Home

Spisovná slova

Spisovná slova. Spisovná slova mají reprezentativní funkci. Představit si to můžeme tak, že je budeme spíše využívat v komunikaci s někým, koho si vážíme, ale není to náš kamarád (pan ředitel, paní učitelka, paní prodavačka, pan doktor, kamarádova maminka, cizí pán, někdo dospělý,) Pravidla českého pravopisu, psaní zkratek, písmena i a y, písmeno ě, psaní titulů - zdomácnělá slova = přizpůsobení výslovnosti i pravopisu češtin. Share. Následující příspěvek SPISOVNÁ ČEŠTINA A JAZYKOVÁ KULTURA; Předchozí příspěvek AKTUÁLNÍ ČLENĚNÍ VÝPOVĚDI, POŘÁDEK SLOV V ČESKÉ VĚT.

Spisovná čeština je podoba českého jazyka, která je určena pro používání na oficiální úrovni; . Spisovná čeština má dvě formy: čistě spisovná nebo prostě spisovná čeština, určená pro veškerý veřejný styk (vyznačuje se např. tvary píši, děkují, mohou).Má reprezentativní a úřední funkci. Používá se standardně při oficiálních a úředních. Spisovná × nespisovná slova. Třídění. Třídění tě učí zařazovat slova či předměty do kategorií a hledat tak společné charakteristiky. Spustit Zpět na výběr cvičení .. Online slovník češtiny, slovník synonym a pravidla pravopisu zdarm Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *). Slovníček - vybrané pojmy oficiální (úřední) dokumenty apod. Spisovná čeština je jediný útvar češtiny, jehož podoba je dána systematickým popisem v kodifikačních příručkách To psisko mi nesmí na oči! Ty můj pejsánku. Hafan je to! Čokl! Nemluv tak, je to pes. Aneb jak do slov vstupují emoce. A mění neutrální slova na ta lichotná a hanlivá. Znáte to. Někdy se zdravě naštveme, někdy lítostivě rozněžníme. Odráží se to i na slovech, která si bereme do úst. Slova neutrální

Archaismy. Archaismy obecně označují slova zastaralá.Prakticky se jedná o slova, která se již aktivně příliš nepoužívají, užijeme jich pouze ve specifických jazykových projevech, například pokud chceme navodit atmosféru určitého historického období apod.Tyto jazykové prostředky dodávají vyjádření vznešenost a vážnost, především ve veřejných projevech. Čeština spisovná a nespisovná Při vyjadřování na veřejnosti ( škola, úřady) a při psaní dopisů užíváme češtinu spisovnou, dodržujeme pravidla spisovné řeči a používáme slova spisovná. ( V mluvených projevech se mohou někdy vyskytnout i hovorová spisovná slova - např. panelák, obývák, polívka (eds.) Spisovná čeština a jazyková kultura 1993, 1995. Kořenský, J. K článku Od školské spisovnosti ke standardní češtině: reakce na výzvu k diskusi. SaS 66, 2005, 270-277

Zjednodušeně řečeno neutrální slova jsou ta, která se užívají ve veřejných projevech, ve škole a dalších oficiálních institucích (spisovná hovorová čeština) a příznaková ta, která se užívají doma, v akademické obci či v umění (obecná čeština, spisovná knižní čeština, odborné názvy, poetismy) Slova spisovná a nespisovná. Moc toho asi nebude, tak prosím co nejvíce o tomto tématu, tím po vás nechci vypisovat slovo po slovu, ale prostě např. jak poznat spisovné a nespisovnéé slovo, co je to nespisovné slovo apod. Potřebuji toho, co nejvíce, DÚ to není. Dík 1) spisovná - a) knižní (oficiální projevy, odborná literatura, úřední a obchodní dopisy; archaická slova, odborná terminologie, ) - b) hovorová (neoficiální projevy např. soukromé dopisy, vyprávění; zakodifikována v normativních příručkách

