost lze vyjádřit vztahem: = . (1) Obr. 4 Magnetické pole solenoidu Obr. 5 Směr magnetické síly působící.

Zápisy do sešit

B je magnetická indukce a charakterizuje magnetické pole. α je úhel mezi vodičem a indukčními čarami. Jednotkou magnetické indukce je tesla, značka T. Vzájemné působení rovnoběžných vodičů s proudem Směry magnetických sil, kterými na sebe působí rovnoběžné vodiče s proudem, závisí na směrech proudů ve vodičích I1I2/d . l Pokud proudy procházejí souhlasnými směry vodiče se přitahují, pokud nesouhlasnými směry pak se odpuzují Částice s nábojem v magnetickém poli Pohybuje-li se v magnetickém poli ve směru kolmém k indukčním čarám částice rychlostí v a s nábojem Q, působí na ni síla: Fm = B Q v Má charakter dostředivé síly. Na přímý vodič s proudem působí v magnetickém poli magnetická síla jejíž velikost závisí na proudu ve vodiči, na aktivní délce vodiče (tj. délce té části vodiče, kterou vodič zasahuje do magnetického pole) a na směru, který má vodič, a tedy i proud vzhledem ke směru magnetických indukčních čar - k určení magnetické síly použijeme Flemingovo pravidlo levé ruky: Položíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s proudem. OBRÁZEK 7-13 STR. 13 Ukázal, že na kousek vodiče o délce , protékaný proudem I působí síla (vektorový součin) Síly působící na elektrické proudy II Pro dlouhý přímý vodič, který celý můžeme popsat vektorem , jímž protéká proud I, platí integrální vztah: Produkují-li proudy magnetické pole a jsou-li těmito poli také ovlivňovány

Magnetické pole rovnoběžných vodičů s proudem :: ME

L µ 0 = 4π . 10-7 NA-2 Pokud proudy procházejí souhlasnými směry vodiče se přitahují, pokud nesouhlasnými směry pak se odpuzují Částice s nábojem v magnetickém poli Pohybuje-li se v magnetickém poli ve směru kolmém k indukčním čarám částice rychlostí v a s nábojem Q, působí na ni síla: Fm = B Q v Má charakter. Fyzika: Ročník 9. Výstup z předmětu: Učivo: Průřezová témata: Přesahy, vazby, poznámky atp. zjistí zda na těleso působí magnetická síla, dokáže popsat využití magnetické síly v praktických situacích, ověří existenci magnetického pole, u konkrétního magnetu dokáže pokusně určit druh pólu a graficky znázornit indukční čár Magnetická indukce je dána počtem magnetických indukčních čar (tokem f) na jednotku ploch S. B = f / S, jednotkou je tesla (T). Magnetická indukce vyjadřuje silové účinky magnetického pole. Magnetické pole má indukci 1 T, působí-li na vodič, kterým teče proud 1 A, silou 1 N na každý metr jeho délky Na přímý vodič s proudem I působí v magnetickém poli síla Fm, pro jejiž velikost platí: nezávisí na orientaci vodiče je nepřímo úměrná velikosti proudu procházejíciho vodičem je přímo úměrná velikosti magnetické indukce je nepřímo úměrná velikosti magnetické indukce

VODIČ S PROUDEM V MAGNETICKÉM POLI - FyzWe

Na čem závisí velikost tepla, které těleso přijme nebo předá při tepelné magnetické pole. 2. Proč na sebe magnet a vodič s proudem silově působí? 3. Co je elektromagnet? 4. Vysvětli použití elektromagnetu. 5. Vysvětli funkci zvonku vodiČ s proudem v homogennÍm mg. POLI na vodič působí síla experimentálně - přímo úměrná velikosti proudu a délce vodiče v mg. poli (aktivní délka vodiče) závisí na poloze vodiče (na úhlu vodiče a mg. indukčních čar) závisí na hustotě mg. indukčních čar magnetická indukce, jednotka tesla T orientace síly. která působí na tělesa v plynu a uvede její praktické užití - dovede určit, na čem závisí velikost pohybové energie tělesa - početně určuje velikost polohové energie tělesa - pokusem dokáže, že v okolí cívky s proudem je magnetické pol

