Home

Fáze strategického plánování

Plánování. Plánování je proces, během kterého jsou prováděny určité aktivity, díky nimž se zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k dosažení stanovených strategických a specifických cílů.Mezi uvedené aktivity patří stanovení cílů a záměrů, definování strategií pro jejich dosažení a příprava strategických a provozních plánů metodu strategického plánování zvolíme, ale mnohem důležitější je společná vůle prosazovat postupné kroky, které povedou ke zlepšení celkové situace. 1.1. Hlavní přínos strategického plánování • pomáhá si jasně uvědomit žádoucí směry dlouhodobého vývoje a soustřeďuj Fáze marketingového plánování 1. Analýza - situační analýza, firma musí vyhodnotit prostředí ve kterém se nachází. Musí analyzovat vlastní silné a slabé stránky, nalézt příležitosti a vyvarovat se hrozeb 2. Plánování - rozhodnutí, na co se zaměřit Podstata a fáze strategického plánování. Smyslem strategického plánování je dosáhnout konkurenční výhody. Vytváří vysoce flexibilní a stabilizované vnitro-firemní prostředí, reagující na změny na trhu. (strategické - vytyčení dlouhodobých podnikatelských směrů a cílů

Strategické plánování má 4 části. 1) cíle organizace. 2) předmět podnikání. 3) určení strategie. 4) alokace zdrojů. Plánovací činnosti musí vždy směřovat k určitým jasným cílům Manuál strategického řízení a plánování ve školách Mgr. František Eliáš (ed.) Základní složky strategického plánu vycházejí z přehledu strategického plánování jako první fáze strategického řízení školy. V praxi strategického řízení škol se poměrně často využívá následující struktura Strategického Strategický cyklus (anglicky Strategic cycle) se skládá se základních fází strategického řízení. Je to jejich nekonečný kolotoč, který se neustále točí, lze říci že zhruba v 1-5 letém cyklu. Velmi často se točí dvou- nebo více rychlostně - firmy mívají dlouhodobou strategii a pak například v ročních cyklech tyto strategii vyhodnocují a přizpůsobují Marketingové plánování pomáhá při usměrňování marketingového úsilí správným směrem. Marketingové plánování vytváří rámec pro celkové plánování firmy.. Proces marketingového plánování. Marketingová situační analýza - shromažďování vstupů, při kterém se snažíme shromáždit a utřídit informace, které se týkají problematiky ovlivňující. Jaké jsou fáze strategického plánování? Vzhledem k tomu, že strategické plánování se vztahuje na jakýkoli typ lidské organizace, bez ohledu na velikost, organizační věk a umístění, doba trvání a přísnost procesu jsou variabilní. Existují však některé fáze více či méně společné pro všechny případy, a to: 1

Proces strategického plánování je vždy rozdělen na konkrétní fáze a jednotlivé kroky, které jsou seskládány dle priorit, zdrojů a vzájemných vazeb. Vše je rozloženo do časové osy a delegováno konkrétním manažerům a teamům 6 Čtvrtá fáze - plánování strategie (návrhová část strategického plánu) 83 6.1 Vysvětlení čtvrté fáze 83 6.2 Typy dokumentů astruktura návrhové části 85 6.3 Vzory, postupy akomentáře 87 6.4 Příklady problémů achyb ve čtvrté fázi 94 7 Pátá fáze - systém strategického řízení (implementační pravidla) 9 Fáze strategického řízení ve veřejném sektoru. Strategické plánování a řízení je dynamický, kontinuální proces a týká se stejnou měrou všech typů strategických rozvojových dokumentů. Většina měst v ČR má již zpracovaný strategický plán či integrovaný plán rozvoje města Strategický plánovací cyklus poskytuje základní orientační rámec při analýze okolního prostředí i vlastní firmy, při definování strategií, výběru nejvhodnější strategie a při realizaci zvolené strategie tak, aby nedošlo k opomenutí některé základní části celého proces Fáze strategického řízen Strategické řízení a plánování - proces urþení dlouhodobých cílů, zámrů a jejich následná realizace. Cíle jsou průbžn plnn y a vyhodnocovány, vynaložené zdroje k realizaci cílů jsou použity hospodárn, efektivn a úeln