spisovnÁ ČeŠtina - reprezentativní útvar národního jazyka, jednotný na celém území, celonárodní dorozumívací prostředek všech příslušníků našeho národa; jazyk státních a úředních dokumentů, literatury, jednací jazyk na veřejnosti - v tisku, rozhlase, TV, škol vÝznam slova slova nadŘazenÁ podŘazenÁ souŘadnÁ slova protikladnÁ slova mnohoznaČnÁ slova souznaČnÁ slova spisovnÁ nespisovnÁ slova citovĚ zabarvenÁ slovnÍ druhy pÁrovÉ souhlÁsky ČeskÝ jazyk 3.roČnÍ Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Obecná čeština je nespisovná forma českého jazyka používaná obvykle v běžné ústní komunikaci. V lingvistice se definuje jako interdialekt používaný zejména v Čechách a na západní Moravě - původně jde o nářečí Čech. Liší se od spisovné češtiny, která je v neformálním hovoru většinou vnímána jako nepřirozená.. Obecná čeština není kodifikována, a.

Spisovná a nespisovná slova - Spisovná a nespisovná slova - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: slova spisovná, slova nespisovná, spojování. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ. O co je naše řeč krásnější, o to je složitější. Proto jsou na našem webu Více... volně dostupná velká Pravidla českého pravopisu, ve kterých se dozvíte nejen to, jak se správně slova ohýbají nebo k jakému rodu přísluší, ale například také to, jak se správně dělí a jaké mají alternativní tvary. Mén

(*polo-), -a s. řidč. kniž. půl slova: p-em neodpovědět (Těsn.); lyrické polověty a poloslova (Jes.) slovo, -a s. (6. j. -ě, -u) 1. sled hlásek (zř. jen jedna hláska), kt. tvoří v jazyce ustálený a ve větě slovo- první část složených slov spojující část druhou s významem slova slovo, a to 1. jako s jejím. Slova spisovná a slova nespisovná 1) Spisovná - řídí se podle pravidel české mluvnice využití - během výuky ve škole, na úřadech, při veřejných projevech, ve zprávách př.: žákovská knížka, matematika, bratr 2) Nespisovná - v běžné komunikaci (s přáteli, v rodině) patří sem i nářeč Slova trojslabičná zpravidla vedlejší přízvuk nemají, mohou jej však míti na poslední slabice, zvláště je-li poslední samohláska dlouhá: 'vydá'vá. Zajímavé je zjištění, že vedlejší přízvuk dostávají i slova jednoslabičná ve spojení s jinými jednoslabičnými: 'Kde se 'ti to 'stalo? Kvantita Slova knižní patří mezi slova spisovná, která se již nepoužívají v běžné mluvě, ale najdeme je v literatuře, někdy i v oficiálních nebo slavnostních projevech. Jde o slova zastaralá nebo básnická (celovat, nazírat, počin, dlít, chrabrý, jeseň, oř atd.), ale i o koncovky sloves (infinitivy na -ti, přechodníky.

V době vydání tohoto příspěvku byl Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost posledním normativním výkladovým slovníkem naší mateřštiny. Obsahuje přibližně 50 000 hesel, která odrážejí (nebo přinejmenším v době vzniku slovníku odrážela) aktuální slovní zásobu. Od Pravidel českého pravopisu se liší zejmén Synonyma (slova souznačná), jsou slova nebo výrazy, které mají vzájemně stejný nebo podobný význam a lze je za určitých okolností zaměňovat.. Úplná synonyma mají zcela totožný význam a lze je volně zaměnit ve všech kontextech kromě ustálených obratů. Úplná synonyma jsou v češtině vzácná (např.chlapec a hoch), nejčastěji jde o přejatá slova a jejich. Spisovná a nespisovná výslovnost -Spodoba znělosti Klíčová slova: Spisovná a nespisovná výslovnost: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce Materiał dydaktyczny | SLOVA SPISOVNÁ: komín, tričko, peníze, tramvaj, učite se, peřina, jídlo, žák, letadlo, povídat si, SLOVA NESPISOVNÁ: ďoura, kámoš

