Home

Závislost počtu nerozpadlých jader na čase

Atomové jádro - physics

Do jednoho grafu sestrojte závislost počtu nerozpadlých jader na čase pro ideální průběh a pro jedno vámi vybrané měření D o závěru napište, co je to poločas rozpadu Exponenciální závislost počtu dosud nepřeměněných radioaktivních jader na čase (9.1) je na obr.9.3. Hodnota poločasu přeměny je charakteristická pro určitý radionuklid. Poločasy dosud známých radionuklidů se pohybují v širokém rozmezí . Pro ilustraci je v tab.9.1 uvedeno několik příkladů vyjadřuje závislost aktivity zářiče a množství jader na čase - přeměnová(rozpadová) konstanta - udává míru rychlosti rozpad; Poločas přeměny(rozpadu) doba, za kterou se rozpadne polovina jader vzorku [T] = s; Přeměnové řad Počet jader radionuklidu musí v čase klesat podle stejného zákona jako aktivita: . Tato rovnice vyjadřuje zákon radioaktivní přeměny a pokles počtu nerozpadlých jader radionuklidu v závislosti na čase je znázorněn v grafu na obr. 113. Experimenty vedoucí k objevu tohoto zákona prováděli na přelomu 19. a 20. století.

Fyzika atomového jádra - Sweb

Počet jader radionuklidu musí v čase klesat podle stejného zákona jako aktivita: . Tato rovnice vyjadřuje zákon radioaktivní přeměny a pokles počtu nerozpadlých jader radionuklidu v závislosti na čase je znázorněn v grafu na obr. 113. Experimenty vedoucí k objevu tohoto zákona prováděli na.. 2 Velký průvodce: Není procesor, jako procesor - Je to srdce celého počítače. I proto se vyplatí výběr procesoru nepodceňovat. Poradíme vám, na jaké parametry si dát pozor. Není totiž všechno zlato, co se třp Obr. 5‑6: Časová závislost počtu nepřeměněných jader ve vzorku. 5.4.6 Jaderné reakce K přeměně atomového jádra nemusí docházet pouze jeho samovolnou přeměnou, nýbrž i jadernou reakcí Hodnota aktivity závisí na velikosti vzorku (počtu jader radionuklidu) a čase uplynulém od vzniku radionuklidu. Čím více jader radionuklidu vzorek obsahuje, tím více se jich za sekundu rozpadne → vyšší aktivita. Naopak s časem se snižuje celkový počet jader schopných přeměny → nižší aktivita Závislost počtu jader a aktivity na uplynulém čase. výchozí počet jader poločas rozpadu rozpadová konstanta.

Aktivita zářiče a rozpadový zákon :: ME

 1. Vysvětlení: Uvedený graf udává závislost počtu nepřeměněných jader na čase a grafem by tedy neměla být spojitá křivka, ale řada velmi hustě umístěných bodů. Radioaktivní rozpad danéh
 2. Zajímá nás, jak rychle nám bude ubývat počet mateřských jader A (a tím zároveň přibývat dceřinných jader B) - jinými slovy chceme stanovit funkční závislost N(t) okamžitého počtu N (zbylých) mateřských jader na čase t. Počet jader DN, které se nám za krátký časový okamžik Dt rozpadou, bude úměrný.
 3. d) rychlosti ubývání radioaktivních jader -poločas rozpadu-základní vztahy: => závislost počtu radioaktivních jader na čase: => poločas rozpadu: 12.1Základy jaderné bezpečnosti Protože záření působí na živé buňky a poškozuje je, je nutné se před rad. zářením chránit => radiační ochrana
 4. kde λ - konstanta pravděpodobnosti, N - počet jader v daném čase ve vzorku látky. Integrací této rovnice dostaneme zákon radioaktivního rozpadu: t NNe0 = ⋅ −λ⋅ N0 je počet jader v počátečním čase, t je uvažovaný čas a N je počet nerozpadlých jader. Z rovnice je vidět, že závislost je exponenciální
 5. Získaná závislost je sice grafem počtu zachycených částic na čase, ale vzhledem k průběhu měření víme, že každých 30 s odpovídá posunu o 1 cm - bod v čase 30 s tedy odpovídá vzdálenosti 1 cm, bod v čase 120 s vzdálenosti 4 cm atd. Závěr S rostoucí vzdáleností od zářiče počet zachycených gama částic klesá