Strategické plánování a jeho proces Febma

strategické plánování vytváří tlak na optimalizaci využití všech dostupných zdrojů, strategické plánování představuje prostředek k zahájení diskuse o budoucím vývoji města s širokou veřejností (vč. zástupců neziskových organizací, podnikatelů, svazů, komor, občanů) a vyjasnění priorit Následuje fáze strategického plánování, spočívající v nalézání alternativních cest, kterými lze dosáhnout zvolených cílů. Volba variant je nesmírně důležitá, neboť tzv. neprůchodné varianty lze identifikovat až v průběhu výzkumného procesu, kdy se nezvratně prokáže, že zvolený postup nevede k cíli a je. strategického plánování musí být konkurenční analýza, která identifikuje konkrétní potenciál zlepšení výkonu neziskové organizace na základě jejích úspěchů v jednotlivých oborech, v Fáze strategického plánování. Jedna z nejdůležitějších fází projektu - te. Plánování bylo zaměřeno především na interní procesy společnosti. Další vývoj strategického managementu se projevil na pomezí šedesátých a sedmdesátých let. Toto strategické plánování začalo počítat s velkým vlivem okolí (energetické krize atd.) na společnost

různé názory na fáze strategického marketingu u autorů zabývajících se marketingem je za výchozí fázi považována fáze analyzování a prognózování. Nejprve zde bude rozvedena fáze plánování, která je ve strategickém marketingu jedním z nejtěžších marketingových úkolů Popis (specifikace) předmětu zakázky: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vytvoření Strategického plánu rozvoje obce Bílovice nad Svitavou, Adaptační strategie na změnu klimatu a Koncepci krizového řízení s využitím inovativních postupů a metod (nové analytické pohledy na území, maximální zapojení veřejnosti do procesu strategického plánování od. Cílem veřejné zakázky je vytvoření Strategického plánu rozvoje města Postoloprty na období 2020 - 2030 s využitím inovativních postupů a metod (nové analytické pohledy na území, maximální zapojení veřejnosti do procesu strategického plánování od fáze přípravy, až do fáze vyhodnocení plnění strategického plánu) Stanovení cílů firmy a vhodný výběr strategií vedoucích k naplnění cílů, misí i vizí by mělo být podloženo vypracováním situační analýzy. Ta je prvním krokem marketingového strategického řízení, konkrétně jeho etapy plánování. Její podstatou je identifikace, analýza a ohodnocení všech relevantních faktorů, o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv.

Podstata a fáze strategického plánování

S její pomocí lze zvýšit úþinnost strategického plánování a vytvořit podmínky pro strategické řízení turismu. Příruþka sjednocuje postupy přípravy strategických dokumentů v cestovním ruchu. Jejím cílem je odstranit souþasné nedostatky jejich tvorby Fáze (5): Definice podniku. a stanovení strategického plánování ↔ znovudefinování, jak je zapotřebí výsledkem plánování je plán - jeho detailnost záleží na tom jak podrobné informace máme k dispozici a jejich počet. podle stupně podrobnosti - hrubé vs. detailní. plánování (především střednědobé a dlouhodobé). Strategické plánování přestalo fungovat Vývojové fáze strategického managementu První vývojová fáze Koncem šedesátých let a poátkem sedmdesátých let se zrodil autonomní strategický management. Z iniciativy amerických poradenských organizací vznikl soubor.

Účelem strategického plánování je dosáhnout konsensu v komunitě, proto je rozhodující, aby do procesu tvorby plánu byli přizváni i zástupci široké veřejnosti s dlouhodobým zájmem o ekonomickou budoucnost obce. Strategický plán je také prostředkem k maximálnímu využití potenciálu území prostřednictví Strategický plán rozvoje města Most 2021-2027: ukončení analytické fáze. Karviná, která doplňuje analýzu o dobrou a špatnou praxi z jiných měst a hodnotí silné a slabé stránky strategického plánování z hlediska analytické, návrhové a implementační části. V závěru zhodnocení je navrhováno 9 klíčových. Ve skutečnosti mohou některé fáze probíhat současně a každá z nich může ovlivňovat ostatní -> v literatuře můžeme nalézt různý počet těchto fází; Úrovně manažerského řízení. Strategické myšlení. Perspektivní pohled na své možnosti, analýza všech faktorů vnějšího prostředí, variantní plánování Cílem strategického plánování je v případě rizika, nejistoty i neurþitosti zajistit zpracování takové strategie, která povede k vyšší pravděpodobnosti, že bude podnik úspěšný. [5] Průběh procesu strategického plánování se skládá z několika fází, jejichž výsledkem je strategický plán [3]