Slova spisovná a nespisovná - Pančelčin

Slovní zásoba je souhrn všech slov určitého jazyka. Má různé vrstvy, obsahuje slova spisovná i nespisovná a její stav zachycují různé slovníky. Má stabilní jádro složené ze slov označujících základní, trvale existujíc baraba ničema, k nám se dostalo v 19. stol. s italskými dělníky budujícími tunely, jiný význam slova u nás býval právě dělník-tunelář. barabovat - polic. dopustit se trestného činu, spáchat zločin. barák - 1. kasárna, ubytovna, jedna z budov vězeňského komplexu apod. (v tomto významu s předl. na) Spisovná čeština = spisovný jazyk. Je naším celonárodním dorozumívacím prostředkem, j e na celém území jednotná.; Setkáme se s ní v projevech psaných i mluvených - v televizi, rozhlase, knihách, novinách, časopisech, ve škole

SLOVA SPISOVNÁ NESPISOVNÁ :: Béčko-Tc Štístkové

• spisovná výslovnost • nauka o spisovné výslovnosti. Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Komentáře ke slovu ortoepie » přidat nový komentář Nejhledanější slova. 1. sofistikovaný. Slovní zásoba a význam slova. Je to souhrn všech slov určitého jazyka. Patří tam slova spisovná i nespisovná. Čeština má milión slov. individuální slovní zásoba se dělí: aktivní - slova, která používáme pořád (5-10 tisíc) pasivní - Slova, která používáme jen občas ( 40 slov) slova se dělí na Stavba slova. Vyjmenovaná slova po B. Vyjmenovaná slova po L. Vyjmenovaná slova po M. Vyjmenovaná slova po P. Vyjmenovaná slova po S. Vyjmenovaná slova po V. Vyjmenovaná slova po Z. Vyjmenovaná slova. Souhrnné procvičování - diktáty a pravopisná cvičení. SOCHOROVÁ, Libuše. Dominové karty - slova spisovná a nespisovná. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 28. 07. 2011, [cit. 2020-12-04] Slova, která uvádíte, jsou výjimečná v tom, že jde o složeniny: písmenem (respektive hláskou) c končí jedno slovo, písmenem/hláskou h slovo druhé (jde navíc o slova nespisovná, přejatá z němčiny, ve kterých se původní z pravopisně počeštilo na c). To je jediná možnost, kdy se může spojení písmen c + h v.

Pravidla českého pravopisu - Pravidla

 1. spisovná a nespisovná, , roztřídí je do skupin, vyhledá slova nespisovná v textu, nahradí slova nespisovná slovy spisovnými, přiřadí k sobě dvojice slov spisovných a nespisovných, která k sobě významově patří
 2. Užívání slova mažoret bychom v češtině raději nedoporučovali. V úzu jsme nenašli jediný výskyt tohoto slova (ani v jazykovém korpusu, ani na internetu), tudíž je evidentní, že se v praxi vůbec neužívá. Kromě toho výraz mažoret by vzhledem ke své neobvyklosti mohl být chápán jako nežádoucí ironie
 3. A tak se po čase rozhodlo o tom, že oba tvary budou taktéž zahrnuty mezi spisovná slova. Příklady SPRÁVNÉHO užití slova potenciální a potencionální: Můj táta by mohl být potenciálně / potencionálně impotentní
 4. slovnÍ zÁsoba spisovnÁ a nespisovnÁ rozbor stavby slova. koŘen slova 1. koŘen slova 2. koŘen slova - na rychlost. stavba slova. pravopis odvozenÝ od stavby slova - roboti. stavba slova - rozděl slovo. ČÁsti slova
 5. Slova spisovná a nespisovná - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Slova spisovná a nespisovná. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac
SLOVA CITOVĚ ZABARVENÁ :: Béčko-Tc Štístkové