Dále separujeme proměnné a rovnici integrujeme, takže vyjádříme zákon radioaktivní přeměny jako závislost počtu nerozpadlých jader na původním počtu jader a na rozpadové, materiálové konstantě v čase N = N 0 e − λ ⋅t Připomeňme si nejdříve rozpadový zákon, který říká, že počet nerozpadlých jader N daného izotopu závisí na počátečním počtu jader N 0 a klesá exponenciálně s časem: N = N 0 e -λt, kde λ je rozpadová konstanta, která má přímý vztah k poločasu rozpadu daného izotopu kde ( - konstanta pravděpodobnosti, N - počet jader v daném čase ve vzorku látky. Integrací této rovnice dostaneme zákon radioaktivního rozpadu: N0 je počet jader v počátečním čase, t je uvažovaný čas a N je počet nerozpadlých jader. Z rovnice je vidět, že závislost je exponenciální Zbývá určit smysl konstanty K. Učiníme tak vzhledem k počátečním podmínkám, tj. v čase t = 0, kdy N(t) = N 0: (3) N(t) = N 0 · e-λ t, kde N 0 představuje počet nerozpadlých jader na počátku procesu. Z rovnice (3), která je standardním řešením diferenciální rovnice (2), odvodíme význam tzv

 1. Počet jader, která se rozpadnou v určitém časovém intervalu, je přímo úměrný počtu přítomných, dosud nerozpadlých jader. Matematicky lze zapsat, že . dN/dt= -k.N 1.6.1 . kde N je počet dosud nerozpadlých jader, t je čas, k je konstanta charakterizující danou radioaktivní látku a nazývající se rozpadová konstanta. Na.
 2. Když budete slovně útočit na ostatní. Když se nebudete držet tématu dotazu. Když budete poradnu zneužívat pro reklamu. Když záměrně zneužijete cizí přezdívku. Když budete porušovat zákony. A když budete na takové příspěvky reagovat, protože se vždy mažou včetně odpovědí ve stromu
 3. Jako poločas rozpadu se označuje doba, za kterou se rozpadne polovina jader z původního počtu atomů ve vzorku. Máme-li tedy vzorek, který obsahuje n0 jader daného prvku, pak v čase t1 = = T1/2 se jich rozpadne n0/2 a zbyde totéž množství. V čase t2 = 2T1/2 se ze zbytku rozpadne další polovina, tedy nerozpadlých zůstane n0/4
 4. - počet dosud nerozpadlých radioaktivních jader v čase . t. λ - rozpadová konstanta, určuje jak rychle se jádra rozpadají (je poměrem počtu přeměněných jader za určitý čas a počtu dosud nepřeměněných jader) A - aktivita - počet atomů, které se přemění za jednu sekundu; [Bq] A. 0 - aktivita v čase . t = 0.
 5. Radionuklid Počet existujících atomů N je nepřímo úměrný jeho λ Radioaktivní rozpad N0 - počet radioaktivních jader v čase t=0 N - počet zbylých jader v libovolném t Poločas rozpadu [T1/2] = s - konstanta rozpadu, [ ] = s-1 Aktivita podíl počtu radioaktivních přeměn radionuklidu za časový interval Aktivita souvisí.

Jak by jste graficky znázornili pokles aktivity (nebo změnu počtu ještě nerozpadlých jader) radionuklidu v závislosti na čase? Každé těleso o teplotě vyšší než absolutní nula vyzařuje elektromagnetické záření. Jaká jeho vlastnost souvisí s teplotou povrchu tohoto tělesa Radioaktivní rozpad (10/10) · 10:16 Radioaktivní rozpad a semilogaritmické grafy Ukážeme si, jak odvodit vztah mezi rozpadovou konstantou k a poločasem rozpadu. Použijeme semilogaritmický graf, který nám dá lineární závislost se směrnicí -k na teplotě, s rostoucí teplotou roste. Tuto závislost budeme aproximovat poly-nomem4.stupně: c= AT4 + BT3 + CT2 + DT+ E; kde A = 74;337 10 J kg 1 4K 5, Sestrojte bodový graf závislosti hmotnosti nádoby s dusíkem na čase. Každou 0 je počet nestabilních jader v čase t = 0, N je počet dosud nerozpadlých