Magnetické pole - WikiSkript

Třecí síly. F t vznikají při pohybu tělesa v látkovém prostředí nebo po povrchu jiných těles, původ v nerovnosti styčných ploch . Smykové tření - třecí síl 3. Určete velikost magnetické indukce B homogenního magnetického pole, jestliže na vodič kolmý na indukční čáry působí síla 0,2 N. Vodič má aktivní délku 12,5 cm a prochází jim stálý proud 4 A. 4. Na přímý vodič,který svírá s indukčními čárami homogenního magnetického pole úhel 90° Směr magnetické síly v každém okamžiku můžeme určit pomocí Flemingova pravidla levé ruky přeformulovaného pro částice s nábojem:. Položíme-li otevřenou levou ruku ve směru rychlosti kladně nabitých částic tak, aby indukční čáry magnetického pole vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na částice

Studijní materiál Elektrotechnika_1_Skripta z předmětu Elektrotechnika 1 (BPC-EL1), Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), Vysoké učení technické v Brně (VUT Výraz (3.58) platí nezávisle na tom, jakým mechanismem je proudová hus­tota realizována. Udává vztah mezi okamžitými hodnotami síly f, proudové hustoty j a magnetické indukce B v daném bodě. Fyzikální obsah vztahu (3.58) je zřejmě stejný jako fyzikální obsah vzorce (3.57).Je tedy lhostejné, který z nich budeme za definici vektoru magnetické indukce považovat 5. Na čem závisí velikost elm. indukovaného napětí? 6. Napiš tři příklady využití elektromagnetické indukce. 7. Jak se nazývají stroje na přeměnu mech. energie na elektrickou? 8. Co je to alternátor. 9. Které zařízení vyrábí stejnosměrný proud? 10. Čím se liší stejnosměrný a střídavý proud dva rovnoběžné vodiče s proudem se navzájem přitahují (souhlasné směry . I) nebo odpuzují stejnými mag. silami, které mají stejnou velikost, ale opačný směr. Permeabilita prostředí. charakteristika prostředí z hlediska zeslabování magnetické síly. m (mí) - permeabilita vakua = 4p10-7 NA-

Obchodní č. 0011332 Počet stran 160 Vydání 1. elektronické knihy Vydání 3. tištěné knihy ISBN 978-80-7196-450- Je - li přímý vodič kolmý na indukční čáry (jako např. u točivých strojů), pak α=90°, sinα=1 a síla kterou magnetické pole působí na vodič se spočítá: =∙∙. ;,, velikost a směr působící tlakové síly. užívá s porozuměním vztah mezi tlakem, takovou silou a obsahem plochy na níž síla působí. užívá Pascalův zákon k vysvětlení funkce hydraulických zařízení. vysvětlí vznik hydrostatického tlaku a s porozuměním používá vztah p=h ρ g k řešení problémů a úloh. tlaková.

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS - Elektřin

Charakterizuje silové působení mag. pole na vodič s proudem - závisí na mag. poli. Je to vektorová veličina. V homogenním mag. poli je konstantní. [B]=[T] T je Tesla. Magnetickou indukci 1T má mag. pole, v němž na jeden metr délky vodiče kolmého k indukčním čárám, kterým prochází stálý proud 1A, působí síla 1N Jaký směr a velikost má vektor magnetické indukce v ose cívky? 6.Nakreslete experiment, kterým lze ukázat, že na vodič protékaný proudem, který se nachází vhodně v magnetickém poli, působí magnetická síla. Nakonec napište vztah, pomocí něhož jsme schopni určit velikost této magnetické síly Souvislost elektřiny a magnetismu. Průchod elektrického proudu vytvoří kolem vodiče magnetické pole. (elektřina + magnetismus = kamarádi) Negativní vliv elektrického vedení na elektroniku. Cívka = více vodičů - jejich magnetická pole se složí -> silnější výsledné pole. Cívka s proudem = elektromagnet (chová stejně, jako magnet) je síla, kterou na sebe působí tělesa s elektrickým nábojem (elektricky nabitá tělesa). Velikost elektrické síly závisí na velikosti nábojů, vzdálenosti těles a prostředí mezi nimi. Spočítá se podle vzorce, kde q1 a q2 jsou náboje těles, r je jejich vzdálenost, ε je permitivita prostřed 15. NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Zdroje nestacionárního mag. pole Charakteristika - vektor B nemá v určitém místě stálou velikost a směr - magnet. pole nestac. mag. pole se s časem mění 3 zdroje: - nepohybující se vodič s časově proměnným proudem - pohybující se vodič s proudem - pohybující se permanentní magnet nebo elektromagnet Elektromagnetická.