- Slovník: spisovná slova, slova neutrální, slova citově zabarvená- Syntax: věty jednoduché i souvětí- Ilustrace: členění do odstavců, černí barva písma, používání interpunkčních znamének- Umělecké prostředky: metafora, metonymie, personifikace, synekdoch Slova spisovná a nespisovná Prosím pomoc,syn píše úkol a má nahradit slovo nespisovné slovem spisovným,a ve větě NEJSEM ŽÁDNÉ BÉČKO si nevíme rady.Prostě nás nenapadá výstižné slovo.Vím že jste tady holky šikovné tak prosím,prosím.. Dobrý den, právě tu řešíme správný tvar lokálu pro plurál slova prostor: v prostorech nebo v prostorách? může se použít obojí? Děkuji. před 6 lety. Jana Skřivánková: Dobrý den, tvar prostorech je šestým pádem od podstatného jména prostor (mužský rod, skloňování podle vzoru hrad), tvar prostorách je šestým. A. spisovná 1. běžná (neutrální) 2. hovorová (v mluvené řeči) - kilo, koukat, cédéčko, muzika, průmyslovka, holka, kluk B. archaismy - slova dnes nahrazená jinými - silozpyt, lučba, šlojíř, škamna C. neologismy - slova nově utvořená (jako neologismy fungují dočasně) - kliknout Spíš než úplně nová slova, která by nebyla dosud známá, jsou slova, která začnou být hodně frekventovaná. Já bych jako slovo roku právě kvůli té frekvenci a viditelnosti ve veřejném prostoru zvolil slovo evidence. Protože hlavním tématem roku 2016 byla elektronická evidence tržeb

Nová slova v češtině. Slovník neologizmů. 1. a 2. díl. Academia, Praha. Dodatek MŠMT týkající se psaní přejatých slov v Pravidlech č. pravopisu po r. 1993. PČP akademické vydání, seznam antických jmen (str. 380n). SSČ, seznam cizích zeměpisných jmen (vzadu) spisovná čeština - reprezentativní oficiální útvar. hovorová čeština - mluvená podoba spisovné češtiny. 2. nespisovné útvary - odrážející místní příslušnost uživatele jazyka. často užívaná slova a slovní spojen. Slova spisovná, nespisovná, hanlivá a lichotivá 1. Podtrhni v textu slova nespisovná, každé slovo napiš a doplň slovo spisovné Naše rodina. Můj fotr se jmenuje Pepan Novák. Maká jako prodavač potravin v sámošce. Mamča Janča Nováková je úča na základce. Starší brácha Venca chodí do sedmičky, občas dostane kouli a pak j Rozvrstvení slovní zásoby. Slova, která nás při rozboru slovní zásoby moc nezajímají, tvoří tzv. jádro slovní zásoby - používáme je každodenně a jsou součástí aktivní slovní zásoby (syn, slunce, ale, dům).Taková slova jsou bezpříznaková a spisovná (je ovšem pravda, že se setkáme i s mnoha nespisovnými často užívanými slovy) Žák bude k obrázkům z dopisu připisovat spisovné i nespisovné výrazy. Bude pracovat s chybou, vybarvovat čtveřice patřící k sobě, nahrazovat nespisovné spisovným a naopak. Očekávaný výstup: rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary Dopis.doc CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. Dopis - spisovná a nespisovná slova. Metodický portál : Digitální učební materiály.

ZÁSADY SPISOVNÉ VÝSLOVNOSTI - Studentske

Spisovná čeština - Wikipedi

12. Slovní zásoba z hlediska stylistického - slova stylově neutrální (většina) - použitelná v jakékoli situaci: mít, hlava, strom, otec, pracovat, já, jedna, nad, bílý - slova stylově zabarvená (příznaková) - použitelná jen v některých funkčních stylech jazyka Podle spisovnosti. slova spisovná; běžná (neutrální) žena, dům, vesel Podle slohového příznaku rozlišujeme slova: A) spisovná • slohově neutrální (stůl, město, strom, psát, čestný, rozumně, na, svůj, otec, dívat se) • slohově zabarvená - slova hovorová - na hranici spisovného jazyka, patří do spisovné slovní zásoby, ale jejich užití nen Obě uvedená spisovná slova jsou významově rovnocenná, můžeme tudíž používat jak LECCOS, tak LECCO a věta či souvětí se nezmění. Co se týče četnosti výskytu spisovných variant, Český národní korpus uvádí v 1. a 4. pádě častěji podobu s S na konci, tedy LECCOS

arabská abeceda | Jefftom

Spisovná × nespisovná slova

Příznaková slova spisovná. Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 640 Kč. Některá celonárodní slova ne plně spisovná a nespisovná ve vlastním spisovném jazyku stabilní ekvivalenty vůbec nemají, podle potřeby je nutno vyjádřit se zde nějakým opisem, nebo se význam vyrozumívá z kontextu nebo ze situace. Jsou to výrazy při běžném užití buď zcela neexpresívní, jako např. hovor