Fyzika atomového jádra - DobréZnámky

1.3. Jaderné reakce a jaderná energie. Spontánní rozpad či přeměna jader, tj. radioaktivita, je jen jedním z jaderných procesů vedoucích k transmutaci jader a emisi ionizujícího záření. Zde stručně rpzebereme dalších jaderné pochody spojení s přeměnami jader - jaderné reakce, včetně možností získávání energie z atomových jader Závislost vazebné energie na jeden nukleon na nukleonovém čísle. Radioaktivita. N 0 = původní počet jader v čase t = 0. N = počet nerozpadlých radioaktivních jader v okamžiku t. Poločas rozpadu T = doba, za kterou se přemění polovina původního počtu jader. Zákon radioaktivní přeměny

Za jakou dobu se zmenší počet jader radionuklidu ve vzorku

Na základě vztahu (39) je rychlost změny počtu radioaktivních jader v čase t úměrná celkovému počtu jader: (43) Koeficient úměrnosti ( udává pravděpodobnost, že se jádro rozpadne za jednotku času. Nazývá se rozpadová konstanta a je to charakteristická veličina pro každé jádro Počet radioaktivních přeměn za 1 s udává aktivitu zářiče (jednotka Bq - becquerel) Zákon radioaktivního rozpadu udává počet nerozpadlých jader N radionuklidu v čase t: λ přeměnová konstanta N0 počet jader v t=0 s Poločas přeměny (rozpadu) T je doba, za kterou se rozpadne polovina původního počtu jader. jádra na jednotlivé nukleony. Charakterizuje stabilitu jader (čím je vazebná energie větší, tím je jádro stabilnější). Jaderné síly: Silné přitažlivé síly, které drží pohromadě nukleony v jádře (značně převyšují odpudivé elektrostatické síly mezi protony). Působí mezi protony i neutrony nerozpadlých neutronů Čas (doby života) 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 02 4 6 8 10 Lifetimes Fraction Survived Po uplynutí4-5 dob životajsou už téměřvšechny částice rozpadlé! Po uplynutí4-5 dob životajsou už téměřvšechny částice rozpadlé! τ= 1/λ= 1.443*T1/2 počet středních dob života podíl. počet jader v čase . t = 0): N. t = N. 0 ·e- t. V oblasti nukleární medicíny a radioterapie je užitečnější rovnicí(získáme ji dělením předchozí rovnice časovým intervalem na obou stranách): A. t = A. 0 ·e- t , kde. A. je aktivita. Radioaktivní přeměn

Radioaktivita neboli radioaktivní přeměna (nepřesně radioaktivní rozpad) je jev, při němž dochází k vnitřní přeměně složení nebo energetického stavu atomových jader, přičemž je zpravidla emitováno vysokoenergetické ionizující záření.. K radioaktivní přeměně může docházet spontánním štěpením u nestabilních radionuklidů nebo jadernou reakcí při. jaderné reakce jsou de facto analogií chemických reakcí na úrovni atomových jader 12. Energie fotonu E je dána vztahem (h - Planckova konstanta, f - frekvence, c - rychlost šíření světla ve vakuu, l - vlnová dél ka poměru počtu protonů a neutronů. Poznámka: zvláště stabilní jsou jádra, jejichž počet protonů a neutronů odpovídá tzv. magickým číslům 2, 8, 20, 28, 50, jako např. 4 He, 16O, 40Ca. Vyneseme-li tuto závislost . do grafu, zjistíme, že: - atomová jádra do protonového čísla 20 jsou stabilnější , je-li poměr počtu STRUKTURA ATOMŮ T (1897) objevení elektronu (hmotností w(e) = 9.109 382 91(40)×10−31 kg a záporným nábojem Q(e) = -1,602176565(35).10-19C ) První model atomu - T (1898) atom je homogenní koule kladně nabité hmoty, v níž jsou ponořeny elektrony Objev radioaktivity a pokusy s rozptylem záření při průchodu tenkými kovovými fóliem