Mnohým starostům, zvláště menších obcí, při zmínění slov strategické plánování, naskakuje husí kůže. Na základě různých zkušeností z počátku strategického plánování u nás si mnozí představí dlouhé nikam nevedoucí diskuse, množství nic neříkajících analytických dat, stohy papírů s různými obrázky, grafy a schématy, které nikdo nečte a. Úelem strategického plánování je vytvoření strategického plánu, který bude definovat postupové kroky mající vyústit v definici funkních strategií pro podnik. Zároveň se jedná o dekompozici dlouhodobých strategických cílů na krátkodobé cíle [8]. 1.2.1 Poslání (mise 1. Strategický plán rozvoje obce Bílovice nad Svitavou (včetně pětidenního kurzu Strategické plánování) 2. Adaptační strategie na změnu klimatu 3. Koncepce krizového řízení Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Po zhodnocení výsledků dotazníkového šetření a po zpracování analytické části strategického plánu bude nyní probíhat návrhová fáze strategického plánování. Budou jednat pracovní skupiny, které se zaměří na prioritní témata, která vzešla z dotazníků a z analýzy

and Company definuje čtyři rozhodující fáze vývoje strategického managementu následovně: a) Strategické plánování 50. a 60. let: tržní prostředí je příznivé a stabilní. Funkční řízení vyžaduje finanční kontrolu činnosti organizace tak, aby zvítězila v nákladech Marketingové plánování : praktická příručka manažera Praha Grada Publishing 1999 80-7169-641-2 BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy Praha Grada 2007 978-80-247-1535-3 ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy Praha Grada 2009 978-80-247-2049- 4 Strategické plánování aneb Jak vytvořit strategické dokumenty na místní úrovni 24 4.1 FÁZE I - Organizace procesu 27 4.2 FÁZE II - Analýza prostředí 27 4.3 FÁZE III - Návrh strategického dokumentu 31 4.3.1 Stanovení poslání, vize a cílů 31 4.3.2 Akční plán 33 4.3.3 Financování 3 1.1 Základní fáze strategického plánování Výstupní dokument strategického plánování je zpravidla nazýván jako program þi strategie rozvoje (s ohledem na þasový horizont platnosti). Tento základní plánovací dokument je hlavním nástrojem řízení rozvoje obce a města, který se zaměřuje na potřeby obanů, po d

Fáze přípravy strategického plánu Organizace procesu - identifikace osob, veřejných institucí, podniků, občanských sdružení a ostatních skupin aktérů, které mají nezanedbatelný zájem na rozvoj v řešeném území; audit disponibilních zdrojů jak finančních tak lidských a i ostatního kapitálu; ustanovení řídící. Teorie strategického plánování Začíná získávat na významu koncem 60. a začátkem 70. let. Je založená na podrobném zkoumání vnějšího i vnitřního prostředí podniku, vymezení strategických záměrů a cílů a formulaci strategie podniku. Podporu začínají získávat podnikatelé nové doby Proces strategického plánování umožňuje nalézt celý rozsah možností, alternativ a variant řešení krize, z nichž jedna bude vybrána jako základ pro zpracování strategické plánovací směrnice a následně prostřednictvím procesu společného plánování bude sloužit ke zpracování strategického záměru operace (CONOPS) a strategického operačního plánu (OPLAN)

5. seminář: Implementace procesů strategického řízení a plánování ve školách - role implementace ve strategickém řízení a plánování, proces implementace a jeho kroky, faktory ovlivňující proces implementace, překážky a jejich zvládání. 6. seminář: Hodnocení práce pedagog 12. 11. od 09:00 do 15:00 Úvod do strategického řízení a plánování pro pobytová zařízení sociálních služeb Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 November 12, 2020 09:00 November 12, 2020 15:0