Slovník současné češtiny Lingea s

 1. Pro moje hodnocení neutrální a spisovná slova nestačí. Expresivita je téměř nevyhnutelná. Nechci však degradovat dílo hodnocením plným vulgarismů, proto se budu snažit ho stručně přetlumočit do zveřejnitelné podoby. Bylo to velice, velice, VELICE DOBRÉ. Víc
 2. Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné
 3. Spisovná a nespisovná výslovnost. Příspěvky. f) zjednodušená výslovnost některých souhláskových skupi
 4. Slova spisovná a nespisovná Žák rozpozná slova spisovná a nespisovná, roztřídí je do skupin, vyhledá slova nespisovná v textu, nahradí slova nespisovná slovy spisovnými, přiřadí k sobě dvojice slov spisovných a nespisovných, které k sobě významově patří
 5. Spisovná vs. obecná čeština ve výuce češtiny jako cizího jazyka Lída Holá. Ve svém příspěvku se zabývám oblastí, která vzbuzuje mnoho odlišných a často i zcela protikladných názorů (připomněla bych v této souvislosti např. diskusi o spisovné a obecné češtině probíhající na stránkách Slova a slovesnosti a Českého jazyka a literatury, ale i dlouhodobě i.
 6. Vámi uváděná slova jsou nespisovná - šalina - brněnský hantec, musijó - to je z oblasti Hané, ale používá se i v okolí Brna, dědina je i ze severní Moravy. Jen pro zasmání - jednou jsem slyšela, jak jedna paní v Boskovicích komusi volala a povídá - já jsem bela v Ledlo a majó levný banáne - v Lidlu měli banány

Video: Internetová jazyková příručka: Slovníček - vybrané pojm

Slova neutrální a citově zabarvená - lichotná a hanlivá

Vyjmenovaná slova po f se standardně nepoužívají, protože po f se y píše pouze v (některých) slovech cizího původu. Jde však o to, položit si otázku, k čemu vlastně memorování vyjmenovaných slov slouží. Pokud přijmeme myšlenku, že jde primárně o to, aby školáci nedělali při psaní chyby, je vcelku vhodné vyjmenovaná slova po f (ale třeba i po c) zavést. (eds.) Spisovná čeština a jazyková kultura 1993, 1995. Kořenský, J. K článku Od školské spisovnosti ke standardní češtině: reakce na výzvu k diskusi. SaS 66, 2005, 270-277. Kořenský, J. Ideologické a historiografické diference v současné interpretaci teorie národního a spisovného jazyka v pojetí PLK Rozvrstvení slovní zásoby - spisovná vrstva. slohově neutrální. slohově zabarvená: hovorová slovní zásoba (táta, garsonka) knižní slovní zásoba (pocelovat, nechť) básnická slovní zásoba - poetismy (luna, oř) publicistická slovní zásoba (politické spektrum) odborná slovní zásob Pravopis slova byste. Co to vůbec to byste je? Jde o kondicionálový (podmiňovací) tvar pomocného slovesa být, s jehož pomocí se spolu s příčestím činným tvoří podmiňovací způsob 2. osoby čísla množného, například: Pokud byste měli zájem, vysvětlím vám to podrobněji. Podle časového příznaku se rozlišují dva typy podmiňovacího způsobu (kondicionálu), a. Slova spisovná a nespisovná - Online cvičení Pracovní list - vyjmenovaná slova i koncovky podstatných jmen - dum; Základní skladební dvojice. Podmět a přísudek - Ryšavá.