metodami a ověřili závislost energie a počtu částic na vzdálenosti zářiče od detektoru. Abstract The aim of the project's first phase was to study the theoretical principles of particle and cosmic ray detection as well as to learn how to use the Jablotron MX-10 EDUKIT set and the Pixelman software Jeho nejznámějším měřením je závislost počtu koincidencí na tloušťce materiálu, ve kterém sprška vznikla. právě podle množství nerozpadlých uhlíkových jader. lidé je v subjektivním čase svých životů skoro nevnímají. Stačí se ale podívat na staré krajinomalby či.. N - počet jader v čase t N0 - počet jader na počátku k - rozpadová konstanta (pravděpodobnost rozpadu jádra za jednotku času) T1/2 - poločas rozpadu 10 poločasů ~ 1/1000 N0 prvek vymře Poločas rozpadu: doba, za kterou se počet atomů radionuklidů zmenší na polovinu 25.Funkční závislosti (fyzikální veličiny a jednotky, soustava SI, skalární a vektorové veličiny, druhy závislostí -lineární - dráha rov.přím.pohyb na čase, Ohmův zákon kvadratická - dráha volného pádu na čase, osvětlení na vzdálenosti, velikost grav. síly na vzdálenosti, goniometrická - okamžitá. 60% vyšší než 238U.(Hodnota Q´ je také vyznačena jako vodorovná černá přímka na obr.3).Existuje velmi silná závislost koeficientu průchodu potenciálovou bariérou na celkové energii pronikající částice.Očekáváme tedy,že α - rozpad bude mnohem snadnější pro tento nuklid než pro 238U.A skutečně tomu tak je

Velký průvodce: Není procesor, jako procesor Geek Magazí

0 představuje počet nerozpadlýc jaderh na počátku procesu. Z rovnic (3)e, která je standardním řešením diferenciáln rovnic (2)e , odvodímí e význa polo­m tzv. času rozpadu T, který je definová jakno doba, za níž klesne poče t nerozpadlých jader na polovinu: (4) N(T) V =4 N 0 Vi N 0 = N 0 • e XT, po zkrácen Jelikož radioaktivita je jev, kdy se nám v čase přeměňují atomová jádra jednoho prvku na jádra jiného prvku, přičemž čas měříme v sekundách, je přirozenou jednotkou aktivity 1.

Obecná chemie Pedagogická fakulta Masarykovy univerzit

setkal, třeba na řetízkovém kolotoči. Takový pohyb koná například i odstředivka používaná ve zdravotnických zařízeních. Řekněme, že nějaké tělísko obíhá ve vzdálenosti R = 1,0 m od osy kolotoče a že jeden oběh trvá T = 4,0 s. Závislost polohy tělíska na čase pak lze vyjádřit například takto: ωt y x x(t) y(t Radioaktivní rozpad (také známý jako jaderný rozpad, radioaktivita, radioaktivní rozpad nebo jaderný rozpad) je proces, při kterém nestabilní atomové jádro ztrácí energii zářením.Materiál obsahující nestabilní jádra je považován za radioaktivní.Tři z nejběžnějších typů rozpadu jsou rozpad alfa, rozpad beta a rozpad gama, přičemž všechny zahrnují emitování. 1.kosmické záření - dopadá z vesmíru na Zem a ozařuje člověka (závislost na nadmořské výšce a poloze na Zemi) 2.přírodní radionuklidy - terestrální radionuklidy (radionuklidy z rozpadových řad; původní radionuklidy s dlouhým poločasem rozpadu, které vznikly v raných stádiích vesmíru) Vsuvka: Napište diferenciální tvar zákona radioaktivní přeměny (diferenciální rovnici). Vysvětlete veličiny v něm vystupující. Na jeho základě odvoďte exponenciální tvar tohoto zákona. Řešíme diferenciální rovnici separací proměnných, jejím řešením je závislost počtu nepřeměněných jader . N. na čase . t • Po čátek 18. století: novodobý atomismus, založený na experimentech kinetická teorie plyn ů, matematicky odvodil závislost tlaku a objemu plynu ( Boyl ův-Mariottův zákon ) p.V = konst. Robert Boyle abbé Edmé Mariott: (1627-1691) po čet dosud nerozpadlých jader N0 po čet p ůvodních nerozpadlých jader t.

cívce na čase informace o fázovém posunu každé frekvence včníůči fázi excita Fourierovou transformací se FID převede na normální spektrum (závislost intenzity na frekvenci) NMR techniky protonové spektrum . 1. H NMR uhlíkové spektrum . 13. C NMR další jednodimenzionální techniky počtu ekviv. jader poskytujících. Elektromagnetické spektrum gama rentgenové ultrafialové infračervené název záření záření záření záření záření mikrovlny rádiové vlny viditelné světlo (390-750 nm) 10-14 10-12 10 10 10 8 10-6 10 4 10 2100 0 vlnová délka (m) 1022 1020 1018 1016 1014 1012 1010 8 frekvence (Hz) 109 107 105 103 101 10-1 10-3 10-5 10-7 energie jednoho fotonu (eV) 1013 1011 109 7 5 3 1 10-1.