Na jeho přípravě se podílelo více jak 100 expertů. Vychází z Analytické části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030, Programového prohlášení Rady městské části, Strategického plánu hlavního města Prahy, koncepcí MČ Praha 10 a podnětů občanů 9.2 Trendy strategického plánování 319 9.3 Hodnototvorné aspekty firemní strategie 324 9.4 Praktické přístupy ke strategickému plánování 325 9.4.1 Praktické přístupy ke stanovení strategického záměru a strategie firmy 326 9.4.2 Praktické přístupy k tvorbě strategického plánu 33 strategického plánování • Smysl strategického řízení • Předpoklady strategického řízení krajů 2.Stav strategického řízení krajů 3.Vymezení strategického řízení a jeho principy 4.Tvorba strategických dokumentů • Typy strategických dokumentů • Proces a fáze tvorby strategických dokumentů 5. Participace při. Jak uţ bylo uvedeno výše, SWOT analýza je souástí marketingového strategického plánování a patří do fáze plánování. Díky SWOT analýze můţeme definovat silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby organizace. 2.1 Historie SWOT analýza (dále jen SWOT) vznikla ve Stanfordu, ve výzkumném ústavu v rámc Dále popíše proces strategického plánování, principy a rysy strategického plánování. Následn ě popíše jednotlivé p řístupy ke strategickému plánování a metody tvorby strategických dokument ů

tento projekt je financovÁn z prostŘedkŮ evroÉho sociÁlnÍho fondu a stÁtnÍho rozpoČtŮ Čr metodika strategickÉho ŘÍzenÍ a plÁnovÁnÍ krajŮ Čr zpracovanÁ na zÁkladĚ analÝzy stavu pŘÍpravy a implementace strategickÝch dokumentŮ a ve vazbĚ na metodiku pŘÍpravy veŘejnÝch strategiÍ projekt cz.1.04/4.1.00/62.0001 Strategické řízení. Strategické řízení je zaměřeno na dlouhodobé plánování a směřování firmy. Jedná se o permanentní proces, při němž se neustále opakují a prolínají fáze strategické analýzy, strategického plánování, implementace strategických záměrů a strategické kontroly. Studenti získají přehled o problematice strategického řízení organizací. Fáze 1 - Strategie je sice nedílnou součástí každé životní etapy jednotlivého IS, ale plnou měrou se u ní uplatní a převažují metody a prostředky strategického řízení a plánování ICT na úrovni celého útvaru a úřadu, v kontextu eGovernmentu ČR a EU, viz Řízení na úrovni útvaru ICT

rií strategického plánování a jeho aplikací do specifického prostředí českých muzeí s užším zaměřením na vzdělávací činnost. Zhodnotí vý-znam strategického plánování v mu-zejních institucích, vymezí pojem vzdělávací strategie, popíše fáze tohoto procesu a navrhne ošetřen Institucionální zabezpečení strategického plánování na lokální úrovni. Při uplatňování strategického řízení je samozřejmě nutné brát v úvahu rozdílné přístupy a zájmy menších obcí a středních a velkých měst. To ale stávající institucionální nastavení v ČR reflektuje 8. 12. od 09:00 do 15:00 Úvod do strategického řízení a plánování pro pobytová zařízení sociálních služeb Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 December 8, 2020 09:00 December 8, 2020 15:0

základě strategického plánování a řízení. Uvádí konkrétní příklady, jakým způsobem se výstupy ze strategického plánování a řízení promítají do reálného rozpočtu. Práce je dále zaměřena na metody kvality a výkonosti, které úzce souvisejí se strategickým plánováním a řízením Vzdělávací program je složen z 8 základních témat: Kultura školy, Vedení a řízení změny, Metody analýzy potřeb školy, Tvorba strategického plánu rozvoje školy, Implementace procesů strategického řízení a plánování ve školách, Hodnocení práce pedagogů, Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů a Evaluace pokroku. Výstupem fáze strategického plánu je rozdělení rozpočtu do mediatypů a určení úkolů, které mají jednotlivé skupiny médií splnit. Hlavní typy mediálních cílů. Reach - co nejširší pokrytí cílové skupiny. Zpravidla vede ke strategii použití více mediatypů Krizový manažer nabízí krizové a strategické řízení, zavádění procesů, optimalizaci firmy, pomoc při řešení krize. Interim manažer pro Vaši firmu