Archaismy, historismy a neologism

2 ch 3 chá chí 4 chám chán chat chce chci chod choď chop chór choť chov chrč chrl chrň chrt chtí chul chuť chvi chví chyb chyl chýr chýš chyt chyť chý 1/ Slova spisovná a/ Zařaďte do tabulky následující slova spisovná veselý, lože, žena, ,kilo, kyslík, odvětit, holka, přísudek slova neutrální žena, veselý slova hovorová kilo, holka slova knižní lože, odvětit slova odborná kyslík, přísudek b/ Určete, ze kterého oboru ( z jaké oblasti) jsou následující termíny Slova, která nás při rozboru slovní zásoby moc nezajímají, tvoří tzv. jádro slovní zásoby - používáme je každodenně a jsou součástí aktivní slovní zásoby (syn, slunce, ale, dům) . Taková slova jsou bezpříznaková a spisovná (je ovšem pravda, že se setkáme i s mnoha nespisovnými často užívanými slovy)

Procvičovací cvičení – nauka o slově, vyjmenovaná slova

slova spisovná a nářeční nebo slangová, tzv. tautonyma (pětka - bomba); synonyma mezijazyková, tzv. ekvivalenty (vlak - train). 2. částečná: synonyma stylistická s různými stylistickými příznaky (moc - hodně - mnoho - převelice) a nespisovná slova. Spisovná slova by se měla užívat v jazykových projevech oficiálního charakteru. Dělí se do dvou skupin: 1. slova slohově nezabarvená (slohově neutrální): například židle, spát. 2. slova slohově zabarvená : hovorová slova - v neoficiálních spisovných jazyk. projevech: flinta, nakouknou Samozřejmě dle pravidel českého pravopisu je správně výjimečně. Ale když se člověk podívá na přídavná jména, která mají v první slabice Y a ve druhé Í-Ý, např. vybíravý-vybírat, vyčítavý-vyčítat, vyhýbavý-vyhýbat, vysílený-vysílit, vytížený-vytížit, vyzývavý-vyzývat, tak vidí, že logicky by mělo být správně vyjímečný-vyjímat Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 449x. Slova - škola Žáci budou pracovat se slovy z významového okruhu škola. Materiál obsahuje i jazykové hádanky. Doplněno řešením. Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké [

SPISOVNÁ ČEŠTINA Nový encyklopedický slovník češtin

Rozsáhlá diskuzní fóra pro rodiče. Těhotenství, porod, miminka a batolata. Školka, škola a puberta. Zdraví, vztahy a sex. Diskuze podle narození i regionu SPISOVNÁ A NESPISOVNÁ ČEŠTINA (Mluvnice, 6. ročník, 2. lekce, kontrolní skupina) CVIČENÍ Lze využít jakékoliv cvičení či opakování minulého učiva, formou samostatné práce žáků, předčítání vět učitelem apod. Například ROZBOR STAVBY SLOVA: po-po-skoč-it, ná-prst-ek, bez-star-ost-n-ý, uč-i-tel-ovi Příznaková slova spisovná. Toto video je zdarma. Pro jeho přehrání se stačí přihlásit. Toto video je zdarma. Pro jeho přehrání se stačí přihlásit. Diskuse k videu. Psaní komentářů je jen pro přihlášené. Lekcí v kurzu: 69. Délka kurzu: 6:08:42. Úvodní vide Spisovná výslovnost. Mezi psanou a mluvenou podobou jazyka existují rozdíly, táž hláska nebo skupina hlásek se v písmu označuje dvojím způsobem, například: [i] - i / y Rovněž na konci slova stojícího samostatně dochází ke ztrátě znělosti (např

Slovní zásoba v českém jazyce - Pravopisně

- Slovník: spisovná slova, slova neutrální, termíny - Syntax: věty jednoduché, souvětí - Ilustrace: členění do odstavců, černá barva písma, užívání interpunkčních znaméne 1/ Slova spisovná • běžná /neutrální/ žena, dům, veselý • hovorová /v mluvené řeči/ kilo, fit, kvaltovat • knižní /při slavnostní řeči/ hvozd, odvětit, udatný, počin • odborná /termíny/ přísudek, daňové, software • básnická /poetismy/ luna, vesna, oř, luzný, rek 2/ Slova nespisovná a/ vymezená. Hlásková podoba slova. Význam slova. Slova jednoznačná a mnohoznačná. Slova spisovná a nespisovná. Slova citově zabarvená. Stavba slov. Kořen, přípona a předpona. Předložky. Vyjmenovaná slova. Slovní druhy. Vzory podstatných jmen. Infinitiv sloves. Určité slovesné tvary. Slovesné způsoby. Stavba věty. Podmět a přísudek