Aktivita radionuklidu - WikiSkript

Ze zbylého počtu jader se poté za stejnou dobu přemění opět polovina, to znamená, že od počátku procesu za dobu 2T zůstane pouze čtvrtina jader z původního počtu, za dobu 3T pak budeme mít už jen osminu původního počtu jader atd. a) Rychlost přeměny jader budeme simulovat pomocí házení mincí. Na počátk Obr.ROZPAD2: Závislost výšky hladiny vody na čase. Teoretický úvod máme za sebou a můžeme se pustit do sestavení pomůcky. Jejím základem je asi 60 cm dlouhá plexisklová, příp. skleněná trubice. Na jednom konci ji vodotěsně uzavřeme gumovou nebo korkovou zátkou

Program Rohos Mini Drive vytvoří šifrovanou oblast na USB flash disku či paměťové kartě. Malwarebytes Anti-Malware Free zatočí s malwarem v zasaženém počítači. CPU-Z detekuje a zobrazí údaje nejen o procesoru a FireFTP promění Firefox v FTP klienta Z Planckova vztahu čekáme dobu odpovídající energii E 1MeV Pravděpodobnost tunelování 10-38 takže alfa vyletí ven zhruba za 228U uvolněná energie Q´=6,81MeV vzrůst energie o 50% ale exponenciální závislost tunelování zvětší pravděpodobnost 3 1014 krát, což sníží poločas rozpadu na 9 minut! = emise elektronu nebo. Která z následujících funkcí popisuje závislost výchylky na čase u . harmonického kmitání Jaký je poločas rozpadu radioaktivního izotopu 131I, pokud víte, že po 24 dnech zůstane nerozpadlých 1/8 z původního počtu jader? a) 4 dny b) 6 dn Grafickým znázorněním závislost velikosti dráhy na čase v pravoúhlých souřadnicích je v případě pohybu rovnoměrného A. část paraboly B. přímka rovnoběžná s vodorovnou osou C. přímka, jejíž směrnice je větší než nula D. přímka s nulovou směrnicí E. žádná odpověď nevyhovuje 6

Radioaktivní rozpad - GeoGebr

B = 1 T je podle Boltzmanova rozdělovacího zákona poměr počtu spinů protonů na energetických hladinách n +1/2(m = 1/2) a n-1/2(m = -1/2) n +1/2/n -1/2 = exp(ΔE/kT) = 1,000006 (7) kde k je Boltzmanova konstanta. Populace jader na energeticky nižší hladině je tedy jen nepatrně větší než na hladině energeticky vyšší kde N(t) je počet jader radionuklidu v čase t, N0 je počet radionuklidů v čase t0 a λ je přeměnová konstanta - dá se stanovit pomocí poločasu přeměny T1/2= ln 2 . Předpokládali jsme, že dávkový příkon D˙ je přímo úměrný počtu jader N, takže pro výpočet jsme použili upravený vztah (1) Závislost počtu emitovaných elektronů na intenzitě dopadajícího záření: Proud v obvodu s fotodiodou (polovodičová součástka s přechodem PN) bude záviset na počtu dopadajících kvant, tedy na intenzitě záření. Čím větší bude intenzita záření tím bude větší počet emitovaných elektronů. Studenti proměří závislost intenzity el. pole na náboji koule a na vzdálenosti od jejího středu. jak závisí magnetická indukce na proudu cívkou, délce cívky a počtu jejích závitů. Na stanovišti je proměřován vliv různých jader na velikost el. pole kolem cívky (elektromagnetu) Převod je 931.5 MeV / u. !! u = 1/NA !! objekt kg u MeV elektron 9.1094.10-31 0.00054858 0.51100 proton 1.67262.10-27 1.007276 938.27 atom H 1.67353.10-27 1.007825 938.78 neutron 1.67493.10-27 1.008665 939.57 Vlastnosti atomových jader III Nuklid Z N A stabilita [%/y] m [u] spin vaz. e. [MeV] 1H 1 0 1 99.985 1.007825 1/2 7Li 3 4 7 92.5 7.