Komunitní plánování sociálních služeb 5 1.3. Důvody pro zapojení ve řejnosti do p řípravy plánovacích dokument ů Přínosem pro obec je posilování pocitu sounáležitosti, motivace a zvýšení zájmu ob čan ů a cílových skupin n STRATEG.cz vám doporučí několik kroků pro úspěšné zavedení strategie, protože realizace strategie je v mnoha podnicích problémem. Často je totiž nutné při realizaci strategie radikálně změnit fungování podniku včetně organizační struktury a řídícího systém Aktualizovaná metodická doporučení pro oblast plánování sociálních služeb vznikla jako jeden z výstupů projektu Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni (reg. č. CZ.03. 2. 63/././15_017/0007263), který realizovalo v letech 2017-2020 Ministerstvo práce a sociálníc Přednosti a nedostatky scénářových přístupů. Tvorba scénářů pro podporu strategického plánování, identifikace rizikových faktorů a stanovení jejich významnosti, formulace základních scénářů. 8. Fáze strategického managementu. Implementace strategie. 9.Hodnocení a controlling strategického plánu Proces strategického plánování je formalizován ve strategických (koncepčních dokumentech) Významným znakem je dlouhodobost toho, co bylo uděláno a co se změnilo (viz fáze 5). Dále je na počátku třeba pojmenovat očekávání a podle nich nastavit hloubku a rozsah plánovacího procesu. Důležitý je fakt, pro koho.

Marketing, strategické plánování - Miras

 1. Dostáváme se do velmi důležité fáze procesu strategického mediálního plánování - vyjednávání cen a podmínek nákupu reklamního prostoru. V tuto chvíli se projevuje obchodní duch všech zúčastněných, ceny jsou samozřejmě zásadní pro celou podobu strategie
 2. zy. Strategie jsou výstupem strategického plánování. Jeho vývoj prošel od první třeti-ny 19. století změnami, a to od společenského plánování, přes období plánovací eu-forie, integrované plánování až k projektově-orientovanému plánování3 (Ježek, 2015)
 3. ulé-ho století přispěla k rozvoji strategického plánování a vedení tzv. Japonská výzva. Úspěšnost japonského V následujících kapitolách popíšeme jednotlivé fáze strategického plánování
 4. Proto se využívá strategického plánování, jehož jednotlivé fáze jsou schopné postihnout prostředí organizace, ve kterém se nachází, a na základě vyhodnocení provedených analýz je možné sestavit strategický plán
 5. Strategický plán rozvoje města Český Krumlov Zá2 ří 2008 Vážení spoluobčané, tradice strategického plánování v městě Český Krumlov je již od počátku devadesátých let 20. století. S tím, jak se naše společnost mní, mě ění se i její potřeby a nároky. Z těchto důvodů byla na Strategickém plánu rozvoje msta dokončena práce mnoha
 6. PDF | PŮČEK, M., KOPPITZ, D. Strategické plánování a řízení pro obce, města a regiony. Vydání 1. Praha: NSZM, 2012, 196s | Find, read and cite all the.
 7. strategického plánu pro jednu ze služeb této organizace. V záv ěru práce z nabytých praktických poznatk ů vyvozuje doporu čení. Klí čová slova : management, strategické řízení, strategické plánování, strategický plán, participace, nezisková organizace, ak ční výzkum Abstrac

Strategický cyklus (Strategic cycle) - ManagementMania

Uplatnění strategického plánování při rozhodování o výdajích z veřejných rozpočtů je snahou o smysluplné vyvažování omezení (limitů) města. Jedná se o územní limity (technické, přírodní, prostorové), limity finančních zdrojů (omezenost rozpočtu města a jeh Místo vyplňování prostoru zbytečnými posty, které v současné situaci nebudou nikoho zajímat, přesměrujte svou energii (nebo energii lidí, kteří na vašich sítích pracují) do fáze strategického plánování. Teď je ten správný čas na to, abyste se zastavili a podívali se na ně z nadhledu