Síla - Wikipedi

Hmotnost smyčky je m, obsah plochy ohraničené elipsou s danými poloosami je S = πab . mg V: I = πBa 9.2 Určete velikost výsledné síly, která působí na lomený vodič ve tvaru poloviny pravidelného šestiúhelníka, který zasahuje do homogenního magnetického pole, jehož magnetická indukce má velikost 0,15 T (viz obr. 27) vstupují do dlaně, palec ukazuje směr síly, kterou působí magnetické pole na vodičs proudem) • Ampérův zákon: Dva rovnoběžné vodiče s proudem, jejichž vzdálenost je mnohem menší než jejich délka, na sebe působí silou Magnetické pole Magnetické pole kolem přímého vodiče a magnetické pole v okolí tyčovéh 1. Napište vztah pro velikost síly, kterou působí magnetické pole na pohybující se náboj. 2. Napište vektorový vztah pro tutéž sílu, doplňte obrázkem. 3. Jaký směr má tato síla? 4. Řešte pohyb náboje v magnetickém poli pro rychlost pohybu náboje a) rovnoběžnou s magnetickou indukcí b) kolmou na magnetickou indukci

 1. Její velikost závisí na atomové stavbě dané látky. Je tedy závislá na poloze prvku v periodické Vodič s odporem 1 Ω má vodivost 1 S (siemens). Podle vodivosti dělíme materiály na vodiče a nevodiče neboli izolanty. Mezi nimi je Číselná hodnota napětí se určí jako podíl síly a plochy, na níž síla působí
 2. ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Opakovací úlohy (1) Opakovací úlohy (2) Zapamatuj si Úlohy Úlohy 1 Úlohy 2, 3 Úlohy 4 Úlohy 5 7. Test Test Úlohy 1, 2 Úlohy 3, 4 Úlohy 5, 6 Úlohy 7, 8 Úlohy 9 Úlohy 10, 11 Úlohy 12, 13 Úlohy 14, 15 Úlohy 16, 17 Úlohy 18 Úlohy 19, 20 Rozšiřující otázky (1
 3. Na vodič , protékaný elektrickým proudem, působí v magnetickém poli síla. F = B ( I ( l. Svírá-li vodič se siločárami magnetického pole úhel , je síla působící na vodič. F = B ( I ( l ( sin Pravidlo levé ruky nám ukazuje směr působení síly. Magnetické siločáry procházejí po směru. dlaní do levé ruky
 4. Velikost dostředivé síly, která působí na hmotný bod při rovnoměrném pohybu po kružnici, je Magnetické pole indukce B působí silou F na přímý vodič aktivní délky l protékaný proudem I. Vodič svírá s 25 cm se pohybuje v homogenním magnetickém poli o magnetické indukci 0,5 T. Rychlost pohybu je kolmá k.
 5. Na pravé straně máme nejprve n2, což dle předpokladu je dělitelné třemi. Totiž víme, že n je dělitelné třemi a předpoklad říká, že pokud je n dělitelné třemi, pak je i n2 dělitelné třemi: Díky poloze čtverce bude vzdálenost vodiče a místa, kde určujeme velikost magnetické indukce, různá
 6. ut. Veškeré ztráty zanedbejte. Velikost a rmìr síly pùsobící na náboj. je v každém bodì vektorovým souètem že síla, která působí na náboj do pole vložený je úměrná velikosti vloženého náboje. Tuto úměrnost nazýváme intenzitou.
 7. První přístroj umožňuje přibližné měření velikosti magnetické indukce B. Měření může sloužit jako příklad aplikace známého vztahu pro sílu působící na vodič s proudem: F = BIl . Ze známého proudu I, délky vodiče l a změřené síly F spočteme B. Sílu F určíme vážením