Slova spisovná a nespisovná Odpovědi

 1. pracovní sešit strana 10, slova spisovná a nespisovná, zápis do sešitu. 14. 9. 2020. pracovní sešit strana 9/1, 2, pády. 10. 9. 2020. slova souznačná a protikladná, písnička Statistika v pracovním sešitě str. 8/1, 8/2, 8/3, opakování pádů + vlepená písnička v sešitě
 2. Slova hrubá a vulgární do spisovné češtiny nepatří. b) slova hovorová c) slova knižní - použití v literárních dílech, běžně neužíváme. Knižní zabarvení mají slova zastaralá nebo básnická d) odborná pojmenování - termíny e) slova oblastní - spisovná, odlišení nářečí, slova obecně česká, slova.
 3. Nejstarším dochovaným literárním dílem je Epos o Gilgamešovi . Byl složen téměř před 4 000 lety ve starověké Mezopotámii (zhruba odpovídá tomu
 4. SLOVARICA ZA DJECU - SLIKOVNICA ZA DJECU - učimo slova, vesela slovarica - reci a b c - abeceda za djecu - učimo abecedu - abeceda sa slikama - učilica - mal..
 5. novější a méně používaná slova obvykle zachovávají původní pravopis, např. hardware, image, zvláštní skupinu představují citátová slova - výrazy, které si zachovávají původní pravopis a většinou i výslovnost a zpravidla nepřijímají české koncovky, jako je např. latinsky corpus delicti apod.)

Rozdeleni slovni zasoby, CJ - Český jazyk - - unium

Další užitečné portály. www.nechybujte.cz - váš online průvodce světem spisovné češtiny; www.dict.com - největší slovníkový portál pro 30 jazyků ve všech kombinacích; www.preklady.cz - profesionální překlady a lokalizace, kalkulátor cen; www.lingea.cz - nabídka knižních a elektronických produkt Spisovná slovní zásoba se dělí na: slova slohově nezabarvená (neutrální), např. stůl, slabý,my slova slohově zabarvená; hovorová - užívají se v neoficiálních projevech mluvených i psaných, např. ve vyprávěních nebo soukromých dopisech (lapálie, nakouknout, pololetky, průmyslovák U slova virus (koronavirus) pak máme při skloňování na výběr - spisovná je jak varianta virus bez viru (koronavirus bez koronaviru), tak i varianta virus bez virusu (koronavirus bez koronavirusu). Nutno však říci, že mnohem frekventovanější je v současné češtině první zmíněná varianta (virus bez viru). Právě tu. Jsou slova komanč a komouš spisovná, nebo nespisovná? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jsou slova komanč a komouš spisovná, nebo nespisovná?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

14. Jazyk spisovný a útvary nespisovné - Český jazy

slova na slova nadřazená, podřazená, souřadná, na slova, která si jsou významem podobná, protikladná, souznačná, příbuzná (stavba slova). Dále rozlišují slova spisovná a nespisovná, citově zabarven Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Bylo nás pět (3) (Karel Poláček) - Asi nejznámější, nejhumorističtější a nejveselejší dílo Karla Poláčka Bylo nás pět (napsáno 1943, vyšlo 1946) je příběhem 5 chlapců: Petra Bajzy, Antonína Bejvala, Čeňka.. slova pribuzna a slovni tvary • tvary slov a slova pribuzna • tvary veruslov a slova pribuzna • slova pribuzna nebo tvary slov • slova pribuzna nebo tvary slovrychle • moderni obleceni panenky 46 cm • armani tricko damske • beper beper 90496 n • zadni kryt na microsoft lumia 640 cerveny • craft detske sortky run black 122