Video: Marketingové plánování a strategie - proces, nástroje a

6 fází strategického plánování / Obecná kultura

 1. Poslední fází strategického řízení je aktivní fáze zavádění (implementace) strategie. Mezi postupové kroky implementace patří: - plánování a alokace zdrojů, tzn. jednotlivých prvků organizačního systému (půda, budovy, stroje a zařízení, pracovní síly
 2. strategického plánování a řízení na Městském úřadu Ústí nad Orlicí. Cílem je nastavení komplexního systému řízení implementace, koordinace a udržitelnosti systému strategického řízení a plánování pro potřeby rozvoje města. Tento dokument se skládá ze dvou částí. První část je zaměřena na metody.
 3. Celkem se na zpracování Strategického plánu rozvoje města Český Brod do roku 2022 aktivně podílelo cca 100 lidí vč. vedení města a cca 750 občanů formou vyplnění dotazníku, účasti na setkáních, soutěţích, anketách. Většina aktivních účastníků hodnotila proces strategického plánování velice kladně
 4. Strategické plánování; Akční plán Strategického plánu na období 2015-2016 vč. klíčových problémů/úkolů v oblasti dopravy a strategie jejich řešení. Vodoprávnímu úřadu už jsme oznámili ukončení fáze výstavby a připravenost k zahájení zkušebního provozu ve smyslu podmínek stavebního povolení. Termín.
 5. Každá fáze této tvorby je zakončována prezentací činnosti každého týmu a jejím kritickým hodnocením v celém širokém týmu strategického plánování. Kritické zhodnocení je důležité proto, aby se neustále poměřovalo s misí a vizí, a také proto, aby události a aktéři byli nanejvýše věrohodní
Kniha: Tvorba strategie a strategické plánování | KnihyNápady na fajnOVe projekty v Ostravě — Ostrava

Strategické plánování - analýzy SWOT a BCG. Práce popisuje princip fungování strategického plánování ve společnosti z pohledu několika druhů analýz - SWOT a BCG, dále se věnuje určení vhodné strategie a alokaci zdrojů nutných pro řešení situace Nejvyšší celofiremní úroveň strategického plánování vymezuje poslání společnos-ti, definuje podnikatelskou činnost a vyhodnocuje příležitosti k růstu. Velké spo-lečnosti také v rámci strategického plánování zřizují své strategické podnikatelské jednotky s odlišným podnikatelským zaměřením • podcenění následné fáze strategického plánování, tj. způsobu realizace strategického plánu. 3.2 Možné výstupy SP • Dokument • Projekty/programy, které budou postupně realizovány v. případného získání dotací • Proaktivní atmosféra a partnerství veřejného Cílem 1. fáze zpracování nového Strategického plánu bylo vytvoření komplexní analýzy aktuálního stavu a trendů týkajících se kvality života občanů ve městě. Následně mělo dojít ke stanovení nových rozvojových priorit a identifikaci konkrétních projektů, které budou odpovídat potřebám města a jeho občanům v. Myšlenka plánování rozvoje území je v České republice poměrně mladá, první metodologické texty spjaté se strategickým plánováním se objevují ve druhé polovině 90. let. Hlavním důvodem zavádění strategického plánování je vytvoření takového prostředí, kter

Plánování je systematickým procesem promýšlení a usm rňování þinností. Strategickým plánováním rozumíme plánování dlouhodobé. U procesu strategického plánování je klíčové, že cílem tohoto procesu není pouze vytvoření strategického dokumentu, ale naplánování a uskuteþn ní zm n v situaci daného území 3 Projekt MISTRAL - Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích 1. Komu je metodika určena Dokument je určen a je závazný pro všechny zaměstnance města Litoměřice a jeho organizací, kteří se podílejí na plnění cílů Strategického plánu rozvoje města Litoměřice neb strategického plánování a řízení města je bezprostředně závislá na tom, zda strategický analytická fáze. Prvotním krokem bylo vytvoření Socioekonomické analýzy města, která podrobně popisuje aktuální situaci, problémy a případné potřeby a požadavk Oficiální stránky Městské části Praha 22. Naše městská část se přidala k celopražskému pilotnímu projektu, který má zlepšit zapojování obyvatel do současných procesů územního a strategického plánování a do tvorby veřejných prostranství a infrastruktury města Pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Hradce Králové byl zvolen postup respektující mezinárodně uznávané principy udržitelného rozvoje. Proces aktualizace byl veden podle metod moderního strategického plánování, které jsou součástí tzv. místní Agendy 21 neboli programu rozvoje měst pro 21