Video: Radioaktivita - AstroNuklFyzik

Vliv velikosti oka extruzní přepážky na vlastnosti jader určených k přípravě pelet s řízeným uvolňováním glukosy Stáhnout vnitřního osmotického tlaku dojde k narušení potahu a následnému uvolňování glukosy po diabeticky vhodném čase 120-360 minut aby byl počet objektů oproti počtu proměnných co. objekt kg u MeV/c2 elektron 9.1094.10-31 0.00054858 0.51100 proton 1.67262.10-27 1.007276 938.27 atom H 1.67353.10-27 1.007825 938.78 neutron 1.67493.10-27 1.008665 939.57 u≡1/NA 1.66005.10-27 1.000000 931.5 Vlastnosti atomových jader III 1H 1 0 1 99.985 1.007825 1/2 7Li 3 4 7 92.5 7.016003 3/2 5.60 31P 15 16 31 100.0 30.973762 1/2 8.48 84Kr. Podle zákona radioaktivní přeměny závisí počet nepřeměněných jader vybraného radionuklidu (a také jeho aktivita) exponenciálně na čase. Tuto závislost je možné využít k určování stáří hornin nebo archeologických nálezů. Je třeba ovšem zvolit vhodný radionuklid obsažený ve vzorku Na čase závisí . z maticových o podíl počtu rezonujících jader v molekulách vázaných a volných. T1K je relaxační doba. protonu v komplexu, v tomto případě je rovna převrácené hodnotě (R1K)DIP + (R1K)HF. Byla zjištěna lineární závislost na koncentraci radikálu, což odpovídá teorii

V tomto případě může být porucha závislá na čase, a nebo nás může zajímat časová závislost vlnové funkce. Podobně jako výše předpokládáme, že známe vlnovou funkci pro nějaký Hamiltonián H0. V čase t0 začne působit až do času t1 porucha , v čase t>t1 se můžeme vrátit k původnímu Hamiltoniánu ( Klíčová závislost počtu zaznamenaných případů na směru, vynesená na obr. 6 vlevo, jasně dokazuje, že neutrina přilétají skutečně ze Slunce. Jak dokumentuje graf na obr. 6 vpravo, jejich celkový počet byl ovšem podobně jako u Davise podstatně menší, než kolik předpovídala teorie Pro někoho neznalého problematiky to může být matoucí. Pokud budu uvažovat např technologie VMwaru a API, popř. konfigurační soubory pro VM, pak je zde hodnota pro celkový počet virtuálních CPU a pak počet jader na vCPU, z toho se pak dopočítá kolik virtuálních CPU a jader dostaneme (třeba pro 2cpu s 4 jádry bude v configu CPU=8,core=4 ) a pokud k tomu mají nepěkně.

 • Pandora kameny.
 • Délka kružnice opsané.
 • Plazmalifting cena ostrava.
 • Stare povesti ceske rozbor.
 • Linum perenne.
 • Mikrofon bluetooth.
 • Makena lautner.
 • Hráč na lesní roh.
 • Dinosauří vejce velikost.
 • Zvětšení prsou cena diskuze.
 • Která skupina organismů má podle růstu jméno.
 • Vtipy komunismus.
 • Sady na čištění zbraní.
 • Casopis sandra.
 • Lecba oparu.
 • Kodex spravedlnosti online cz.
 • Hlávkový salát hubnutí.
 • Tenisky nike air max 270.
 • Filmy o mafii podle skutečnosti.
 • Označení nabíjecích baterií.
 • Play doh vysychá.
 • Kazekage naruto.
 • Ovce vemeno.
 • Počítačový program definice.
 • Glandula submandibularis.
 • Živogošče blato ubytování.
 • Cysta nadledviny.
 • Echinacea pro děti.
 • Vše do 50 kč.
 • Inxs devil inside.
 • Instagram ano či ne.
 • Jazzové skupiny.
 • Antigravitační lampa.
 • G pen vaporizer.
 • Gravírování do plechu.
 • Nakládaná grilovaná cuketa.
 • Madagascar freefilm.
 • Amy winehouse příběh.
 • Udělej si sám nápady.
 • Sprint agile.
 • Koupelový bazén.