SLOVA CITOVĚ ZABARVENÁ :: Béčko-Tc Štístkov

 1. Český jazyk pro 4. ročník základní školy (1. díl) - Jana Potůčková . Orientační obsah 1. dílu: Metodický úvod Opakování - úvod Opakování - věty a slova Opakování - význam slova Opakování - slova spisovná a nespisovná Opakování - hlásky Opakování - slovní druhy Opakování - podstatná jména Podstatná jména - životnost Slovní druhy Opakování.
 2. - jednotlivá slova vyhledat, pojmenovat a citovat (uvést ukázky) - rozlišit: slova spisovná - neutrální (pes), hovorová (spacák), knižní (oř) básnická = poetismy (luna) archaismy - slova zastaralá (hvozd) historismy - slova označující zaniklé skutečnosti (palcát) neologismy - slova nově utvořená (Smuténka
 3. O významu slova šukat Blíží se výročí narození Ježíše Krista (údajného syna křesťanského boha a panny Marie z Nazarethu) a s tím spojené období tělesné i duševní pasivity, obžerství a lenošství

Seznam cvičen

a) slova vyslovovaná a zároveň i psaná jen s dlouhou samohláskou: móda, túra, kúra, série, ateliér, kariéra atd.; pozor na slova téma [téma] a tematický [tematickí]; b) po d, t, n se píše vždy krátké i , ale spisovná výslovnost je buď jen s krátkou samohláskou Předně slova citově zabarvená jsou expresivní jazykové prostředky. Až na výjimky jsou nespisovná. K tomu aby byla spisovná, tak by zároveň měla patřit do další skupiny, skupiny knižních jazykových prostředků TŘÍDA: DĚTI A SPISOVNÁ ČEŠTINA Najdi slova nespisovná a nahraď je slovy spisovnými. Nespisovná slova Četnost Náhrada STARÝ 6 Staří (3) NEJNI 12 Neni (3), není (6), nejsou (1) ŠTYRY 13 Čtyři (11), čtyry (1) KAŽDEJ 17 Každý (14), každy (3 slova spisovná - neutrální (pes) hovorová (spacák) knižní (oř) básnická = poetismy (luna) archaismy - slova zastaralá (hvozd) historismy - slova označující zaniklé skutečnosti (palcát) neologismy - slova nově utvořená (Smuténka) přechodníky - archaick

Učit se vyjmenovaná slova nazpaměť nedává smysl, říkáPPT - Pravopis související se stavbou slova a s tvořenímČÍSLOVKY :: Béčko-Tc ŠtístkovéPPT - Název školy: Střední průmyslová škola, OstravaABECEDA :: Béčko-Tc ŠtístkovéPPT - Slovenský jazyk a literatúra PowerPoint PresentationHmoždinky do cihly, polystyrenu i sádrokartonu: Víte
 • Co dát psovi do boudy.
 • Kaple sv markéty žďár nad sázavou.
 • Hluboká žilní tromboza délka léčby.
 • Pitná voda praha.
 • Top 5 vlkodlaků.
 • Měch na vodu.
 • Labradoodle hafici.
 • Prodej pozemku zahrádky.
 • Responsive wordpress themes.
 • Neznámá přísloví.
 • Kafka na pobřeží pdf.
 • Muškátový oříšek konzumace.
 • Eduroam vsb.
 • Na kridle h andelu.
 • Za jak dlouho po styku dojde k oplodnění.
 • Noty na bicí.
 • Motorické schopnosti.
 • Diablo 3 uriel.
 • Somit.
 • Městský úřad nový jičín občanské průkazy.
 • Zeleninové placičky pro děti.
 • Vilcacora kapsle.
 • Rekonstrukce umakartového jádra plzen.
 • Pho bar.
 • Vilém nový.
 • Vymalovani po vytopeni.
 • Dřevěný barový pult.
 • Jak zmenšit gumový náramek.
 • Tričko s motivem draka.
 • Vytvořit blog zdarma.
 • Netopýr frekvence.
 • Peřinka do kolébky.
 • Sono vyšetření prsu cena.
 • Hranol objem.
 • Půdní vestavba ohlášení stavby.
 • Nejlepší benzínový motor 2018.
 • Cena reklamního spotu.
 • Infekcni ekzem.
 • Aktuální volební preference.
 • Prostorové kreslení.
 • Amoxicillin slunce.