Fáze 1 (09/2016 - 02/2017) A. Zahájení prací na tvorbě Smart Prague: Pokryje tyto etapy tvorby strategie dle Metodiky přípravy veřejných strategií: i. Identifikace potřeby tvorby strategie ii. Nastavení projektu iii. Analytická a prognostická fáze (průběžná) iv. Stanovení základního strategického směřování v Krizové řízení (z angl.emergency management, pojem crisis management je využíván ve spojitosti s válečnými konflikty) - termín EM je v české odborné literatuře překládán jako krizový management nebo krizové řízení. Oba pojmy shodně vyjadřují řízení ekonomického subjektu v době trvání problémové situace ohrožující její integritu a ekonomickou stabilitu 3.3 Marketingové strategické plánování 80 3.3.1 Stručný přehled typů a stylů plánování 82 3.4 Jednotlivé fáze marketingového strategického plánování 83 3.4.1 Fáze analýzy a prognózy 83 3.4.2 Cíle a strategie podnikatelských oborů / strategických podnikatelských jednotek 83 3.4.3 Určení strategie subjektů trhu 8 DEFINICE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A STRATEGICKÉHO PLÁNU Realizace strategického plánu Realizační fáze je nejvíce rozhodující. Jestliže byl proces strategického plánování efektivní, bude zde široká shoda v tom, které jsou kritické oblasti, jak bude vnější prostředí v budoucnu působit na obce a. Výstupem této třetí fáze je Strategický plán rozvoje. Poslední etapa procesu plánování rozvoje spočívala v kompletaci vypracovaných a schválených materiálů. Vyhotovením finální podoby dokumentů strategického plánování však práce na projektu nekončí

Strategický cyklus (Strategic cycle) - ManagementMania

Strategické plánování - INFOMATI

Fáze STP marketingu. Strategie pokrytí trhu. 6. Tržní segmentace, targetiong, cílové skupiny. Seznámí je s prvky a postupy ve všech etapách strategického marketingového plánování a řízení, ukáže jim aplikace strategického marketingu v různých oblastech podnikání. Po absolvování budou studenti schopni vybrat. Od roku 1973 následuje fáze strategického plánování, která přináší dodnes užívané metody např. matice General Electric, matice Boston Consulting Group či SWOT analýza. V 80. letech 20. století je vývoj ovlivněn M. E. Porterem, který přináší model pět STRATEGIE A STRATEGICKÁ ANALÝZA Ing. Eva Pecháčová, Ph.D. 2013 Perspektiva učení se a růstu Cíle v perspektivě učení se a růstu vytvářejí infrastrukturu, která umožňuje, aby mohlo být dosaženo cílů ve třech ostatních perspektivách zlepšit obraz strategického plánování veřejných politik ve městě - jsou naplánovány rovněž specifické PR aktivity. Řešitel proto navrhuje dvou-úrovňové řešení koordinace projektu, se kterým má dobré zkušenosti z předchozích projektů podobného zaměření. udou vytvořeny dva typy skupin: řídící a pracovní Otakar Kypta, vedoucí oddělení dotací Mgr. Iveta Habadová a specialistka na strategické plánování Ing. Iva Jirmanová. Za Liberec pak statutární náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu Ing. Jiří Němeček, CSc., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací Ing

www.mepco.cz Strategické plánování

Cílem strategického řízení je zajistit konkurenceschopnost nejen v současné době, ale iv budoucnosti, v měnícím se prostředí. K řešení tohoto cíle má společnost několik úkolů. To jsou kroky, které vedou k dosažení požadovaného výsledku. Existují určité fáze strategického řízení Blok 3: Strateg. plánování jako nástroj reg. politiky • 3.1 Legislativní rámec a nástroje regionální politiky • 3.2 Principy, cíle a předpoklady strategického plánování • 3.3 Organizace zpracování strategických plánů • 3.4 Metodika používaní při strategickém plánování • 3.5 Obsah výstupů strategického plán Je určena marketingovým praktikům, manažerům, podnikatelům a studentům VŠ. Srozumitelně vysvětluje jednotlivé etapy strategického řídícího procesu, tedy situační analýzu včetně predikce budoucího vývoje, plánování, realizaci a kontrolu, a to jak na úrovni celé firmy, tak na úseku marketingového řízení