Působení magnetického pole na cívku s proudem — Sbírka pokus

 1. Velikost magnetické indukce homogenního magnetického pole se rovnoměrně zmenšovala tak, že za dobu 0,05 s se zmenšila z hodnoty 0,5 T na 0,1 T. Urči napětí indukované v závitu. V rovině, která je kolmá k indukčním čárám homogenního magnetického pole o magnetické indukci velikosti 10-2 T, leží drátěný závit o odporu.
 2. Platí, že síla F, která na náboje působí, je přímo úměrná jejich velikosti q. Konstanta úměrnosti je vektor a nazývá se intenzita elektrického pole. Má směr síly, která by v daném místě působila na částici s kladným nábojem. Jednotku intenzity elektrického pole můžeme zjistit z výše uvedeného vztahu
 3. V homogenním magnetickém poli o magnetické indukci 0,8 T je umístěn přímý vodič, kterým prochází proud 2 A. Aktivní délka vodiče je 15 cm. Vodič svírá se směrem vektoru magnetické indukce úhel 30°. Urči, jakou silou působí magnetické pole na vodič
 4. Když vložíme vodič protékaný proudem do homogenního magnetického pole vytvořeného např. mezi póly permanentního magnetu, na vodič protékaný proudem I působí v mag. poli síla Fm: 5. Vypočtěte magnetický indukční tok, který protéká plochou 13,2 cm2při magnetické 11
 5. elektrickém odporu R, která se pohybuje konstantní rychlostí v (viz obr.) a při pohybu zůstává v kontaktu se zbytkem obvodu. Určete: a) velikost indukovaného elektromotorického napětí U v obvodu; b) velikost a směr proudu I protékajícího obvodem; c) velikost a směr síly, jakou magnetické pole působí na
 6. 215. Dlouhý přímý úzký pásek z neferomagnetického kovu necháme volně padat mezi póly magnetu s homogenním polem o magnetické indukci , která je kolmá k rovině pásku. Na pásek působí vedle tíhové síly také brzdná síla , která je vyvolána vířivými proudy
 7. kontextu položit - na čem závisí velikosti síly, kterou na sebe působí dva magnety? Gilbertův model Pokud by se stejná otázka týkala bodových nábojů, dává jasnou odpověď Coulombův zákon. Magnetické působení je ovšem mnohem složitější a zahrnuje velikost, tvar, materiál, vzdále

indukce magnetického pole - hodnota určená parametry média, ukazující velikost síly, se kterou pole působí na kompasovou jehlu, vodič s proudovým nebo feromagnetickým materiálem při prezentaci objektu Velikost B, kterou můžeme vážkami změřit, odhadneme z typických hodnot m = 0,1 g, g = 10 m/s 2, I = 0,2 A, l = 2,5 cm, n = 10 na B = 20 mT. To je řádová velikost magnetické indukce blízko běžného tyčového školního magnetu. Citlivost vážek lze nastavit tak, že indikují i o dost menší síly Musíme změnit translační veličiny na rotační : P = Fv = T Překonávání momentu síly II Ukažme nejprve, že prochází-li tyčkou délky L, která se může otáčet kolem jednoho svého konce v homogenním magnetickém poli o indukci B, proud I, působí na ni moment síly. Na každý kousek dr tyčky působí zřejmě síla působí na okolí magnetickou silou . F. Velikost působení magnetické síly . F cívky projevující se na její dosedací ploše S závisí přímo na hustotě energie w m magnetického pole v cívce, která se rovná polovičnímu součin

 • Star wars knihy bazar.
 • Výjezdy policie moravskoslezský kraj.
 • Zdravotní tělocvik cviky.
 • Duchovní bytosti.
 • Slabikar z roku 1980.
 • Camper boty.
 • Triumph bonneville cena.
 • Vadí nevadí online cz dabing.
 • Složení podlahy v garáži.
 • Dobytí jeruzaléma saladinem.
 • Woody harrelson movies.
 • Dlažební kostky pokládka.
 • Wilson official website.
 • Svatky usa 2019.
 • Výzkumný rámec.
 • Taneční škola zita brandýs nad labem.
 • Katapult 2016.
 • Hypoplazie vertebrální tepny.
 • 3d modeling software for 3d printing.
 • Externí ilustrátor.
 • Jak potrestat psa když uteče.
 • Claire holt osobnosti.
 • Tottenham hráči.
 • Nejlepší opalovací oleje.
 • Prezidentské volby 2023 kandidáti.
 • Muzeum nové generace vstupné.
 • Autokelly sleva 50%.
 • Pierre richard filmy.
 • Dřevěná kuchyňská deska.
 • Jidelnicek po operaci hemeroidu.
 • Čárka před uvozovkou.
 • Akustické kytary bazar.
 • Osteochondrom operace.
 • Vectron railworks.
 • Přívěsný vozík bauhaus.
 • Kolonoskopie u dětí.
 • Play doh vysychá.
 • Test na autismus v 18 mesicich.
 • Sedý zákal.
 • Nejlepší fotoaparát 2018.
 • Ombre diy.