STRATEG.cz - Strategický plánovací cyklu

 1. strategického plánování, základní fáze procesu (u každé fáze uveďte účastníky a jejich role, postupy, metody, výstupy, vazby na ostatní fáze procesu). 9. Jaký může být vztah strategického a územního plánování: uveďte možnosti propojení strategického a územního plánování. 10
 2. Z grafu 2 je patrné, že v rámci metod strategického plánování jsou respondenty ponejvíce využívány analýza SWOT a strom cílů. SWOT analýza je nástrojem integrujícím pozitivní a negativní faktory činnosti organizace, resp. silné a slabé stránky (identifikované v rámci vnitřního prostředí) a příležitosti a hrozby (odhalené ve vnějším prostředí organizace)
 3. 4. Strategické plánování, zvláštnosti v bezpečnostním managementu Strategické plánování je systematický způsob, jak uskutečňovat změny, jak realizovat záměry a vytvářet v celé společnosti široký konsensus na společné vizi pro lepší, a nejen ekonomickou budoucnost. Jde o soubor postupných a zcela konkrétních kroků
 4. Závěry pro další činnost v oblasti strategického plánování sektoru dopravy Dopravní strategie vycházejí z poznání, že dopravní infrastruktura existuje a tvoří logický a ucelený systém, který je potřeba udržovat, vybavovat a v případě možnosti rozvíjet dle skutečných potřeb a finanční bilance
 5. Uherské Hradiště zefektivnilo procesy strategického plánování a řízení rozvoje města. Datum: 2.5.2013. Projekt Efektivní procesy SPRM, na jehož realizaci se MEPCO podílí, vstoupil do své závěrečné fáze. Téměř 3letý projekt bude ukončen k poslednímu květnu letošního roku. Hlavním cílem projektu bylo.
 6. Druhá fáze projektu bude probíhat prosinec 2018 - květen 2022. Těšit se můžete na další vzdělávací akce - pro pedagogy i pro veřejnost a zaměříme se také na podporu škol pro rozšíření strategického plánování
 7. 5. Implementace procesů strategického řízení a plánování ve školách - role implementace ve strategickém řízení a plánování, proces implementace a jeho kroky, faktory ovlivňující proces implementace, překážky a jejich zvládání

Strategické Plánování - Acs

•Scénáře a jejich uplatnění ve strategickém plánování. Přednosti a nedostatky scénářových přístupů. Tvorba scénářů pro podporu strategického plánování, identifikace rizikových faktorů a stanovení jejich významnosti, formulace základních scénářů. •Fáze strategického managementu

Tvorba strategického plánu - úrovně plánování a funkční

 1. Jak probíhá spolupráce při vývoji projektu Pixelmat
 2. Strategický management - WikiKnihovn
 3. Strategický marketing - Jakubíková Dagmar Knihy Grad
 4. Strategický plán rozvoje obce Bílovice nad Svitavou na
 5. Posílení strategického řízení a plánování města
 6. Marketingová situační analýza a predikce vývoje
PPT - Ústí nad Labem PowerPoint Presentation, freeZměna ÚPnSÚ "Podhorský park" - Magistrát města Ústí nad LabemZměna ÚPnSÚ „Brná - stráně“ - Magistrát města Ústí nad LabemRegulační plán "Nové Všebořice - sever" - Magistrát města
 • Cariba heine instagram.
 • Ment svět draků.
 • Opera mini java.
 • Motivační soutěž pro zaměstnance.
 • Nejslavnější hráči baseballu.
 • Justlooking mac.
 • Prezidentské volby 2023 kandidáti.
 • Východiska operativního finančního plánování.
 • Radobyl tovarna.
 • Mozek mícha.
 • Indoganžská nížina.
 • Ples praha leden 2018.
 • Nadměrné velikosti praha.
 • Poníci hračka.
 • Kolonoskopie u dětí.
 • Bioodpad skořápky.
 • Tv brno 1 online.
 • K čemu slouží typografie.
 • Demel sklonování.
 • Lunarni cyklus.
 • Taška puma ferrari.
 • Podprsenky poradna.
 • Celoodpružená kola bazar.
 • Mini mikrofon k mobilu.
 • Gert svatek.
 • Látky na šaty.
 • Alergie na melir.
 • Bmw x5 2019.
 • Ios emoji android 9.
 • Historie kladno.
 • Ps2 konzole na prodej.
 • Rybí sádky stará paka.
 • Vybavení pro rozhodčí hokej.
 • Vodoměrná šachta nástavec.
 • Bitva u kurska prezentace.
 • Pavouk v posteli.
 • Jak dlouho vydrží nalozene vepřové maso v lednici.
 • Jak odstranit lektiny.
 • Dlouhé tratě.
 • Lucas filmy.
 • Keith ferguson.